Sadly there has only cash advance no credit check is getting harder to look at.

อัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 ค่าใช้จ่ายคณะสาขาของแต่ละมหาลัยจะแตกต่างกัน

 

อัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี มข. มมส. และ มทส.

 

 

          ไหนๆก็เข้าสู่ฤดูกาลการสมัครโควตา ของมหาลัยต่างๆกันแล้ว ฉบับนี้เลยนำข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียม(ป.ตรี)ของแต่ละมหาลัยในภาคอีสานมาให้น้องๆดูกัน ได้แก่ ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี โดยไม่มีข้อมูลของมหาลัยอุบลราชธานี เนื่องจาก ยังไม่มีข้อมูล อีกทั้งยังไม่เปิดรับตรงปกติ ในปีการศึกษา 2557 แต่โควตาอื่นๆก็เปิดรับแล้ว ไปดูกันเลยดีวกว่าครับ

 

อัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี ม.มหาสารคาม

 

อัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี

 

อัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี ม.ขอนแก่น

 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าธรรมเนียมแต่ละมหาลัยจะไม่เหมือนกัน เช่น ม.ขอนแก่น จะเป็นแบบเหมาจ่ายต่อเทอม (ค่าธรรมเนียม+หน่วยกิต)แต่ ของ ม.มหาสารคามจะเป็นค่าธรรมเนียมแยกต่างหากกับค่าหน่วยกิต ซึ่งถ้าลองคำนวนดูบางคณะ ม.ขอนแก่นจะถูกกว่า ม.สารคาม และบางคณะ ม.มหาสารคามจะถูกกว่า ม.ขอนแก่น ส่วนของ ม.เทคโนโลยสุรนารี เป็นค่าใช้จ่ายโดยรวมตลอดทัั้ง หลักสูตร ซึ่งก็ใกล้เคียงกับ ม.ขอนแก่น ในบางคณะสาขา และมีการเรียนการสอนต่อปี 3 เทอม 

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา งานรับเข้า ม.ขอนแก่น ม.สารคาม และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี