วัตถุประสงค์
  เพื่อให้น้องสามารถประเมินโอกาสความน่าจะเป็น หรือคาดการณ์ล่วงหน้า คณะหรือสาขาวิชาที่สนใจ
  เพื่อให้น้องนำผลประเมินโอกาสมาใช้วางแผนการตัดสินใจเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่สนใจและอื่นๆ
     ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
 เพื่อให้น้องนำผลการประเมินโอกาส ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขและเตรียมตัวการสอบล่วงหน้าให้ดียิ่งขึ้น

 โปรแกรมประเมินโอกาสติด โควตาอีสาน The Act. จัดทำขึ้นจากการคิดคำนวณคะแนน ตามหลักเกณฑ์การสอบ
    คัดเลือกเข้าศึกษาอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บนพื้นฐานข้อมูลของ The Act.เท่านั้น
    ซึ่งจะประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ดังนี้
  โปรแกรมประเมินการแข่งขัน (Competition Program)
  โปรแกรมเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX Program)
  โปรแกรมคาดการณ์ผลคะแนนสอบล่วงหน้า (Foresee Program)
  โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดโควตา อีสาน (Opportunity Program)
  แสดงผลการประเมินโอกาสสอบติดโควตา อีสาน ในคณะ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ใช้ชุดวิชาสอบเดียวกัน

 โปรดอ่านก่อนใช้งาน
ชุดโปรแกรมประเมินโอกาสติดนี้ เป็นโปรแกรมจำลองคาดการณ์ล่วงหน้าเบื้องต้นเท่านั้น จึงไม่ควรนำผลการประเมินดังกล่าวใช้เพื่อการรับรองยืนยัน หรืออ้างอิงการสอบติด อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการสอบติด ยังมีองค์ประกอบอีกหลายด้านที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของจำลองสถานการณ์ ใช้ชุดโปรแกรมประเมินโอกาศติดโควตา อีสาน ในครั้งนี้

 >> สำคัญที่สุด !!!!!
การเมินผลในโปรแกรมประเมินโอกาสติดโควตา มข. ประเมินจากคะแนนเฉลี่ยของคะแนนต่ำสุดของแต่ละสาขาวิชา ตั้งแต่โควตา มข. 53 – ปัจจุบัน (ปี 57) ซึ่งในปี 53 – 56 นอกจากใช้องค์ประกอบการพิจารณาที่เป็นผลสอบข้อเขียนหลัก (9 วิชา) ที่ ม.ขอนแก่นจัดสอบเอง และยังเป็นปีที่ ม.ขอนแก่น ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT เข้ามาร่วมพิจารณารับเข้าด้วย แต่ในโควตา มข. 57 ใช้เพียงผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก 9 วิชา และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน ทำให้ผลประเมินในกลุ่มคณะ/สาขาวิชาที่เคยใช้ PAT1, PAT2, และ PAT 7 เพราะเป็นวิชาที่น้องๆ ทำคะแนนได้ไม่ค่อยดี อาจจะทำให้ผลการประเมินที่คลาดเคลื่อนได้ เพราะในปี 57 โควตา มข. ใช้คะแนนสอบข้อเขียน และ GPAX เท่านั้น และทำให้คะแนนต่ำสุดในสาขานั้นๆในปี 57 อาจสูงกว่าปีที่ผ่านๆมา เพราะฉะนั้นเพื่อให้น้องๆ ได้ลองประเมินโอกาสติดของตัวเองในกลุ่มสาขาวิชานี้ แนะให้น้องนำคะแนนสอบตัวเอง โควตา มข.58 เทียบกับคะแนนต่ำสุดของโควตา มข. 57 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นตัวช่วย และทำให้น้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย... คลิกดาวน์โหลดสถิติคะแนนโควตา มข. ที่นี่


Login เข้าใช้งานโปรแกรม
Username :
Password :