ที่
เพศ
ชื่อ
สกุล
โรงเรียน
คณะ/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
901
นางสาว พศิกา ฤทธิวัชร นางรอง คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.นเรศวร
902
นางสาว วนาสุข สุขเกษม นางรอง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ม.ศิลปากร
903
นาย ศุภณัฐ ทยาลุสกุล นางรอง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
904
นาย สุทธิเกียรติ สุขกูล นางรอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ อากาศยาน ฯลฯ) ม.เทคโนโลยีสุรนารี สละสิทธิสอบตรง
905
นางสาว หทัยทิพย์ หาญสุวรรณ์ นางรอง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สละสิทธิสอบตรง
906
นางสาว สุนิษา หลานวงษ์ นาจานศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.แม่โจ้
907
นางสาว จิราวรรณ โสภาชัย นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (สพ.บ.) ม.มหาสารคาม
908
นางสาว ทิพวัลย์ สุวรรณชัยรบ นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) ม.มหาสารคาม
909
นางสาว บังอร หล้าหนูเหม่า นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.พะเยา
910
นาย วีระพล สุทธิประภา นาเชือกพิทยาสรรค์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
911
นางสาว ศิริรัตน์ ปาสารักษ์ นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) ม.มหาสารคาม สละสิทธิสอบตรง
912
นางสาว สุจิตตา ปะวะเสริม นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
913
นางสาว สุพักตร์ ปริเทศาโน นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.มหาสารคาม
914
นางสาว สุริสา ปุริทำเม นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ม.ราชภัฏมหาสารคาม
915
นางสาว สุลัดดา ทบวงศรี นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
916
นางสาว อมรรัตน์ ทูลมาลา นาเชือกพิทยาสรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
917
นางสาว พัดชา นวลดี นาด้วงวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) ม.ราชภัฏสวนดุสิต
918
นางสาว เจนจิรา วงษา นาทมวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
919
นาย นิติทัศน์ แก่นท้าว นาทมวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
920
นางสาว พิมพ์ประไพ ศรีนาเรียง นาโพธิ์พิทยาคม คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาคภาษาไทย) ม.คริสเตียน
921
นางสาว สุรีย์นิภา บุตรไธสง นาโพธิ์พิทยาคม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
922
นาย พิเชษฐ์ ไผ่นอก นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม สละสิทธิสอบตรง
923
นางสาว ศุภาภรณ์ สวัสดีมูล นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
924
นางสาว สุจิตรา สุวรรณคำ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร
925
นางสาว เบญจวรรณ เกลี้ยงไธสงค์ นามนพิทยาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
926
นางสาว ศิราพร สันตะวงค์ นายมวิทยาคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (วท.บ.) ม.มหาสารคาม
927
นางสาว กมลพรรณ กึมขุนทด นายางกลักพิทยาคม คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.นเรศวร สละสิทธิสอบตรง
928
นาย กฤษนันท์ ประทุมพันธ์ นารีนุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
929
นางสาว กาญจนา คำมูล นารีนุกูล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร
930
นางสาว จิรวดี ศิริโท นารีนุกูล คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
931
นางสาว ญาณวดี เจิมขุนทด นารีนุกูล คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
932
นางสาว ฐาปนีย์ แสนใจ นารีนุกูล คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) ม.ราชภัฏมหาสารคาม สละสิทธิสอบตรง
933
นางสาว ติวราณี สายสุด นารีนุกูล คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ม.มหิดล
934
นาย ไตรลักษณ์ ดวงจันทร์ นารีนุกูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ อากาศยาน ฯลฯ) ม.เทคโนโลยีสุรนารี
935
นางสาว นาฏอนงค์ ดำพะธิก นารีนุกูล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
936
นางสาว นิตยา วงค์ต๋อ นารีนุกูล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
937
นางสาว พยอม จันทะแสน นารีนุกูล คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ม.เชียงใหม่
938
นางสาว รินรดา ลูกรัตน์ นารีนุกูล คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.มหิดล สละสิทธิสอบตรง
939
นางสาว รุ่งทิวา อินทร์หา นารีนุกูล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
940
นาย วัฒนา โกลิยวงศ์สกุล นารีนุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
941
นาย วิชาญ ถิระโคตร นารีนุกูล คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (สพ.บ.) ม.มหาสารคาม
942
นางสาว วิลาสินี จันทร์วัติ นารีนุกูล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
943
นางสาว สุกัญญา สุขพันธ์ นารีนุกูล คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ม.อุบลราชธานี
944
นางสาว อรทัย แก้ววิชัย นารีนุกูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (วิทยาเขตบางพระ) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
945
นางสาว อรวรรณ เทียมทัศน์ นารีนุกูล คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
946
นางสาว กนกพร เสติ นาวังศึกษาวิช คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
947
นางสาว เกศมณี ภูมิสายดร นาวังศึกษาวิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
948
นางสาว จันทิมา ภูเงิน นาวังศึกษาวิช คณะพยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
949
นางสาว ดอกรัก วิลุนนะหุย นาวังศึกษาวิช คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม สละสิทธิสอบตรง
950
นางสาว ปริศนา บุษบง นาวังศึกษาวิช คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตฯ สกลนคร ม.เกษตรศาสตร์(สกลนคร)
951
นางสาว ฟ้า มะโฮงชัย นาวังศึกษาวิช คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) ม.ราชภัฏมหาสารคาม
952
นางสาว รินรดา แก้วลอย นาวังศึกษาวิช คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.มหาสารคาม
953
นางสาว ศรัญญา บุตรโพธิ์ นาวังศึกษาวิช คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม
954
นางสาว นพรัตน์ สุขไชย นาเวียงจุลดิศวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
955
นาย พลวัฒน์ ศรีมงคลโรจน์ น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
956
นางสาว อนงวดี โห้หนู น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
957
นางสาว กรรณิการ์ ศรีเชียงสา น้ำพองศึกษา วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
958
นาย กฤษฎาภรณ์ บัวบาน น้ำพองศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (รูปแบบที่ 1) ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
959
นางสาว ขวัญชนก สามารถ น้ำพองศึกษา วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
960
นางสาว ขวัญชนก อุสาห์ น้ำพองศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) ม.มหาสารคาม
961
นางสาว ขวัญฤทัย พันโน น้ำพองศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม
962
นางสาว จุฑามาศ ศรีอินนุย น้ำพองศึกษา วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
963
นางสาว ชาลิสา ชาญชัยด้วยบุญ น้ำพองศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.มหาสารคาม
964
นางสาว ชุลีพร ทำมาใหม่ น้ำพองศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.มหาสารคาม
965
นางสาว ณัฐนียา อุดมศักดิ์ น้ำพองศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (วท.บ.) ม.มหาสารคาม สละสิทธิสอบตรง
966
นางสาว ทิพวรรณ ทองโคตร น้ำพองศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคลัง (รูปแบบ 1) ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
967
นางสาว ธนพร ชมพุฒ น้ำพองศึกษา วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
968
นาย ธนารักษ์ ประเสริฐเจริญสุข น้ำพองศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) ม.มหาสารคาม
969
นางสาว ธิดาพร อองโนนยาง น้ำพองศึกษา วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
970
นาย ธีรวุฒิ ศิริสาขา น้ำพองศึกษา วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
971
นาย นรวิชญ์ ราชำ น้ำพองศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (วท.บ.) ม.มหาสารคาม
972
นางสาว นันทฤดี ศรีมงคุณ น้ำพองศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
973
นางสาว นิศากร คำจินดา น้ำพองศึกษา คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
974
นางสาว ประสิทธิ์พร คำเหลา น้ำพองศึกษา วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
975
นาย ภัทรพงศ์ สมบัติมี น้ำพองศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ อากาศยาน ฯลฯ) ม.เทคโนโลยีสุรนารี
976
นางสาว รัชนีกร อินละคร น้ำพองศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
977
นางสาว รุ้งตะวัน มาตสีหา น้ำพองศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม สละสิทธิสอบตรง
978
นาย วัฒนา ดงเจริญ น้ำพองศึกษา วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) ม.ขอนแก่น
979
นางสาว วาสนา สีสุนาม น้ำพองศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) ม.มหาสารคาม
980
นางสาว วิชุดา หลาบหนองแสง น้ำพองศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
981
นางสาว วีรยา รอดเมือง น้ำพองศึกษา วิทยาเขตหนองคาย บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
982
นาย วีระยุทธ ใสโสภณ น้ำพองศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
983
นางสาว ศุภวรรณ ศรีสุข น้ำพองศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) ม.มหาสารคาม สละสิทธิสอบตรง
984
นางสาว สุนิสา เพศโพธิ์สิทธิ์ น้ำพองศึกษา วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
985
นางสาว สุภาวดี โพธิ์แพง น้ำพองศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี ม.ธรรมศาสตร์
986
นางสาว สุวิมล เหล่าสินชัย น้ำพองศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
987
นางสาว หรรษมน ชาไข น้ำพองศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคลัง (รูปแบบ 1) ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
988
นางสาว อภิญญา จำปาหลู่ น้ำพองศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
989
นางสาว อมิตา ทองสมบัติ น้ำพองศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการเงิน ม.มหาสารคาม
990
นางสาว อรพินท์ ดอกดวง น้ำพองศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ สละสิทธิสอบตรง
991
นางสาว อารียา กาสีพวง น้ำพองศึกษา วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
992
นางสาว คุณากร ศรีลาเคน น้ำยืนวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี สละสิทธิสอบตรง
993
นางสาว จิตติมา แก้วสว่าง น้ำยืนวิทยา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
994
นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทรคร น้ำยืนวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
995
นางสาว ปาณิศรา ยานิพันธ์ น้ำยืนวิทยา วิทยาลัยนานาชาติ (English Program) สาขาธุรกิจการบิน (Airline Business) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สละสิทธิสอบตรง
996
นางสาว มณีรัตน์ เลิศอุดม น้ำยืนวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
997
นางสาว สุพัตรา ประถม น้ำยืนวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
998
นาย กิติภูมิ สัตตะบุตร น้ำสวยวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี สละสิทธิสอบตรง
999
นางสาว เบญจมาศ แจ้ไร่ น้ำสวยวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
1000
นางสาว ชเนตตี ประธรรมเต น้ำโสมพิทยาคม วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์) รูปแบบที่ 1 ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
ดูรายชื่อ หน้า 10 จาก 28 << ก่อนหน้านี้ :: หน้าถัดไป >>
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28