รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1501 กนกพร รักงาม สิรินธร 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1502 กนกกาญจน์ สุวรรณศรี อุดรพิทยานุกูล 6 1001: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
1503 กนกกาญจน์ อนันตการชัย สหัสขันธ์ศึกษา 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
1504 กนกกานต์ วังทะพันธ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 1121: กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวฯ
1505 กนกพร แก้วคำฝา ประจักษ์ศิลปาคาร 6 055: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1506 กนกพร ไกรวิเชษฐ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 1015: คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
1507 กนกวรรณ ขันชะลี เขื่องในพิทยาคาร 6 1105: ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวฯ
1508 กนกพร มงคลจิตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 201: คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี ) (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
1509 กนกกาญจน์ โคตรวงค์ กันทรลักษ์วิทยา 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
1510 กนกภรณ์ ขัดแก้ว มารีย์วิทยา 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
1511 กนกภรณ์ สมตา นารีนุกูล 6 1003: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.กรุงเทพ
1512 กนกภรณ์ อินทวี บัวใหญ่ 6 904: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
1513 กนกรัชต์ แสงมหาไชย สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 325: โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง) ม. สงขลาฯ
1514 กนกวรรณ กุระนาม เบ็ญจะมะมหาราช 6 416: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
1515 กมลชนก วงษ์ศรีกุล กุดชุมวิทยาคม 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1516 กนกพร บุดดาพงษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ 6 438: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.แม่ฟ้าหลวง
1517 กชกร อึ้งไพบูลย์ มุกดาหาร 6 1009: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ
1518 กชกร กองไธสง บัวเชดวิทยา 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1519 กชกร โกมุทธพงษ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1520 กชกร ขุนศรีรักษา แก่นนครวิทยาลัย 6 047: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
1521 กชกร ปัดนา อำนาจเจริญ 6 1108: การบัญชี ม.หัวเฉียวฯ
1522 กชกร มะโนสินธุ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1523 กชกร ศรีวิโรจน์ สุรนารีวิทยา 6 1016: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
1524 กนกกาญจน์ วิภูสัตยา เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1525 กชกร เหล็กโคกสูง ขอนแก่นวิทยายน 6 911: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ
1526 กนกกาญจน์ แพงพรมมา เบ็ญจะมะมหาราช 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1527 กชนิภา ภวณัฐกุลธร มารีย์วิทยา 6 079: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
1528 กชพร ชาวชายโขง ปทุมเทพวิทยาคาร 6 299: คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจจีน (ภูเก็ต) ม. สงขลาฯ
1529 กชพรรณ ปวงนิยม พิมายวิทยา 6 115: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ ม.ขอนแก่น
1530 กชวรรณ จิตตนูนท์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 814: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
1531 กทลี คลองข่อย นางรอง 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1532 กนกวรรณ เจ็กมา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 855: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
1533 กชกร สุพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 133: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1534 กนิษฐา จันทรประทักษ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 852: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
1535 กนกอร โทจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
1536 กนกอร นาคโชติ ธาตุนารายณ์วิทยา 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
1537 กนกอร ยางยุทธ สันติวิทยาสรรพ์ 6 255: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
1538 กนกอร สีปราบ นารีนุกูล 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1539 กนกอร อยู่ยืน มารีย์วิทยา 6 436: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
1540 กนกวรรณ แก้วแผ่ว เมืองพลพิทยาคม 6 019: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
1541 กนิษฐา ขุนพิลึก ศรีสงครามวิทยา 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1542 กนกศักดิ์ พรหมกระบิล สกลราชวิทยานุกูล 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1543 กนิษฐา เสริฐสูงเนิน โนนสูงศรีธานี 6 604: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1544 กนิษฐาพร หินภู นารีนุกูล 6 730: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
1545 กมลฉัตร อรุณวิไลรัตน์ สตรีชัยภูมิ 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
1546 กมลชนก คุณาชนม์ คำแสนวิทยาสรรค์ 6 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1547 กมลชนก ต้อมทอง ขอนแก่นวิทยายน 6 053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1548 กมลชนก บุญศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
1549 กนกอร อินธิเดช น้ำเกลี้ยงวิทยา 6 313: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ (สุราษฎร์ธานี) ม. สงขลาฯ
1550 กนกวรรณ เยาะเย้ย สตรีชัยภูมิ 6 152: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1551 กนกวรรณ โฉสูงเนิน อุดรพิทยานุกูล 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1552 กนกวรรณ ดมอุ่นดี สิรินธร 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
1553 กนกวรรณ ทองเหลา น้ำพองศึกษา 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1554 กนกวรรณ นาคะรัตน์ ขอนแก่นวิทยายน 6 843: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินผู้ช่วยเครื่องบิน ม.อัสสัมชัญ
1555 กนกวรรณ แนบสนิท เมืองพลพิทยาคม 6 806: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1556 กนกวรรณ ปานวัชราคม มารีย์วิทยา 6 626: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1557 กนกอร เจนวิริยะกุล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 715: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
1558 กนกวรรณ มุทุกันต์ อำนาจเจริญ 6 321: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตรัง) ม. สงขลาฯ
1559 กนกอร จันดา สกลราชวิทยานุกูล 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1560 กนกวรรณ รอนยุทธ สตรีชัยภูมิ 6 703: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
1561 กนกวรรณ สุวรรณพรม พังโคนวิทยาคม 6 055: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1562 กนกวรรณ อ้นสุวรรณ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 025: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1563 กนกวรรณ อินตา สุรนารีวิทยา 6 626: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1564 กนกวรรณ ทาจันทร์ อำนาจเจริญ 6 060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1565 กฤตยา นามศิริ นารีนุกูล 6 070: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1566 กนกวรรณ พงศ์สุวรรณ แก่นนครวิทยาลัย 6 608: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1567 กานต์พิชชา ทองคำ แก่นนครวิทยาลัย 6 044: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1568 กานต์ชนก กายเมืองปัก ปักธงชัยประชานิรมิต 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
1569 กานต์ตา สาชนะสุพิน อุดรพิทยานุกูล 6 099: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
1570 กานต์ธิดา ใจเจริญทรัพย์ สุรนารีวิทยา 6 505: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ม.เชียงใหม่
1571 กานต์ธิดา ต้อนแก้ว บุรีรัมย์พิทยาคม 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
1572 กานต์ธีรา จำบุญ ขอนแก่นวิทยายน 6 731: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ม.หอการค้าไทย
1573 กิ่งกาญจน์ สมาธยานนท์ ขอนแก่นวิทยายน 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
1574 กานตนาถ บุญเสริม ประจักษ์ศิลปาคาร 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
1575 กาญจนา อุ้ยปะโค กุมภวาปี 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
1576 กานต์ฤทัย ทัศบุตร เบ็ญจะมะมหาราช 6 401: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
1577 กานต์สิรี ตอรบรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
1578 กานต์สิรี ธีรธนวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1579 กานต์สุดา หล้าง้อ สตรีศึกษา 6 803: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1580 กานติมา ทันธิมา นารีนุกูล 6 011: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1581 กฤตยชญ์ วิเศษ ขอนแก่นวิทยายน 6 706: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
1582 กานต์นภัทร เฮงสวัสดิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1583 กาญจนวรรณ สุขสาร ศรีกระนวนวิทยาคม 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1584 กัลยรัตน์ นิสังรัมย์ สิรินธร 6 1118: วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวฯ
1585 กัลยลักษณ์ มุกด์ธนะอนันต์ สุรวิทยาคาร 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1586 กัลย์สุดา ผิวกิ่ง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1587 กัลยา คำภาบุตร กัลยาณวัตร 6 288: คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
1588 กัลยา สาวิภาค อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 128: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
1589 กัลยาณี เข็มลา น้ำพองศึกษา 6 053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1590 กาญจนา ไชยหล่อน ฝางวิทยายน 6 139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1591 กาญจณี ศรีธานี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 721: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
1592 กาญจนา เอี่ยมนอก ประทาย 6 853: คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อัสสัมชัญ
1593 กาญจนศิริ แฝงจันดา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 1013: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
1594 กาญจนา คำสะไมล์ วาปีปทุม 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
1595 กาญจนา เจริญยิ่ง จอมพระประชาสรรค์ 6 1109: การจัดการ ม.หัวเฉียวฯ
1596 กาญจนา ผลเคน บึงกาฬ 6 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
1597 กาญจนา อรอินทร์ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1598 กิ่งเทียน ดวงภักดี สตรีศึกษา 6 217: คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
1599 กาญจณา ศรีธานี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
1600 กิติยา ไกยะฝ่าย เรณูนครวิทยานุกูล 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 16 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45