ที่
เพศ
ชื่อ
สกุล
โรงเรียน
คณะ/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
2601
นาย สุรพรชัย ชนไพโรจน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย แพทย์-CPIRD ม.ขอนแก่น
2602
นาย สุรพรชัย ชนไพโรจน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 009: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2603
นางสาว อภิญญา จันทร์ดิษฐ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ม.ขอนแก่น
2604
นางสาว อริศรา ศรีขัดเค้า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วท.บ. ชีววิทยา ม.มหาสารคาม
2605
นางสาว อริศรา ศรีขัดเค้า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1209: คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ม.อีสาน
2606
นางสาว อารยา รักษาผล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหาสารคาม
2607
นางสาว อารยา รักษาผล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
2608
นาย กันต์กวี เกษมใจ ราชสีมาวิทยาลัย 010: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2609
นางสาว กิตติยา ธรรมมา ราชสีมาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2610
นางสาว กิตติยา ธรรมมา ราชสีมาวิทยาลัย 010: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2611
นางสาว จิตรานุช ลิ่วลักษณ์ ราชสีมาวิทยาลัย 201: คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี ) (หาดใหญ่) ม.สงขลานครินทร์
2612
นาย จิรายุส ศรีสว่าง ราชสีมาวิทยาลัย 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2613
นาย เจษฎา เทศะบำรุง ราชสีมาวิทยาลัย 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
2614
นาย ชนวีร์ ไพศาลวรรณ ราชสีมาวิทยาลัย 144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2615
นาย ชลันธร มียิ่ง ราชสีมาวิทยาลัย 1021: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน ม.กรุงเทพ
2616
นาย ชวกร เกยนนไชย ราชสีมาวิทยาลัย 011: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2617
นาย ชัชวาลย์ คัมภิรานนท์ ราชสีมาวิทยาลัย 515: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2618
นาย ณัฐกิจ ทองดี ราชสีมาวิทยาลัย 033: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2619
นาย ณัฐกิตติ์ พุฒินันทะโรจน์ ราชสีมาวิทยาลัย 033: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2620
นาย ณัฐวิชช์ แก้วโกมุท ราชสีมาวิทยาลัย 021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2621
นาย ณัฐวิชช์ แก้วโกมุท ราชสีมาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2622
นาย ไตรรัตน์ เลิศมัลลิกาพร ราชสีมาวิทยาลัย 1205: คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ ม.อีสาน
2623
นาย ธงธวัช เลาหสินนุรักษ์ ราชสีมาวิทยาลัย 844: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
2624
นาย นรินทร์ เงาเกาะ ราชสีมาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขา สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) ม.มหาสารคาม
2625
นาย บุญญานุสรณ์ บำรุงเกาะ ราชสีมาวิทยาลัย 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2626
นาย ปรัชญ์พงศ์ จำปาถิ่น ราชสีมาวิทยาลัย 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
2627
นาย พิเชษฐ์ แก้วคำศรี ราชสีมาวิทยาลัย 033: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2628
นาย พุฒิพงษ์ จำปาโพธิ์ ราชสีมาวิทยาลัย 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ม.ขอนแก่น
2629
นางสาว ภูริตา วรทรงสิริ ราชสีมาวิทยาลัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขา ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม
2630
นาย รัฐศักดิ์สิริ พิบาลกอง ราชสีมาวิทยาลัย 1204: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ม.อีสาน
2631
นาย วชรพล ชัยศิรินิรันดร์ ราชสีมาวิทยาลัย 037: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
2632
นาย วิภู พยัฆษา ราชสีมาวิทยาลัย 311: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2633
นาย ศุภณัฐ หันประดิษฐ์ ราชสีมาวิทยาลัย คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บช.บ. บัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม
2634
นาย ศุภณัฐ หันประดิษฐ์ ราชสีมาวิทยาลัย 513: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2635
นาย สาตรา กนกยุราพันธ์ ราชสีมาวิทยาลัย 010: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2636
นาย อรรถชัย กลับกระโทก ราชสีมาวิทยาลัย 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2637
นาย อรรถชัย กลับกระโทก ราชสีมาวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขา วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.มหาสารคาม
2638
นาย โอภากรณ์ ศรีวิพัฒน์ ราชสีมาวิทยาลัย 515: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2639
นางสาว กชพร ดึกสูงเนิน ราชสีมาวิทยาลัย 2 909: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.พายัพ
2640
นางสาว จีรนันท์ ทองขาว ราชสีมาวิทยาลัย 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขา สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ม.มหาสารคาม
2641
นางสาว เจนจิรา หมี่กระโทก ราชสีมาวิทยาลัย 2 1207: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.อีสาน
2642
นางสาว ฐิติพร สิงห์วิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2 1212: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.อีสาน
2643
นาย ธนชัย ซีกพุทรา ราชสีมาวิทยาลัย 2 517: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการทั่วไป (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2644
นางสาว ฝากฝัน การะเกตุ ราชสีมาวิทยาลัย 2 714: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
2645
นางสาว พัชริดา คำโคกกรวด ราชสีมาวิทยาลัย 2 004: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2646
นางสาว พีรยา ศรีล้วน ราชสีมาวิทยาลัย 2 052: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2647
นางสาว ภูริตา วรทรงสิริ ราชสีมาวิทยาลัย 2 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
2648
นางสาว รัตนาภรณ์ เดชสูงเนิน ราชสีมาวิทยาลัย 2 216: คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน (หาดใหญ่) ม.สงขลานครินทร์
2649
นางสาว ลัดดาพร ปานสูงเนิน ราชสีมาวิทยาลัย 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2650
นางสาว ศศิภรณ์ ภักดี ราชสีมาวิทยาลัย 2 คณะเทคโนโลยี สาขา วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร ม.มหาสารคาม
2651
นางสาว สโรชา อัจฉริยะเมธากุล ราชสีมาวิทยาลัย 2 901: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
2652
นางสาว อคิราภ์ ฤทธิรัตน์ ราชสีมาวิทยาลัย 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม
2653
นางสาว อภิญญา สุดิสุสดี ราชสีมาวิทยาลัย 2 925: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.พายัพ
2654
นางสาว กนกกาญจน์ อุดมนาม ราชสีมาวิทยาลัย2 คณะเกษตรศาสตร์ - ประมง ม.อุบลราชธานี
2655
นางสาว พัชริดา คำโคกกรวด ราชสีมาวิทยาลัย2 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2656
นางสาว รัตนาภรณ์ เดชสูงเนิน ราชสีมาวิทยาลัย2 คณะรัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
2657
นาย กิตติคุณ จิตรมั่นคง รุ่งอรุณวิทยา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บช.บ. บัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม
2658
นาย ชวัลรัตน์ อากาศ รุ่งอรุณวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
2659
นางสาว ญาดา วัฒนวิชัยกุล รุ่งอรุณวิทยา 505: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2660
นางสาว ณัฐกมล มหาวัง รุ่งอรุณวิทยา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขา วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ม.มหาสารคาม
2661
นางสาว ณัฐกมล มหาวัง รุ่งอรุณวิทยา 024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2662
นางสาว นภาพร ด่านตระกูล รุ่งอรุณวิทยา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บธ.บ. การจัดการ ม.มหาสารคาม
2663
นางสาว นันทิพร พงษ์ศิริยะกุล รุ่งอรุณวิทยา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บธ.บ. การตลาด ม.มหาสารคาม
2664
นางสาว ปนัสยา เดชจินดา รุ่งอรุณวิทยา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บช.บ. บัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม
2665
นางสาว วราภรณ์ มงคลแพทย์ รุ่งอรุณวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2666
นาย วราวุฒิ วรศาสตร์ รุ่งอรุณวิทยา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.มหาสารคาม
2667
นางสาว เววิกา วงษ์รักษ์ รุ่งอรุณวิทยา 011: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2668
นางสาว ศุภนิดา บัวขำ รุ่งอรุณวิทยา 402: คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด ม.เชียงใหม่
2669
นางสาว สุปรีดา ศรเจริญ รุ่งอรุณวิทยา 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2670
นางสาว สุปรีดา ศรเจริญ รุ่งอรุณวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2671
นาย อภิชา ไพโรจน์ รุ่งอรุณวิทยา 037: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
2672
นาย อภิชา ไพโรจน์ รุ่งอรุณวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
2673
นาย ขจรพงศ์ นครประเทศ เรณูนครวิทยานุกูล 006: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
2674
นางสาว จีราภรณ์ อินปากดี เรณูนครวิทยานุกูล คณะวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข-สาธารณสุขศาสตร์(สำรอง) ม.อุบลราชธานี
2675
นางสาว เปรมิกา ธงยศ เรณูนครวิทยานุกูล คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
2676
นางสาว วริศา เกษรราช เรณูนครวิทยานุกูล 710: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
2677
นาย วีระยุทธ บุตรศรี โรเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จกร คณะบริหารศาสตร์ - การบัญชี(สำรอง) ม.อุบลราชธานี
2678
นางสาว สุพิชฌาย์ วิลัยฤทธิ์ ละหานทรายรัชดาภิเษก 601: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม สาขาวิชาพยาบาลศาศาสตรบัณฑิต ม.นครพนม
2679
นาย ศรายุทธ เพ็ญการ ลำทะเมนไชยพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์-สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
2680
นางสาว เกวลี สีดำ ลำน้ำพอง คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บธ.บ. การจัดการ ม.มหาสารคาม
2681
นางสาว เกวลี สีดำ ลำน้ำพอง 142: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2682
นางสาว จงรัก บ่อทรัพย์ ลำปลายมาศ 047: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2683
นางสาว ธาริณี จ๋าพิมาย ลำปลายมาศ 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
2684
นางสาว ธิดารัตน์ ปัตตาโพ ลำปลายมาศ คณะบริหารศาสตร์ - การจัดการทั่วไป ม.อุบลราชธานี
2685
นางสาว ธิดารัตน์ ปัตตาโพ ลำปลายมาศ คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บช.บ. บัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม
2686
นาย นัฐพันธ์ ทุมแสง ลำปลายมาศ 508: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2687
นางสาว เยาวภา ไลไธสง ลำปลายมาศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขา ร.บ. บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ม.มหาสารคาม
2688
นางสาว วรรณภา อ่อนนวล ลำปลายมาศ 215: คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หาดใหญ่) ม.สงขลานครินทร์
2689
นาย วันมงคล สกุลศักดิ์ ลำปลายมาศ 801: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2690
นางสาว วีนัส ศุภเสถียร ลำปลายมาศ 106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
2691
นางสาว วีนัส ศุภเสถียร ลำปลายมาศ คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บธ.บ. การบริหารการเงิน ม.มหาสารคาม
2692
นางสาว สุภาวรรณ ชำนาญพนา ลำปลายมาศ 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2693
นางสาว อาจารีย์ สุขจิตต์ ลำปลายมาศ 224: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (เอกภาษาอังกฤษ) (หาดใหญ่) ม.สงขลานครินทร์
2694
นางสาว โอริยา ศรีวงษ์ ลำปลายมาศ 222: คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่) ม.สงขลานครินทร์
2695
นาย ญาณศิลป์ วงศ์ประสาร ลือคำหาญวารินชำราบ 033: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2696
นางสาว ธนัชชา สุดเต้ ลือคำหาญวารินชำราบ 307: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) ม.แม่ฟ้าหลวง
2697
นางสาว ธนัชชา สุดเต้ ลือคำหาญวารินชำราบ คณะรัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)(สำรอง) ม.อุบลราชธานี
2698
นางสาว นริศรา พวงจำปา ลือคำหาญวารินชำราบ 011: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2699
นางสาว กรรณิการ์ พลซา เลยพิทยาคม 011: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2700
นางสาว กิตติญา สวัสดิ์ภักดี เลยพิทยาคม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บช.บ. บัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม
ดูรายชื่อ หน้า 27 จาก 42 << ก่อนหน้านี้ :: หน้าถัดไป >>
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42