ขอแสดงความยินดีกันน้องๆ ชาว The Act.

ที่สามารถฝ่าด่านสอบตรงโควตา มข.และม.เครือข่าย 55 ได้อย่างภาคภูมิใจ

ที่
เพศ
ชื่อ
สกุล
โรงเรียน
คณะ/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
5101
นางสาว พิมพ์ชนก มีสติ สิรินธร คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ม.เครือข่าย
5102
นางสาว ภัทรวดี แพงสุดโท สิรินธร 053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
5103
นางสาว ภาวินี ท้าวทอง สิรินธร 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ม.ขอนแก่น
5104
นางสาว ภูรีรัตน์ สูรยาวัฒน์สกุล สิรินธร 133: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5105
นางสาว มัทนียา เสาสูง สิรินธร 019: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
5106
นางสาว ร้อยพร โชติกาญจนวัฒน์ สิรินธร 059: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5107
นางสาว รัชลิฎา ลวดเงิน สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
5108
นางสาว วธัญญา มัญจกาเภท สิรินธร 055: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
5109
นางสาว วราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ สิรินธร คณะบริหารศาสตร์ สาขาการบัญชี ม.อุบลราชธานี
5110
นางสาว วราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ สิรินธร 110: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
5111
นางสาว สริตา สุขสำราญ สิรินธร 010: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5112
นางสาว สิริมงคล บุญมาก สิรินธร 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
5113
นางสาว สุคนมาศ วิบูลย์ชนม์ สิรินธร คณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม ม.อุบลราชธานี
5114
นางสาว สุชาดา หมายสม สิรินธร 111: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5115
นางสาว สุชาดา หมายสม สิรินธร คณะบริหารศาสตร์ สาขาการบัญชี ม.อุบลราชธานี
5116
นางสาว โสภิดา ผู้สมเก่า สิรินธร 053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
5117
นางสาว อภิชญา มูลศาสตร์ สิรินธร 114: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5118
นางสาว อมรวรรณ กลิ่นเจริญ สิรินธร 097: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
5119
นางสาว อังค์วรา สายแสงจันทร์ สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ม.อุบลราชธานี
5120
นางสาว อัจฉราพรรณ มูลทอง สิรินธร 129: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5121
นางสาว สุรีรัตน์ แดงสูงเนิน สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ม.เครือข่าย
5122
นางสาว ฐิติกานต์ วลาศิลป์ สีชมพูศึกษา คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ม.เครือข่าย
5123
นางสาว พรรทิพย์ ทั่วสูงเนิน สีชมพูศึกษา 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
5124
นางสาว รัตนา แก้วน่าน สีชมพูศึกษา 137: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5125
นางสาว สุทัตตา พงศ์พรทรัพย์ สีชมพูศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านศิลปศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) (ปัตตานี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.เครือข่าย
5126
นาย อิสรพงศ์ หล้าคำภา สีชมพูศึกษา 004: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5127
นางสาว กาญจนา ชุมณี สีดาวิทยา 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
5128
นางสาว กุสุมา แสงภักดี สีดาวิทยา 136: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5129
นาย เฉลิมชัย อดทน สีดาวิทยา 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
5130
นางสาว ดวงกมล จินตนามณีรัตน์ สีดาวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ม.เครือข่าย
5131
นางสาว ภัทร์ธีรา รวมธรรม สุรธรรมพิทักษ์ 004: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5132
นาย วงศธร แพทย์สันเทียะ สุรธรรมพิทักษ์ 009: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5133
นาย วงศธร แพทย์สันเทียะ สุรธรรมพิทักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
5134
นางสาว อัจฉรา ตัวสระเกษ สุรธรรมพิทักษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.เครือข่าย
5135
นางสาว กนก ประยูรหงษ์ สุรนารีวิทยา 110: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
5136
นางสาว กนกรัตน์ ม่วงไทย สุรนารีวิทยา 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5137
นางสาว กนกวรรณ ขจรพรมราช สุรนารีวิทยา 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
5138
นางสาว กนกอร แก้ววิเวก สุรนารีวิทยา 112: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
5139
นางสาว กรองกาญจน์ โพธิ์งาม สุรนารีวิทยา คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ม.เครือข่าย
5140
นางสาว กรองกาญจน์ อินตา สุรนารีวิทยา 048: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5141
นางสาว กฤษณี นาวายนต์ สุรนารีวิทยา 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
5142
นางสาว กอเตย แก้วนิล สุรนารีวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ม.เครือข่าย
5143
นางสาว กาญจนาพร การบรรจง สุรนารีวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ม.เครือข่าย
5144
นางสาว กุลยา คณาธรรม สุรนารีวิทยา 113: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
5145
นางสาว แก้วเกล้า ประดับลาย สุรนารีวิทยา 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
5146
นางสาว แก้วเจียระไน ยังขาว สุรนารีวิทยา 010: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5147
นางสาว แก้วเจียระไน ยังขาว สุรนารีวิทยา 010: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5148
นางสาว จรรยฐิตา ค้าทันเจริญ สุรนารีวิทยา 048: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5149
นางสาว จินตนาการ เจียมจันทร์ สุรนารีวิทยา 133: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5150
นางสาว จิรกมล เพิ่มชาติ สุรนารีวิทยา 010: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5151
นางสาว จิรัชญา สมอุดร สุรนารีวิทยา 008: ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5152
นางสาว จิราพร เจิมกลาง สุรนารีวิทยา 004: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5153
นางสาว จุฑารัตน์ บุญพร สุรนารีวิทยา 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
5154
นางสาว ฉัตรศิริ โบราณสาร สุรนารีวิทยา 014: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
5155
นางสาว ฉัตราภรณ์ บ่อสารคาม สุรนารีวิทยา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ม.เครือข่าย
5156
นางสาว ชนมน ทองพิลา สุรนารีวิทยา 100: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5157
นางสาว ชนาภา โชควัฒน์วิกุล สุรนารีวิทยา 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
5158
นางสาว ชนิสรา อมรวิชญ์ สุรนารีวิทยา 111: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5159
นางสาว ชัญญานุช กอสาลี สุรนารีวิทยา 131: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5160
นางสาว ชุติภัณฑ์ แสงจันทร์ สุรนารีวิทยา 110: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
5161
นางสาว ชุติมา กาญจนวัฒนา สุรนารีวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ม.เครือข่าย
5162
นางสาว ชุติรัตน์ โตหมื่นไวย สุรนารีวิทยา 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
5163
นางสาว ฐาณัฐ ธนไชยบูรณ์ สุรนารีวิทยา 112: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
5164
นางสาว ณัชชา อุนรัตน์ สุรนารีวิทยา 078: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
5165
นางสาว ณัฐฐาวดี งุมเกาะ สุรนารีวิทยา 073: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
5166
นางสาว ณัฐฑิรา โกมุตตานนท์ สุรนารีวิทยา 097: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
5167
นางสาว ณัฐณิชา ธัญนพ สุรนารีวิทยา 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
5168
นางสาว ณัฐริกา แสงทอง สุรนารีวิทยา 111: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5169
นางสาว ณิชาภัทร สวาสุ สุรนารีวิทยา 011: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5170
นางสาว ดารวี ขันตรี สุรนารีวิทยา 052: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5171
นางสาว ทัศนียา วงศ์สุริยะประภา สุรนารีวิทยา 019: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
5172
นางสาว ธัญญลักษณ์ ปัญญาวิบูลย์ สุรนารีวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.เครือข่าย
5173
นางสาว ธัญวรัตม์ สุระบุตร สุรนารีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เครือข่าย
5174
นางสาว ธิษณามดี ธนะสูตร สุรนารีวิทยา 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
5175
นางสาว ธีรนุช สันติทวีชนะ สุรนารีวิทยา เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.เครือข่าย
5176
นางสาว นภาภรณ์ กานต์นนทกร สุรนารีวิทยา 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
5177
นางสาว นลินี จักสาร สุรนารีวิทยา 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
5178
นางสาว นวพร กฤษสุวรรณ สุรนารีวิทยา การบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.เครือข่าย
5179
นางสาว นวพรรษ ขานสันเทียะ สุรนารีวิทยา 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
5180
นางสาว นวินดา สถาปนไชย สุรนารีวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ม.เครือข่าย
5181
นางสาว นอร บุญญานุสิทธิ์ สุรนารีวิทยา 002: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
5182
นางสาว นาถนที อวิรุทธไพบูลย์ สุรนารีวิทยา 048: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5183
นางสาว นารีรัตน์ มิกทา สุรนารีวิทยา 002: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
5184
นางสาว บลรัตน์ ศักดิ์จิรรัตน์ สุรนารีวิทยา การบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.เครือข่าย
5185
นางสาว ปนิสา แย้มพราย สุรนารีวิทยา 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
5186
นางสาว ปริณดา ศิริโชคชัย สุรนารีวิทยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เครือข่าย
5187
นางสาว ปัญญ์ชิตา จ้อยบรรดิษฐ์ สุรนารีวิทยา 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
5188
นางสาว เปรมกมล ทองดวง สุรนารีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ม.เครือข่าย
5189
นางสาว พรกนก พรชัยพฤกษ สุรนารีวิทยา คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ม.เครือข่าย
5190
นางสาว พรทิพย์ กิตติวราพล สุรนารีวิทยา 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5191
นางสาว พรหมศรี ชูศิริพงศ์ สุรนารีวิทยา 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
5192
นางสาว พิมประพันธ์ บุตรไธสง สุรนารีวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
5193
นางสาว พิมประพันธ์ บุตรไธสง สุรนารีวิทยา 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
5194
นางสาว ไพลิน โคตรศาลา สุรนารีวิทยา 111: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5195
นางสาว ภคกุล ชอบขยัน สุรนารีวิทยา 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5196
นางสาว ภัทรวรรณ มีสูงเนิน สุรนารีวิทยา 029: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
5197
นางสาว ภัทราพร สงครามยศ สุรนารีวิทยา 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
5198
นางสาว มัทนา ธนานุกูล สุรนารีวิทยา คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง ม.อุบลราชธานี
5199
นางสาว มุขธิดา เองนางรอง สุรนารีวิทยา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ม.เครือข่าย
5200
นางสาว รชต์พร เพ็งประเสริฐ สุรนารีวิทยา 111: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ดูรายชื่อ หน้า 52 จาก 56 << ก่อนหน้านี้ :: หน้าถัดไป >>
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56