The Act.

สินค้า

โปร! ยกชุดพื้นฐาน 4 วิชา [เฉลยข้อสอบโควตา มข. 10 พ.ศ. (50-59)]

jpg

ราคา 1,300 บาท

ลดเหลือ 880 บาท

- ประหยัด 420 บาท -

โปร! ยกชุด 7 วิชา [เฉลยข้อสอบโควตา มข. 10 พ.ศ. (50-59)]

jpg

ราคา 2,310 บาท

ลดเหลือ 1,560 บาท

- ประหยัด 750 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ปี 60 (ฉบับรวม 6 วิชาหลัก)

jpg

ราคา 220 บาท

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ปี 59 (ครบ 9 วิชาหลัก)

jpg

ราคา 310 บาท

ลดเหลือ 290 บาท

- ประหยัด 20 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์(ศิลป์) ฉบับรวม 9 พ.ศ.

jpg

ราคา 290 บาท

ลดเหลือ 245 บาท

- ประหยัด 45 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับรวม 9 พ.ศ.

jpg

ราคา 290 บาท

ลดเหลือ 245 บาท

- ประหยัด 45 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาฟิสิกส์ ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 275 บาท

- ประหยัด 50 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาชีววิทยา ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 360 บาท

ลดเหลือ 300 บาท

- ประหยัด 60 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาเคมี ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 275 บาท

- ประหยัด 50 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 275 บาท

- ประหยัด 50 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 275 บาท

- ประหยัด 50 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาสังคมศึกษา ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 275 บาท

- ประหยัด 50 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาภาษาไทย ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 275 บาท

- ประหยัด 50 บาท -