ประกาศรายชื่อ รับตรง 3 โครงการ ม.อุบลฯ 57 นับเป็นมหาลัยในภาคอีสานแห่งแรกเลยนะครับที่ประกาศรับตรง โควตาแบบไม่มีการสอบข้อเขียน

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับตรง 3 โครงการ ม.อุบลฯ 57

 

        นับเป็นมหาลัยในภาคอีสานแห่งแรกเลยนะครับที่ประกาศรับตรง โควตาแบบไม่มีการสอบข้อเขียน และประกาศผลโควตา ออกมาแล้ว 3 โครงการ เรียกได้ว่า น้องที่่รับโควตาทั้ง 3 โครงการนี้ก็มีที่เรียนเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องวิ่งหาสอบกันแล้ว ก็ดีใจกับน้องๆผู้ผ่านด่านด้วยนะครับ ส่วนใครที่ ยังไม่มีที่เรียนก็ต้องหาต่อไปละครับ 

 

 

1.ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบ

คณะนิติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

 

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

คณะ : คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : การจัดการการตลาด

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

หมายเหตุ

1

164606

นางสาว กัลยา ศรีวิลัย

ละทายวิทยา


2

164669

นางสาว ณัฐธิดา บุดดาวงศ์

อำนาจเจริญ


3

164670

นาย ศุภวิชญ์ สีลากุล

เบ็ญจะมะมหาราช


4

164783

นางสาว พรพินิจ พฤกษชาติ

ขวาววิทยาคาร


5

165086

นางสาว ดลยา โพธิมนต์

โคกสีวิทยาสรรค์


6

165147

นางสาว กาญจนา วรรณญาติ

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย


7

165204

นางสาว ศรัญญา นิยมชาติ

ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา


8

165426

นาย ภคินัย กองเงิน

ชนบทศึกษา


9

165570

นางสาว จารุวรรณ นันทะวงค์

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล


10

165595

นางสาว ภัทรี ศรีฮ้อยคำ

บ้านดุงวิทยา


 

ดูรายชื่อสาขาอื่น http://www.entry.ubu.ac.th/News/announceQuota1.php?NewsID=818&QuotaID=69

 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เคมี


ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

หมายเหตุ

1

164531

นางสาว วิลาสินี ตะวังทัน

อุ่มเหม้าประชาสรรค์


2

169463

นางสาว สุภาพรรณ เวชกามา

ศรีปทุมพิทยาคาร


3

174037

นาย สุรพงศ์ พิมโพธิ์

หนองฮีเจริญวิทย์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา/หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

หมายเหตุ

1

167924

นาย ประวิทย์ ใยสูบ

สำโรงวิทยาคาร


2

172473

นาย วัชระพล บุญลิลา

ปทุมราชวงศา


3

173557

นาย สุทธิพงษ์ ถูกดี

มหาชนะชัยวิทยาคม


 

ดูรายชื่อคณะสาขาอื่นๆ

http://www.entry.ubu.ac.th/News/announceQuota1.php?NewsID=817&QuotaID=44

 

ขอขอบคุณข้อมูลที่มา  http://www.entry.ubu.ac.th/