Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 พยาบาล/สาธารณสุข วิทยาลัยในกระทรวงสาธารณสุข จำนวนคนเปิดอ่าน 28,995 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 4 ม.ดังอีสาน วันประกาศผล-สอบสัมภาษ...

วันนี้พี่น้องก็มีข้อมูล “รวม 4 ม.ดังอีสาน วันประกาศผล-สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 TCAS” ม... (26)

เผย สาขาที่มีสอบสัมภาษณ์ และไม่มีสอบสัมภาษณ์ ...

เรียกน้ำย่อย สาขาที่มีสอบสัมภาษณ์ และไม่มีสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ม.เทคโนโลยีสุรนารี มาฝากกั... (33)

มข. อัพเดท! ค่าน้ำหนัก แต่ละคณะ/สาขา รอบที่ 4...

น้อง ม.6 เตรียมพร้อม รอบที่ 4 Admission ม.ขอนแก่น TCAS’61 เปิดตารางให้เช็ค จำนวนรับ ค่าน... (2660)

มาแล้ว! เกณฑ์การรับ รอบที่ 3 ม.อุบลฯ ปีการศึก...

ล่าสุด ม.อุบลราชธานี ประกาศเกณฑ์การรับ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ. ปีการศึกษา 2561 ทั้งหม... (229)

มทส. ปรับเพิ่มอีก จำนวนรับ เกณฑ์คัดเลือก รอบท...

มทส. ปรับเพิ่มอีก จำนวนรับ เกณฑ์คัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (TCAS) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการ... (2963)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

รับตรงวิทยาลัยในกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรต่างๆปี53 ระหว่างวันที่ 1-18 ธ.ค.52 ใช้คะแนน GAT/PAT2 50:50% และผลสอบต้องไม่น้อยกว่า 120 จาก 300 คะแนน
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 ในระบบรับตรง

โดยใช้ผลคะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิทยาศาตร์ (PAT2) ประกอบด้วยโควต้า 2 ประเภทคือ

ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป

ประเภทที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมผลิตบุคลากรสุขภาพเพื่อชุมชน

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต : http://admission.pi.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน

รับสมัครวันที่ 1-18 ธันวาคม 2552

องค์ประกอบและเกณฑ์ในการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา
๑.  เกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษา  
       ๑.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (GPAX) 
      -  ระดับปริญญาตรี   ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ 
      -  ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
        ๑.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการศึกษา GPA กลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  ๒.๕๐ โดยผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ใช้คะแนนเฉลี่ย  ๕ เทอม (ม.๔–ม.๖ เทอมแรก) 
         ๑.๓  ผลการสอบความถนัดทั่วไป   (GAT : General Aptitude Test) (รหัสวิชา ๘๕)  และผลการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT ๒ : Professional and Academic Aptitude Test) (รหัสวิชา ๗๒) ต้องสอบไดวิชาละไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน  โดยสามารถเลือก  ผลคะสอบในครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา (กรณีมีผลคะแนนการสอบมากกว่า ๑ ครั้ง)  
๒.  เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาใช้ผลการสอบ ความถนัดทั่วไป   (GAT  : General  Aptitude  Test)   (รหัสวิชา  ๘๕ ผลการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์  (PAT ๒ : Professional and Academic Aptitude Test) (รหัสวโดยมีค่าน้ าหนักร้อยละ ๕๐ : ๕๐ 

รายละเอียด อ่านเพิ่มเติมในไฟล์เอกสารร

 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบรับตรง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2553 โดยระบบรับตรง 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 พฤศจิกายน 2552 -สถาบันพระบรมราชชนก
-วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
-Website http://admission.pi.ac.th
-Website http://www.pi.ac.th
-Website http://www.moph.go.th
การรับสมัคร
-สามารถสมัครได้ที่ Website สถาบันพระบรมราชชนก หรือ Website ของวิทยาลัยแต่ละแห่ง
-ค่าสมัคร อันดับแรก 100 บาท อันดับต่อไปอันดับละ 50 บาท
1 ธันวาคม 2552 ถึง 18 ธันวาคม 2552 -สมัครผ่าน Website ของระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.ac.th
-ชำระเงินผ่านธนาคาร กรุงไทย/กรุงเทพ/ไทยพาณิชย์
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 13 มกราคม 2553 ถึง 13 มกราคม 2553 - Website http://admission.pi.ac.th
- Website ของวิทยาลัยทุกแห่ง
- วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สอบสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ 16 มกราคม 2553 ถึง 17 มกราคม 2553 วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และตัวร่างกาย 22 มกราคม 2553 ถึง 22 มกราคม 2553 - Website http://admission.pi.ac.th
- Website ของวิทยาลัยทุกแห่ง
- วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ นำผลการตรวจร่างกายมาแจ้งวิทยาลัย
 
29 มกราคม 2553 ถึง 29 มกราคม 2553 วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 12 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2553 - Website http://admission.pi.ac.th
- Website ของวิทยาลัยทุกแห่ง
- วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สอบสัมภาษณ์
ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษา 12 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2553 ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
แจ้งสละสิทธิ์เข้าศึกษา 12 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2552 วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
รายงานตัวเข้าศึกษา และปฐมนิเทศ 24 พฤษภาคม 2553 ถึง 24 พฤษภาคม 2553 - ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
เปิดภาคการศึกษา 1 มิถุนายน 2553 ถึง 1 มิถุนายน 2553 - ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

 

รายงานการจัดสรรโควตา วิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553
เขต จังหวัด พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข)

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง

สาธารณสุขศาสตร์

(เทคนิคเภสัชกรรม)

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง

แพทย์แผนไทย

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง

เวชกิจฉุกเฉิน

ประกาศนียบัตรเวชระเบียน

ประกาศนียบัตร

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

(พยาธิวิทยาคลินิก)

บุคคลทั่วไป เพื่อชุมชน บุคคลทั่วไป เพื่อชุมชน บุคคลทั่วไป เพื่อชุมชน บุคคลทั่วไป เพื่อชุมชน บุคคลทั่วไป เพื่อชุมชน บุคคลทั่วไป เพื่อชุมชน บุคคลทั่วไป เพื่อชุมชน บุคคลทั่วไป เพื่อชุมชน บุคคลทั่วไป เพื่อชุมชน
เขต 10 หนองคาย 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  หนองบัวลำภู 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  อุดรธานี 38 10 4 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  เลย 12 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
เขต 11 นครพนม 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  มุกดาหาร 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สกลนคร 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
เขต 12 กาฬสินธุ์ 23 0 7 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  ขอนแก่น 32 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
  มหาสารคาม 14 0 12 0 2 0 4 0 0 0 7 0 3 0 3 0 4 0
  ร้อยเอ็ด 24 0 5 0 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0
เขต 13 ยโสธร 9 9 1 0 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0
  ศรีสะเกษ 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  อำนาจเจริญ 5 1 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  อุบลราชธานี 42 0 12 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0
เขต 14 ชัยภูมิ 23 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  นครราชสีมา 34 25 5 5 1 4 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
  บุรีรัมย์ 27 15 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
  สุรินทร์ 23 8 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0
รายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ประจำปีการศึกษา 2553
ลำดับที่ สถานที่ ลิงก์วิทยาลัย จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร
1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น http://www.scphkk.ac.th กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู เลย
2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี http://www.scphub.ac.th ยโสธร ศรีสะเกษ
3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น http://www.bcnkk.ac.th ขอนแก่น สกลนคร
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา http://www.knc.ac.th ชัยภูมิ นครราชสีมา
5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ http://www.bcnsp.ac.th มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ http://www.bcnsurin.ac.th บุรีรัมย์ สุรินทร์
7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี http://www.bcnu.ac.th นครพนม หนองคาย อุดรธานี
8 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม http://www.smnc.ac.th มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 6/11/2552 11:44:07 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net