อัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 ค่าใช้จ่ายคณะสาขาของแต่ละมหาลัยจะแตกต่างกัน

 

อัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี มข. มมส. และ มทส.

 

 

          ไหนๆก็เข้าสู่ฤดูกาลการสมัครโควตา ของมหาลัยต่างๆกันแล้ว ฉบับนี้เลยนำข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียม(ป.ตรี)ของแต่ละมหาลัยในภาคอีสานมาให้น้องๆดูกัน ได้แก่ ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี โดยไม่มีข้อมูลของมหาลัยอุบลราชธานี เนื่องจาก ยังไม่มีข้อมูล อีกทั้งยังไม่เปิดรับตรงปกติ ในปีการศึกษา 2557 แต่โควตาอื่นๆก็เปิดรับแล้ว ไปดูกันเลยดีวกว่าครับ

 

อัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี ม.มหาสารคาม

 

อัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี

 

อัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี ม.ขอนแก่น

 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าธรรมเนียมแต่ละมหาลัยจะไม่เหมือนกัน เช่น ม.ขอนแก่น จะเป็นแบบเหมาจ่ายต่อเทอม (ค่าธรรมเนียม+หน่วยกิต)แต่ ของ ม.มหาสารคามจะเป็นค่าธรรมเนียมแยกต่างหากกับค่าหน่วยกิต ซึ่งถ้าลองคำนวนดูบางคณะ ม.ขอนแก่นจะถูกกว่า ม.สารคาม และบางคณะ ม.มหาสารคามจะถูกกว่า ม.ขอนแก่น ส่วนของ ม.เทคโนโลยสุรนารี เป็นค่าใช้จ่ายโดยรวมตลอดทัั้ง หลักสูตร ซึ่งก็ใกล้เคียงกับ ม.ขอนแก่น ในบางคณะสาขา และมีการเรียนการสอนต่อปี 3 เทอม 

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา งานรับเข้า ม.ขอนแก่น ม.สารคาม และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี