ที่
เพศ
ชื่อ
สกุล
โรงเรียน
คณะ/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
1101
นางสาว กนกกาญจน์ นพหิรัญ บุญวัฒนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ อากาศยาน ฯลฯ) ม.เทคโนโลยีสุรนารี
1102
นางสาว กัญญารัตน์ บุญเขียว บุญวัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (ภ.บ.) ม.มหาสารคาม
1103
นางสาว กัญตนา หลอดทองหลาง บุญวัฒนา คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน ม.เกษตรศาสตร์
1104
นางสาว กุสุมา กกสันเทียะ บุญวัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
1105
นางสาว ขนิษฐา ชุมกระโทก บุญวัฒนา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.เทคโนโลยีสุรนารี
1106
นาย คงสัณห์ ศรีประสิทธิ์ บุญวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1107
นางสาว จุฑามาศ ดวงสูงเนิน บุญวัฒนา คณะแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ม.พะเยา
1108
นางสาว ชนากานต์ แสงสุวรรณ์ บุญวัฒนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล
1109
นางสาว ชนาพร เสงี่ยม บุญวัฒนา คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (สพ.บ.) ม.มหาสารคาม
1110
นาย ณรงค์ชัย พร้อมเสมอพันธ์ บุญวัฒนา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
1111
นางสาว ณัชชา พวงกระโทก บุญวัฒนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี สละสิทธิสอบตรง
1112
นางสาว ดาริกา วงค์มะเริง บุญวัฒนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ม.เทคโนโลยีสุรนารี
1113
นางสาว ตวงพร ศรีแสง บุญวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ สละสิทธิสอบตรง
1114
นางสาว ตันหยง บุญธูป บุญวัฒนา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
1115
นางสาว ทิพยรัตน์ ข่วนกระโทก บุญวัฒนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) ม.มหาสารคาม
1116
นางสาว ทิภาภรณ์ เจริญสุข บุญวัฒนา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการแพร่ภาพและเสียงผ่านสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
1117
นาย ธนวัฒน์ เนนเลิศ บุญวัฒนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ อากาศยาน ฯลฯ) ม.เทคโนโลยีสุรนารี
1118
นางสาว นงลักษณ์ รัตนศรีมงคล บุญวัฒนา คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
1119
นางสาว นติกา ปณตภัคพัทธ์ บุญวัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1120
นางสาว นฤมล สำราญพงษ์ บุญวัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1121
นางสาว บุษกร ศรีทองกูล บุญวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
1122
นางสาว เบญจมาภรณ์ แซ่เตีย บุญวัฒนา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1123
นางสาว ปรียา ปูนขุนทด บุญวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1124
นางสาว ปัฐมภรณ์ หาญวงศ์ บุญวัฒนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ อากาศยาน ฯลฯ) ม.เทคโนโลยีสุรนารี
1125
นางสาว พัชรา บุญญพาพงศ์ บุญวัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (ภ.บ.) ม.มหาสารคาม
1126
นางสาว ภาณุมาศ ราวพิมาย บุญวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (โครงการปกติ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1127
นางสาว ภาวินี ดกกลาง บุญวัฒนา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม (ศูนย์กลาง นครราชสีมา) ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1128
นางสาว มนัญญา ฉิมพินิจ บุญวัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ม.บูรพา
1129
นาย มนัสพล มนัสพรหม บุญวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
1130
นางสาว มิยูกิ ไซโต้ บุญวัฒนา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม
1131
นางสาว รัตนา ชลไชยะ บุญวัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
1132
นาย วนินทร ปุณณะนิธิ บุญวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
1133
นางสาว ศรสุดา ทิพย์ประเสริฐ บุญวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1134
นางสาว ศศิกาญจน์ ทองตระกูล บุญวัฒนา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สละสิทธิสอบตรง
1135
นางสาว ศิภาพัน ผาสูงเนิน บุญวัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.มหิดล
1136
นางสาว ศิริญา ผายสุวรรณ บุญวัฒนา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศ.บ.) ม.มหาสารคาม สละสิทธิสอบตรง
1137
นางสาว ศิวพร สู้ศึก บุญวัฒนา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม
1138
นางสาว สมฤดี รัตนสรรค์ บุญวัฒนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1139
นางสาว สายทิพย์ ทวีวิทย์หิรัญพร บุญวัฒนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ อากาศยาน ฯลฯ) ม.เทคโนโลยีสุรนารี สละสิทธิสอบตรง
1140
นางสาว สายน้ำทิพย์ สุขนอก บุญวัฒนา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1141
นางสาว สุพรรษา มณีเพ็ชร บุญวัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
1142
นางสาว สุพัชรี ตันกระโทก บุญวัฒนา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม สละสิทธิสอบตรง
1143
นางสาว สุภัสสร ไกรกลาง บุญวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1144
นางสาว สุรญา เอาสูงเนิน บุญวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
1145
นางสาว อารยา กลางหมื่นไวย บุญวัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1146
นางสาว ไอรดา จอมแจ้ง บุญวัฒนา คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (สพ.บ.) ม.มหาสารคาม
1147
นาย ธีรกิจ ไชยรด บุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ม.นเรศวร สละสิทธิสอบตรง
1148
นางสาว วิรัญญา ด่านกลาง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ สละสิทธิสอบตรง
1149
นางสาว สาวิตรี ดวงแก้ว บุณฑริกวิทยาคาร คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ม.อุบลราชธานี
1150
นางสาว กนกพันธุ์ สิบรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี สละสิทธิสอบตรง
1151
นางสาว กมลพรรณ พรมมาลุน บุรีรัมย์พิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
1152
นาย กษิดิศ ปานแก้ว บุรีรัมย์พิทยาคม คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
1153
นางสาว กิตติยา เลี้ยงผ่องพันธุ์ บุรีรัมย์พิทยาคม คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ สละสิทธิสอบตรง
1154
นางสาว เกศริน ศรีบุญเรือง บุรีรัมย์พิทยาคม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน ม.ศิลปากร
1155
นางสาว จรรยารักษ์ นิทัศน์ชุติกุล บุรีรัมย์พิทยาคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) ม.ขอนแก่น สละสิทธิสอบตรง
1156
นางสาว จารุวัลย์ สมอารยพงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.อุบลราชธานี สละสิทธิสอบตรง
1157
นางสาว ชุลีพร ไชยขิน บุรีรัมย์พิทยาคม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม สละสิทธิสอบตรง
1158
นางสาว ณัฐณิชา แน่ประโคน บุรีรัมย์พิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (วิทยาเขตจันทบุรี) ม.บูรพา สละสิทธิสอบตรง
1159
นางสาว ณัฐธิดา บำรุงธรรม บุรีรัมย์พิทยาคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1160
นาย ดนัยภัทร กวินพิชญนันท์ บุรีรัมย์พิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ธรรมศาสตร์
1161
นางสาว ตรีรัตน์ เรืองปรัชญากุล บุรีรัมย์พิทยาคม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) สอบภาษาจีน ม.กรุงเทพ สละสิทธิสอบตรง
1162
นาย ธนวัฒน์ อุ่นทานนท์ บุรีรัมย์พิทยาคม คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่ สาขาการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ สละสิทธิสอบตรง
1163
นางสาว นิตยา อนันรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.มหาสารคาม
1164
นางสาว บุษยา รอไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1165
นางสาว ประภาพรรณ มุ่งดี บุรีรัมย์พิทยาคม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พะเยา
1166
นาย ประวิทย์ รัตนสุนทรชัย บุรีรัมย์พิทยาคม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.มหาสารคาม
1167
นางสาว ปริญญารัตน์ สวัสดี บุรีรัมย์พิทยาคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
1168
นางสาว ปุณณดา โทนะพันธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม สละสิทธิสอบตรง
1169
นางสาว พจนาถ ตุพิมาย บุรีรัมย์พิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร สละสิทธิสอบตรง
1170
นางสาว พัทธ์ธนนันท์ ธนประกอบกุล บุรีรัมย์พิทยาคม คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ สละสิทธิสอบตรง
1171
นางสาว พิชชาภา ลาภใหญ่ บุรีรัมย์พิทยาคม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม
1172
นางสาว พุมเรียง เพิ่มพูล บุรีรัมย์พิทยาคม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา
1173
นาย ภากร สุทธิพันธ์ บุรีรัมย์พิทยาคม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.มหาสารคาม สละสิทธิสอบตรง
1174
นางสาว เมลดา คงสินธนกร บุรีรัมย์พิทยาคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ม.ธรรมศาสตร์
1175
นางสาว รวีนิภา อ่อนนวล บุรีรัมย์พิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
1176
นาย วิศรุต ทวันเวช บุรีรัมย์พิทยาคม คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี สละสิทธิสอบตรง
1177
นางสาว ศิริภา สดมพฤกษ์ บุรีรัมย์พิทยาคม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ม.เกษตรศาสตร์
1178
นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริเวช บุรีรัมย์พิทยาคม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์
1179
นางสาว สิตานันท์ ทิพย์แสง บุรีรัมย์พิทยาคม สถาบันสมทบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สาขาวิชาช่างทองหลวง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สละสิทธิสอบตรง
1180
นางสาว สิโรธร สุ่มเสริม บุรีรัมย์พิทยาคม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ สละสิทธิสอบตรง
1181
นางสาว สุจิตรา ศรีพิมพา บุรีรัมย์พิทยาคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม
1182
นาย สุธาบดี โพนสิงห์ บุรีรัมย์พิทยาคม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี สละสิทธิสอบตรง
1183
นาย โสภณัฐ วรรณโก บุรีรัมย์พิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.เกษตรศาสตร์
1184
นางสาว หทัยชนก ปิ่นงาม บุรีรัมย์พิทยาคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สละสิทธิสอบตรง
1185
นางสาว หนึ่งฤทัย คะเรรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม สละสิทธิสอบตรง
1186
นางสาว อภิญญา หินคำ บุรีรัมย์พิทยาคม คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน ม.เกษตรศาสตร์ สละสิทธิสอบตรง
1187
นางสาว อ้อมใจ เศรษฐมาก บุรีรัมย์พิทยาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ม.ทักษิณ
1188
นาย กรกฎ บุญไชย เบ็ญจะมะมหาราช คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล(ศศ.บ. 4 ปี) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สละสิทธิสอบตรง
1189
นาย กรกฎ ไศลบาท เบ็ญจะมะมหาราช คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ม.ธรรมศาสตร์
1190
นางสาว เกศินี โมฬีชาติ เบ็ญจะมะมหาราช คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
1191
นาย โกวิทย จรัญญากรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
1192
นางสาว จันทิวา เพียรชนะ เบ็ญจะมะมหาราช คณะบริหารศาสตร์ สาขาการบัญชี ม.อุบลราชธานี
1193
นางสาว จุฑาพร กมุทชาติ เบ็ญจะมะมหาราช คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ม.อุบลราชธานี สละสิทธิสอบตรง
1194
นางสาว จุฬาลักษณ์ กุลภา เบ็ญจะมะมหาราช คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1195
นาย เจนวิทย์ หิปะนัด เบ็ญจะมะมหาราช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1196
นางสาว ฉัตรกมล ไชยโพธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1197
นางสาว ชนนิกานต์ เกื้อทาน เบ็ญจะมะมหาราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (วท.บ.) ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1198
นางสาว ชนัญญา ครองยุติ เบ็ญจะมะมหาราช คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ม.บูรพา สละสิทธิสอบตรง
1199
นางสาว ชนิศา จตุรภัทรวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1200
นางสาว ชมพูนุช แสงเพ็ง เบ็ญจะมะมหาราช คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร สละสิทธิสอบตรง
ดูรายชื่อ หน้า 12 จาก 28 << ก่อนหน้านี้ :: หน้าถัดไป >>
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28