The Act.

สินค้า

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ปี 60 (ฉบับรวม 6 วิชาหลัก)

jpg

ราคา 220 บาท

ลดเหลือ 180 บาท

- ประหยัด 40 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ปี 59 (ครบ 9 วิชาหลัก)

jpg

ราคา 310 บาท

ลดเหลือ 290 บาท

- ประหยัด 20 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์(ศิลป์) ฉบับรวม 9 พ.ศ.

jpg

ราคา 290 บาท

ลดเหลือ 200 บาท

- ประหยัด 90 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับรวม 9 พ.ศ.

jpg

ราคา 290 บาท

ลดเหลือ 200 บาท

- ประหยัด 90 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาฟิสิกส์ ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 230 บาท

- ประหยัด 95 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาชีววิทยา ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 360 บาท

ลดเหลือ 250 บาท

- ประหยัด 110 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาเคมี ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 230 บาท

- ประหยัด 95 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 230 บาท

- ประหยัด 95 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 230 บาท

- ประหยัด 95 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาสังคมศึกษา ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 230 บาท

- ประหยัด 95 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาภาษาไทย ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 230 บาท

- ประหยัด 95 บาท -