ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรคณะเภสัชศาสตร ม.อุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 57 จำนวน 30 คน

 

 

 

โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบลฯ 57 


 

 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน  


 

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 วิทย์-คณิต GPAX 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ทุกสาขา


 

ปฏิทินการรับเข้าศึกษา

1. เปิดรับสมัคร                                         วันที่ 4 มี.ค. - 28 เม.ย. 2557

2. ชำระเงินค่าสมัคร                                   วันที่ 4 มี.ค. - 29 เม.ย. 2557

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์          วันที่ 6 พ.ค. 2557

4. การสอบสัมภาษณและตรวจตาบอดสี           วันที่ 20 พ.ค. 2557

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                 วันที่ 22 พ.ค. 2557

6. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์                                  วันที่ 22 - 26 พ.ค. 2557


 

เกณฑ์การพิจารณา

ใช้คะแนน GAT-PAT2 ประจำปีการศึกษา 2556 หรือ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1/2556 หรือ ครั้งที่ 2/2556 หรือครั้งที่ 1/2557)


1. คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20% จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 25 %

2. คะแนน PAT2 ค่าน้ำหนัก 80% จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 25 %

3. ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องมีผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า 50% จึงจะถือว่าผ่าน การสอบสัมภาษณ์

 

 

 

ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา : งานรับเข้า ม.อุบลราชธานี