Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ช่องทางการรับเข้าคณะแพทย์ มข. ปี 53 จำนวนคนเปิดอ่าน 19,871 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

ประกาศแล้ว! รายชื่อสอบสัมภาษณ์ฯ แพทย์ CPIRD ม...

ในที่สุดก็ประกาศออกมาแล้ว รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ (แพทย์ CPIRD) รุ่นที่ ... (917)

มมส เปิดระบบให้ตรวจสอบแล้ว รายชื่อผู้มีสิทธิ์...

มาแล้วสด ๆ ร้อน ๆ มมส เปิดระบบให้ตรวจสอบแล้ว “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ปี ... (329)

อัพเดทแล้ว จำนวนรับ เกณฑ์คัดเลือก มทส. รอบที่...

ล่าสุด 5 เม.ย. 61 มทส. อัพเดทจำนวนรับ เกณฑ์คัดเลือก รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ.) ปี 61 (... (2540)

มมส เปิดรับรอบที่ 3 TCAS 10 คณะ จำนวน 746 คน ...

มมส เปิดรับรอบที่ 3 TCAS 10 คณะ จำนวน 746 คน (ใช้คะแนน GAT/PAT และเกณฑ์ กสพท.) รอบนี้ห้ามพลาด!... (4592)

มข. ปรับลดจำนวนรับ(รอบ 3) 1,013 ที่นั่ง จาก 1...

มข. ปรับลดจำนวนรับ(รอบ 3) 1,013 ที่นั่งจาก 101 คณะ/สาขา ส่วนใหญ่ใช้ค่าหนัก 9 วิชาสามัญ GAT/PAT... (8062)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ประกาศหลักเกณฑ์ รับตรงโครงการแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)สมัครผ่านคณะแพทย์สอบกับม.ขอนแก่น

ช่องทาง
การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีการศึกษา 2553
วิธีการรับ
โครงการ
รหัส
จำนวนรับ
288
(คน)
ระยะเวลา
ศึกษา
ระยะเวลา
ใช้ทุน
หมายเหตุ
-รับตรงโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
------------------
เปิดรับสมัคร
3 ส.ค. 52 ถึง
24
ส.ค. 52
------------------
สอบ
7-9 พ.ย. 52
โครงการปกติ
-รับจาก 19 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6
โปรแกรมวิทย์/คณิต
001
20
6 ปี
3 ปี
-ปี 6 สามารถสมัคร
แพทย์ใช้ทุนได้
-รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของ
คณะแพทยศาสตร์
(สมัครผ่านคณะแพทยศาสตร์
สอบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

------------------
เปิดรับสมัคร

3 ส.ค. 52 ถึง
24
ส.ค. 52
------------------
สอบ
7-9 พ.ย. 52
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท
(CPIRD)
(คลิกดูรายละเอียด..ที่นี่)
-รับจาก 15 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
-กำลังศึกษาชั้น ม.6
โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3.00
MD 03
(รพ.ขก.)
24
6 ปี
3 ปี
-ชดใช้ทุน 3 ปีแล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางได้
MD 04
(รพ.สรรพสิทธิ์)
18
MD 05
(รพ.อุดรธานี)
16
MD 11
(รพ.มหาสารคาม)
16
โครงการกระจายแพทย์
หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
(คลิกดูรายละเอียด..ที่นี่)

-รับตามภูมิลำเนา จาก 12 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาต่อเนื่อง
ชั้น ม.4,ม.5 และ กำลังศึกษา ชั้น ม.6
ในโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ เท่านั้น
(ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ (เท่านั้น)
-GPAX 4 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3.00

MD 06
(รพ.ศรีนครินทร์)
30
6 ปี
12 ปี
-ชดใช้ทุน 4 ปีแล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางด้าน
เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์ครอบครัว
-ชดใช้ทุน 5 ปีแล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
สาขาศัลยศาสตร์,
ออร์โธปิดิกส์
-ชดใช้ทุน 6 ปีแล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
สาขาอายุรศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์,
สูติ-นรีเวชวิทยา
MD 07
(รพ.ขอนแก่น)
24
MD 08
(รพ.สรรพสิทธิ์)
14
MD 09
(รพ.อุดรธานี)
16

-รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของ
คณะแพทยศาสตร์
(สมัครกับคณะแพทยศาสตร์
สอบกับคณะแพทยศาสตร์ )

----------------
เปิดรับสมัคร

29 มิ.ย.52 ถึง 24 ก.ค. 2552
----------------
สอบ
12-13 ก.ย. 52

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
ร่วมกับ สกอ.

-รับจาก 19 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6
โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3.00
MD 02
46
6 ปี
3 ปี
-ปี 6 สามารถสมัคร
แพทย์ใช้ทุนได้
โครงการแพทย์ 5 ปี
(คลิกดูรายละเอียด..ที่นี่)

-รับจากทั่วประเทศ
-จบปริญญาตรี

(ทันต, เภสัช, เทคนิคการแพทย์,
กายภาพบำบัด, พยาบาล,
สัตวแพทย์, สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์)
-เกรดเฉลี่ย 2.50

--------------------------------------
หมายเหต..ุ ก่อนสมัครต้องส่ง Transcript
มาให้ฝ่ายรับเข้า คณะแพทยศาสตร์
ตรวจสอบก่อนว่า รายวิชาที่เรียนมา
ครบถ้วนหรือไม่ (โดยเฉพาะผู้จบจาก ว.พยาบาลบรมราชชนนี)
Fax.. 0-4320-3755


MD 10
4


5
ปี

3 ปี
-ชดใช้ทุน 3 ปีแล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางได้
โครงการรับนักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
และภาษาอังกฤษ
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6
-โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3.50
MDX
44
6 ปี
3 ปี
-ปี 6 สามารถสมัคร
แพทย์ใช้ทุนได้
-Direct
Admission
------------------
เปิดรับสมัคร
ดูประกาศ กสพท
------------------
รับผ่าน กสพท.
รับจากทั่วประเทศ
จบ ม.6
(คลิกดูราบละเอียด...ที่นี่)
01
20
6 ปี
3 ปี
-ปี 6 สามารถสมัคร
แพทย์ใช้ทุนได้

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

***************************************************************************

1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

Doctor of Medicine Program

2. ชื่อปริญญา

2.1 ชื่อเต็ม แพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Medicine

2.2 ชื่อย่อ พ.บ.

M.D.

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิกและความรู้ใหม่ๆ ในการรักษาโรค เช่น การรักษาโรคโดยเซลล์ต้นกำเนิด การปลูกถ่ายอวัยวะ ความรู้ใหม่ๆ ที่ทำให้เข้าใจโรคต่างๆ ลงไปจนถึงระดับอนูและอนูพันธุศาสตร์ นักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันต้องมีความรู้ที่ทันสมัย ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล มีความหลากหลายของข้อมูล นักศึกษาแพทย์จำเป็นต้องสามารถวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลเหล่านี้ได้ การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการแพทย์ ทำให้ความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติต่อการรับบริการทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัฒน์และสิทธิของผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยและญาติมีการฟ้องร้องแพทย์เพิ่มมากขึ้น นักศึกษาแพทย์ต้องเรียนรู้และพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ โดยเน้นจรรยาบรรณวิชาชีพ การสื่อสารที่ดี การเข้าใจและรู้จักใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลผู้ป่วยด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา เข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสของการถูกฟ้องร้อง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของระบบสาธารณสุขของประเทศ เน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมและเข้าถึงประชาชนทุกระดับและทุกกลุ่ม นักศึกษาแพทย์จึงต้องเรียนรู้ทั้งระบบการบริการและความแตกต่างของแต่ละระบบ ความต้องการ และความคาดหวังของประชากรในแต่ละกลุ่ม มาปรับตัวให้สามารถทำงานเพื่อสนองความต้องการนั้นๆ ได้

นโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลิตบัณฑิตในอุดมคติให้มีประสบการณ์พร้อมปฎิบัติงานในวิชาชีพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีมาตรฐานทางวิชาชีพ (เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2545) และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานการอุดมศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548)

หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้เน้นให้นักศึกษามีความสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองได้ โดยนอกเหนือจากเน้นการแพทย์เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine) แล้ว ยังได้จัดการเรียนการสอนเป็นระบบชุดวิชา (modular system) โดยจัดการเรียนเป็นระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหัวใจหลอดเลือด ระบบสมองและประสาท เป็นต้น รวมทั้งหมด 38 ชุดวิชา เน้นการบูรณาการทั้งในแนวราบ คือ ในระดับชั้นปีเดียวกันให้มีการผสมผสานวิชาต่างๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา และเภสัชวิทยา ในชุดวิชาเดียวกัน เริ่มตั้งแต่พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสู่ภาวะการทำงานปกติของร่างกาย และโยงไปถึงภาวะผิดปกติของร่างกายในแต่ละระบบ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการในระดับแนวดิ่ง ได้แก่ การนำอาการและอาการแสดงต่างๆ ของแต่ละโรคมาบูรณาการกับความรู้พื้นฐานในชั้นปรีคลินิก เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และนำไปคิดต่อยอดต่อไปได้ ด้วยวิธีการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้นักศึกษาเรียนในชั้นปรีคลินิกอย่างมีจุดหมายและรู้ความสำคัญของวิชาการพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบนี้ จัดในรูปของกรณีศึกษาในการเรียนกลุ่มย่อยที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning : PBL) หลักสูตรนี้ยังเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้บริการของโรงพยาบาล การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น การสำรวจความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ ซึ่งทักษะการวิจัยนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในวิชาชีพแพทย์ต่อไป

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ (outcome-based curriculum) และเน้นการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความรู้ทางปรีคลินิกและคลินิก และในทุกชุดวิชามีการเรียนการสอน professionalism ในหลักสูตรเก่ามีการจัดการเรียนการสอนที่มีความโดดเด่นทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป และเวชศาสตร์ชุมชน แต่ในหลักสูตรนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมเวชศาสตร์ครอบครัว อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถปรับตัวทำงานเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้ดีขึ้น

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ จะเน้นความร่วมมือกับเครือข่ายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นสถานที่เรียนและสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิกหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย จึงมีเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้มากขึ้น ได้แก่ Teleconference, E-learning, E-book, E-journal, E-portfolio และ web-based learning เป็นต้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาห้องสมุด ระบบ internet ระบบ teleconference และการพัฒนาอาจารย์ทางแพทยศาสตรศึกษาเพื่อให้พร้อมในการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุงใหม่ มีการสื่อสารสาระสำคัญของหลักสูตรให้โรงพยาบาลเครือข่ายทราบเป็นระยะ และมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาในโรงพยาบาลเครือข่าย เป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตร เพื่อให้เข้าใจในหัวใจของหลักสูตรใหม่ตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดสอน และร่วมกันเตรียมความพร้อม คณะแพทยศาสตร์ได้ผลักดันให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลในเครือข่ายยังมีการแลกเปลี่ยน resource และ learning material เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน หวังผลให้บัณฑิตมีคุณภาพและคุณสมบัติตามบัณฑิตพึงประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.2 ปรัชญา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำไปแก้ปัญหาสาธารณสุขของประชาชน ครอบครัวและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้

4.3.1 มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และความสามารถในวิชาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

4.3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม โดยเข้าใจปัจจัยทางกาย จิต สังคม และความเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกระบบบริการสุขภาพ เพื่อสามารถให้การรักษา ส่งเสริม สร้างเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ และป้องกันโรคอย่างได้ผล

4.3.3 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมทั้งกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ รวมทั้งกับประชาชน โดยมีภาวะผู้นำ มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน

4.3.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมีทักษะการจัดการความรู้

4.3.5 มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ คิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเชิงจริยธรรม มีวิจารณญาณ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาคุณภาพของระบบบริการได้อย่างต่อเนื่อง

4.3.6 มีความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจในมนุษย์ เข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้คำปรึกษา และความรู้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม

4.4 จุดเด่นและจุดแข็งของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ (outcome-based curriculum) และที่สำคัญมีการจัดการเรียนการสอนแบบ INSPIRED ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ IN = Integration : บูรณาการทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ S = Systematic : การสอนอย่างเป็นระบบจากง่ายไปยาก จากพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปเป็นการทำงานปกติของระบบร่างกาย การทำงานผิดปกติของระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมไปถึงการแสดงอาการของโรคต่างๆ ตามลำดับ ซึ่งจัดอยู่ในแต่ละชุดวิชา P = PBL : เน้นการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความรู้ทางปรีคลินิกและคลินิก โดยใช้การเรียน PBL ในกลุ่มย่อย I = Interpersonal skills : โดยจัดการเรียนการสอนผ่านทางกิจกรรมกลุ่มให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม R = Research exposure : ให้นักศึกษาทุกคนมีประสบการณ์ทำโครงการวิจัยย่อยตามที่ได้กล่าวแล้ว E = Evidence-based medicine : มีการจัดการเรียนการสอนการแพทย์เชิงประจักษ์อย่างกว้างขวางในหลายวิชา เช่น อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ชุมชน โดยการเรียนการสอนแบบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสอนการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ (Professional development) D = Professional Development โดยเน้นให้ทุกชุดวิชามีการเรียนการสอน professionalism ในแง่มุมและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานั้นๆ ในหลักสูตรเก่ามีการจัดการเรียนการสอนที่มีความโดดเด่นทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป และเวชศาสตร์ชุมชน แต่ในหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมเวชศาสตร์ครอบครัว อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถปรับตัวทำงานเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้ดีขึ้น

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ มีความร่วมมือกับเครือข่ายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลมหาสารคาม

5. กำหนดการเปิดสอน

เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

6.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อ 9 (ภาคผนวก 3) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

6.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สำหรับคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อ 8 (ภาคผนวก 3) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

8. ระบบการศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 และหมวดที่ 13 (ภาคผนวก 3) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

9. ระยะเวลาการศึกษา

9.1 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปีการศึกษา หรือ 12 ภาคการศึกษาปกติ

9.2 ระยะเวลาที่ศึกษาได้อย่างน้อย 12 ภาคการศึกษาปกติ

9.3 ระยะเวลาที่ให้ศึกษาอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา

10. การลงทะเบียนเรียน

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 และหมวดที่ 13 (ภาคผนวก 3) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก 4)

11. การวัดผลการสำเร็จการศึกษา

11.1 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และหมวดที่ 9 (ภาคผนวก 3) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552

11.2 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

11.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต

11.2.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ

11.2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะสาขา 76 หน่วยกิต

11.2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ/วิชาเฉพาะสาขา 6 หน่วยกิต

11.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รวม 123 หน่วยกิต

โดยกรณีนี้ผู้ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ไม่สามารถจะขอรับปริญญาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้

11.3 ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตร่วมด้วย นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านวิชาต่างๆ ดังนี้

11.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต

11.3.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ

11.3.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะสาขา 76 หน่วยกิต

11.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

11.3.4 วิชาบังคับในโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - แพทยศาสตรบัณฑิต

2 วิชา คือ

11.3.4.1 วิชา 355 211 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต 2 หน่วยกิต

11.3.4.2 วิชา 355 221 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต 4 หน่วยกิต

รวม 123 หน่วยกิต

13. จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่และจำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามหลักสูตร

ชั้นปีที่ /

จำนวนนักศึกษา

ที่รับเข้า

ปีการศึกษา

2552

2553

2554

2555

2556

2557

1

288

288

288

288

288

100

2

-

288

288

288

288

288

3

-

-

288

288

288

288

4

-

-

-

288

288

288

5

-

-

-

-

288

288

6

-

-

-

-

-

288

รวม

288

576

864

1,152

1,440

1,540

จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

-

-

288

1. หลักสูตร

17.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 261 หน่วยกิต

17.2 โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา / วิชาชีพ 216 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ / เฉพาะสาขา 76 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาชีพ / วิชาเฉพาะสาขา 140 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกคลินิก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด

17.3 รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต

*300 104 ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 1 4 (4-0-8)

Life and Life Cycle I

*300 105 ปฏิบัติการชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 1 (0- 3-1)

Life and Life Cycle Laboratory

*300 106 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1 3 (3- 0-6)

Life and Environment I

*300 107 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 3 (3- 0-6)

Life and Environment II

*300 108 ปฏิบัติการชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1 (0- 3-1)

Life and Environment Laboratory

*353 101 ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 2 3 (3-0-6)

Life and Life Cycle II

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต

*353 121 กระบวนการเรียนรู้ 2 (1- 3- 3)

Learning Process

*393 113 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ 1 (0- 3- 1)

Professional Development

400 100 มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-3)

Man, Society and Culture

*865 401 ศิลปะ การออกแบบ ดนตรีและความคิดเชิงสร้างสรรค์ 2 (1-2-3)

Art, Design, Music and Creative Thinking

3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

411 106 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 3 (3-0-2)

English for Health Sciences I

411 206 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 3 (3-0-2)

English for Health Sciences II

*411 324 ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 1 3 (3-0-6)

English for Medical Sciences I

*411 325 ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 2 3 (3-0-6)

English for Medical Sciences II

ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา / วิชาชีพ 216 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ / เฉพาะสาขา 76 หน่วยกิต

*353 111 หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 3 (2-3-5)

General Principles for Medical Sciences I

*353 112 หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 3 (2-3-5)

General Principles for Medical Sciences II

*353 211 หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 4 (4-0-8)

General Principles for Medical Sciences III

*353 212 หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 4 (3-3-7)

General Principles for Medical Sciences IV

*353 221 ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง 4 (3-3-7)

Skin and Related Connective Tissues

*353 231 ระบบการสร้างเม็ดโลหิตและน้ำเหลืองเรติคูลา 4 (3-3-7)

Hematopoietic and Lymphoreticular System

*353 241 ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 5 (3-6-9)

Musculoskeletal System

*353 251 ระบบประสาท 6 (5-3-11)

Nervous System

*353 261 ระบบทางเดินอาหารและโภชนศาสตร์ 5 (4-3-9)

Gastrointestinal System and Nutrition

*353 271 ระบบต่อมไร้ท่อ 4 (3-3 -7)

Endocrine System

*353 311 ระบบปัสสาวะ 5 (4-3-9)

Urinary System

*353 321 ระบบสืบพันธุ์ 5 (4-3-9)

Reproductive System

*353 331 ระบบทางเดินหายใจ 5 (4-3-9)

Respiratory System

*353 341 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด 5 (4-3-9)

Cardiovascular System

*353 351 สหสัมพันธ์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ

วิทยาศาสตร์คลินิก 4 (4-0-8)

Correlated Basic Medical Science and Clinical Science

*353 361 วิทยาศาสตร์คลินิกขั้นแนะนำ 4 (1-9-6)

Introduction to Clinical Science

*374 341 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 4 (3-3-7)

Community Medicine and Family Medicine I

*374 351 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 2 (0-6-3)

Community Medicine and Family Medicine II

2) กลุ่มวิชาชีพ / วิชาเฉพาะสาขา 140 หน่วยกิต

*368 521 กุมารเวชศาสตร์ 1 12 (6-12-18)

Pediatrics I

*368 631 กุมารเวชศาสตร์ 2 8 (0-16-8)

Pediatrics II

*369 521 จักษุวิทยา 4 (2-4-6)

Opthalmology

*370 521 จิตเวชศาสตร์ 4 (2-4-6)

Psychiatry

*371 421 นิติเวชศาสตร์ 1 1 (1-0-2)

Forensic Medicine I

*371 531 นิติเวชศาสตร์ 2 1 (1-0-2)

Forensic Medicine II

*372 521 รังสีวิทยาคลินิก 4 (3-2-7)

Clinical Radiology

*373 521 วิสัญญีวิทยา 3 (1-4-4)

Anesthesiology

*374 421 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 4 (2-4-6)

Community Medicine and Family Medicine III

*374 521 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 4 (2-4-6)

Community Medicine and Family Medicine IV

*375 421 ศัลยศาสตร์ 1 12 (4-16-16)

Surgery I

*375 531 ศัลยศาสตร์ 2 6 (2-8-8)

Surgery II

*375 641 ศัลยศาสตร์ 3 12 (0-24-12)

Surgery III

*376 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 12 (6-12-18)

Obstetrics and Gynecology I

*376 631 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 6 (0-12-6)

Obstertrics and Gynecology II

*377 521 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา 4 (1-6-5)

Otorhinolaryngology

*378 421 ออร์โธปิดิกส์ 1 5 (2-6-7)

Orthopedics I

*378 631 ออร์โธปิดิกส์ 2 6 (0-12-6)

Orthopedics II

*379 421 อายุรศาสตร์ 1 12 (6-12-18)

Medicine I

*379 531 อายุรศาสตร์ 2 6 (2-8-8)

Medicine II

*379 641 อายุรศาสตร์ 3 12 (0-24-12)

Medicine III

*380 421 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 (1-2-3)

Rehabilitation Medicine

หมายเหตุ *รายวิชาใหม่

. หมวดวิชาเลือกคลินิก 4 หน่วยกิต

*370 681 จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 (1-3-3)

Psychiatric Emergency

*370 682 จิตเวชศาสตร์ยาเสพติด 2 (1-3-3)

Addiction Psychiatry

374 611 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขั้นแนะนำ 3 (2-3-5)

Introduction to Thai Traditional Medicine and

Alternative Medicine

374 621 อาชีวเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ 3 (2-3-5)

Occupational Medicine for Medical Students

374 631 การบริหารระบบสุขภาพ 3 (2-3-5)

Health Systems Administration

374 641 การวิจัยทางคลินิกและวิทยาการระบาด 3 (2-3-5)

Clinical Research and Epidemiology

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

17.4 คำอธิบายระบบรหัสวิชา

คณะแพทยศาสตร์ ใช้ระบบรหัสตามระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้กำหนดรหัสตัวเลข จำนวน 6 หลัก ดังนี้

ตัวเลข 3 ตัวแรก

300 xxx หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์

353 xxx หมายถึง ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

361 xxx หมายถึง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

362 xxx หมายถึง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์

363 xxx หมายถึง ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

364 xxx หมายถึง ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์

365 xxx หมายถึง ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

366 xxx หมายถึง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

367 xxx หมายถึง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

368 xxx หมายถึง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

369 xxx หมายถึง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์

370 xxx หมายถึง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

371 xxx หมายถึง ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

372 xxx หมายถึง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

373 xxx หมายถึง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

374 xxx หมายถึง ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์

375 xxx หมายถึง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

376 xxx หมายถึง ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์

377 xxx หมายถึง ภาควิชาโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

คณะแพทยศาสตร์

378 xxx หมายถึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

379 xxx หมายถึง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

380 xxx หมายถึง ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์

390 xxx หมายถึง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

392 xxx หมายถึง คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์

393 xxx หมายถึง ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์

400 xxx หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

411 xxx หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

865 xxx หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตัวเลขที่ 4 หมายถึง ระดับของวิชา

เลข 1 และ 2 หมายถึง รายวิชาขั้นต้นระดับปริญญาตรี

เลข 3 และ 4 หมายถึง รายวิชาขั้นกลางระดับปริญญาตรี

เลข 5 และ 6 หมายถึง รายวิชาขั้นสูงระดับปริญญาตรี

ตัวเลขที่ 5 และ 6 หมายถึง หมวดวิชาหรือลำดับที่ของวิชา

17.5 แผนการศึกษา

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

*300 104 ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 1 4 (4-0-8)

Life and Life Cycle I

*300 105 ปฏิบัติการชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 1 (0- 3-1)

Life and Life Cycle Laboratory

*300 106 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1 3 (3-0-6)

Life and Environment I

*353 121 กระบวนการเรียนรู้ 2 (1- 3- 3)

Learning Process

400 100 มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-3)

Man, Society and Culture

411 106 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 3 (3-0-2)

English for Health Sciences I

*865 401 ศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และความคิดเชิงสร้างสรรค์ 2 (1-2-3)

Art , Design, Music and Creative Thinking

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 0-4 หน่วยกิต

รวม 18-22 หน่วยกิต

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

*300 107 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 3 (3- 0-6)

Life and Environment II

*300 108 ปฏิบัติการชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1 (0- 3-1)

Life and Environment Laboratory

*353 101 ชีวิตและวัฏจักรของชีวิต 2 3 (3-0-6)

Life and Life Cycle II

*353 111 หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 3 (2- 3-5)

General Principles for Medical Sciences I

*353 112 หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 3 (2- 3-5)

General Principles for Medical Sciences II

*393 113 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ 1 (0- 3- 2)

Professional Development

411 206 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 3 (3-0-2)

English for Health Sciences II

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 0-4 หน่วยกิต

รวม 17-21 หน่วยกิต


ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

*353 211 หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 4 (4- 0-8)

General Principles for Medical Sciences III

*353 212 หลักการทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 4 (3-3-7)

General Principles for Medical Sciences IV

*353 221 ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง 4 (3-3-7)

Skin and Related Connective Tissues

*353 231 ระบบการสร้างเม็ดโลหิตและน้ำเหลืองเรติคูลา 4 (3-3-7)

Hematopoietic and Lymphoreticular System

*411 324 ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 1 3 (3-0-6)

English for Medical Sciences I

รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

*353 241 ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 5 (3-6-9)

Musculoskeletal System

*353 251 ระบบประสาท 6 (5-3-11)

Nervous System

*353 261 ระบบทางเดินอาหารและโภชนศาสตร์ 5 (4-3-9)

Gastrointestinal System and Nutrition

*353 271 ระบบต่อมไร้ท่อ 4 (3-3 -7)

Endocrine System

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 0-2 หน่วยกิต

รวม 20-22 หน่วยกิต


ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

*353 311 ระบบปัสสาวะ 5 (4-3-9)

Urinary System

*353 321 ระบบสืบพันธุ์ 5 (4-3-9)

Reproductive System

*353 331 ระบบทางเดินหายใจ 5 (4-3-9)

Respiratory System

*374 341 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 4 (3-3-7)

Community Medicine and Family Medicine I

*374 351 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 2 (0-6-3)

Community Medicine and Family Medicine II

รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2

*353 341 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด 5 (4-3-9)

Cardiovascular System

*353 351 สหสัมพันธ์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ

วิทยาศาสตร์คลินิก 4 (4-0-8)

Correlated Basic Medical Science and Clinical Science

*353 361 วิทยาศาสตร์คลินิกขั้นแนะนำ 4 (1-9-6)

Introduction to Clinical Science

*411 325 ภาษาอังกฤษสำหรับแพทยศาสตร์ 2 3 (3-0-6)

English for Medical Sciences II

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 0-4 หน่วยกิต

รวม 16-20 หน่วยกิต

ปีที่ 4

*371 421 นิติเวชศาสตร์ 1 1 (1-0-2)

Forensic Medicine I

*374 421 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 4 (2-4-6)

Community Medicine and Family Medicine III

*375 421 ศัลยศาสตร์ 1 12 (4-16-16)

Surgery I

*376 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 12 (6-12-18)

Obstetrics and Gynecology I

*378 421 ออร์โธปิดิกส์ 1 5 (2-6-7)

Orthopedics I

*379 421 อายุรศาสตร์ 1 12 (6-12-18)

Medicine I

*380 421 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 (1-2-3)

Rehabilitation Medicine

รวม 48 หน่วยกิต

การศึกษาจะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ ดังนี้

I อายุรศาสตร์ 1 (12 สัปดาห์)

II ศัลยศาสตร์ 1 (12 สัปดาห์)

III สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 (12 สัปดาห์)

IV ออร์โธปิดิกส์ 1 (5 สัปดาห์)

นิติเวชศาสตร์ 1 (1 สัปดาห์ )

เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 (4 สัปดาห์)

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (2 สัปดาห์)


ปีที่ 5

*368 521 กุมารเวชศาสตร์ 1 12 (6-12-18)

Pediatrics I

*369 521 จักษุวิทยา 4 (2-4-6)

Opthalmology

*370 521 จิตเวชศาสตร์ 4 (1-6-5)

Psychiatry

*371 531 นิติเวชศาสตร์ 2 1 (1-0-2)

Forensic Medicine II

*372 521 รังสีวิทยาคลินิก 4 (3-2-7)

Clinical Radiology

*373 521 วิสัญญีวิทยา 3 (1-4-4)

Anesthesiology

*374 521 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 4 (2-4-6)

Community Medicine & Family Medicine IV

*375 531 ศัลยศาสตร์ 2 6 (2-8-8)

Surgery II

*377 521 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา 4 (1-6-5)

Otorhinolaryngology

*379 531 อายุรศาสตร์ 2 6 (2-8-8)

Medicine II

รวม 48 หน่วยกิต

การศึกษาจะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ดังนี้

I อายุรศาสตร์ 2 (6 สัปดาห์)

ศัลยศาสตร์2 (6 สัปดาห์)

II กุมารเวชศาสตร์ 1 (12 สัปดาห์)

III จักษุวิทยา (4 สัปดาห์)

โสต นาสิก และลาริงซ์วิทยา (4 สัปดาห์)

เวชศาสตร์ชุมชมและเวชศาสตร์ครอบครัว (4 สัปดาห์)

IV รังสีวิทยาคลินิก (4 สัปดาห์)

จิตเวชศาสตร์ (4 สัปดาห์)

วิสัญญีวิทยา (3 สัปดาห์)

นิติเวชศาสตร์ 2 (1 สัปดาห์)

ปีที่ 6

*368 631 กุมารเวชศาสตร์ 2 8 (0-16-8)

Pediatrics II

*375 641 ศัลยศาสตร์ 3 12 (0-24-12)

Surgery III

*376 631 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 6 (0-12-6)

Obstertrics and Gynecology II

*378 631 ออร์โธปิดิกส์ 2 6 (0-12-6)

Orthopedics II

*379 641 อายุรศาสตร์ 3 12 (0-24-12)

Medicine III

xxx xxx วิชาเลือกคลินิก 4 หน่วยกิต

รวม 48 หน่วยกิต

การศึกษาจะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ดังนี้

I อายุรศาสตร์ 3 (12 สัปดาห์)

II ศัลยศาสตร์ 3 (12 สัปดาห์)

III สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3 (6 สัปดาห์)

ออร์โธปิดิกส์ 2 (6 สัปดาห์)

IV กุมารเวชศาสตร์ 2 (8 สัปดาห์)

วิชาเลือกคลินิก (4 สัปดาห์)

***************************************ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 16/6/2552 17:47:08 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net