รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1601 กิตติยา หลาบหนองแสง โกสุมวิทยาสรรค์ 6 1112: ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวฯ
1602 กิตติยา กิจแสวง เบ็ญจะมะมหาราช 6 307: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี) ม. สงขลาฯ
1603 กิตติยาพร พุ่มโพธิ์ เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6 015: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1604 กิตติยาภรณ์ คิดอ่าน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 730: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
1605 กิตติศักดิ์ ศรีอินทร์เกื้อ กัลยาณวัตร 6 1018: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
1606 กานติมา ปัญญาประชุม ศรีกระนวนวิทยาคม 6 1111: การเงิน ม.หัวเฉียวฯ
1607 กิตยาพร ประถมวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1608 กิตติมา แท่นอันทา นาเชือกพิทยาสรรค์ 6 013: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
1609 กิติยากร บุญพาธรรม มัธยมยางสีสุราช 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
1610 กิติยาภรณ์ ตันตระภิรมย์ กัลยาณวัตร 6 920: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
1611 กิติยาภรณ์ นิลทะราช น้ำพองศึกษา 6 116: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
1612 กิติยาภรณ์ ใหมคำ สกลราชวิทยานุกูล 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
1613 กิมเฮียง แซ่เฮ้า นางรอง 6 807: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1614 จารุวรรณ อินทะนัย สตรีสิริเกศ 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1615 กิตติศักดิ์ มานาเสียว บ้านท่าโป่ง 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1616 กิตติพงศ์ สนใจ สิรินธร 6 714: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.หอการค้าไทย
1617 กิ่งฟ้า จำปาทอง จอมพระประชาสรรค์ 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1618 กิตติ ทองพาศ นารายณ์คำผงวิทยา 6 919: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
1619 กิตติกานต์ พริ้งเพราะ ประโคนชัยพิทยาคม 6 1122: การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวฯ
1620 กิตติคุณ การะเกษ อุดรพิทยานุกูล 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1621 กิตติคุณ วิสุทธิเมธีกร ดอนบอสโกวิทยา 6 414: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
1622 กิตติชัย สูงโฮง กันทรารมณ์ 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1623 กิตติยา มัคคะวินทร์ ธาตุพนม 6 1118: วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวฯ
1624 กิตติธัช อนันตกาล สุรวิทยาคาร 6 006: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1625 กิตติยา พงษ์เพิ่มวงษ์ หนองบัวพิทยาคาร 6 317: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (ตรัง) ม. สงขลาฯ
1626 กิตติพศ ไชยคำภา เมืองพลพิทยาคม 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
1627 กิตติพันธ์ ประเสริฐสังข์ ชุมพลโพนพิสัย 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1628 กิตติพิชญ์ มีทอง สตรีสิริเกศ 6 1126: นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
1629 กิตติภณ แก้วตา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1630 กิตติภพ โยธาขันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 630: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1631 กันยรัตน์ เสริมชื่อ กระสังพิทยาคม 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
1632 กิตติธัช ทองปฐมวงศ์ อุดรพิทยานุกูล 6 026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
1633 กฤษณา พิกุลหอม อนุกูลนารี 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1634 กฤษณชัย สาระรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1635 กฤษณชัย สีมาขันธ์ น้ำยืนวิทยา 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1636 กฤษณพล ศรีภิรมย์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 852: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
1637 กฤษณพล หนองสิม ยโสธรพิทยาคม 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1638 กฤษณภรณ์ กุตระแสง สตรีราชินูทิศ 6 234: คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการศึกษา ม. สงขลาฯ
1639 กัมปนาท สีพิมพ์ขัด เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 6 604: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1640 กฤษณา นารี สตรีราชินูทิศ 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
1641 กฤษฎา อินศิริ เมืองพลพิทยาคม 6 144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1642 กฤษดา ดวงมาลา ปรางค์กู่ 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1643 กฤษดา พันธุ์วงษา อุดรพัฒนาการ 6 727: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
1644 กฤษดา โสมายัง เลยพิทยาคม 6 026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
1645 กฤษติยาภรณ์ มุ่งลือ มัธยมด่านขุนทด 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1646 กฤษมงคล เวียงนนท์ สารคามพิทยาคม 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1647 กฤษยาภรณ์ ปัญญา สตรีศึกษา 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
1648 กฤษณะ จันทาพูน พิชญบัณฑิต 6 715: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
1649 กฤติยา ภูศรีโสม อุดรพิทยานุกูล 6 1123: อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวฯ
1650 กีต้า นาจะหมื่น โนนกอกวิทยา 6 711: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
1651 กฤตยาภรณ์ โสหนองบัว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
1652 กฤติกร ฉุนเชื้อ นางรอง 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1653 กฤติน สัมมา อุดรพิทยานุกูล 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1654 กฤติพงศ์ โสรกนิษฐ์ เขื่องในพิทยาคาร 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1655 กฤติยา จันทร์เหลือง กัลยาณวัตร 6 609: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1656 กฤษณ์ คำไสย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 029: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
1657 กฤติยา ฟรอมชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
1658 กฤษฎาพร ศรีเรืองฤทธิ์ เมืองพลพิทยาคม 6 144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1659 กฤติยา โสภิณ ศรีธาตุพิทยาคม 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1660 กฤติยาณี พันธะศรี สตรีราชินูทิศ 6 405: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) แบบที่ 9 ม.แม่ฟ้าหลวง
1661 กฤติยาภรณ์ คนไว มุกดาหาร 6 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1662 กฤษฎา ไชยสิทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1663 กฤษฎา วิเศษดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 232: คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
1664 กลิ่นกมล เดชารัตนชาติ สตรีราชินูทิศ 6 819: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
1665 กฤติยา นิลแก้ว สุรพินท์พิทยา 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
1666 กัญญ์สิริ วรรณศิลป์ เซนต์เมรี่ 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1667 กฤษลดา ตั้งอำพรทิพย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1668 กัญจน์รัตน์ กาสินธุ์พิลา นาแกสามัคคีวิทยา 6 739: คณะนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์-การโฆษณา ม.หอการค้าไทย
1669 กัญชรส ยุพาพิน รุ่งอรุณวิทยา 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1670 กัญชลิกา ผรณาปิติ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 1108: การบัญชี ม.หัวเฉียวฯ
1671 กัญญพัชร จันทร์โสม อุบลรัตน์พิทยาคม 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
1672 กัญญภัทร บัณฑิต นารีนุกูล 6 732: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
1673 กัญจน์ธิญา แพงแก้ว สุรธรรมพิทักษ์ 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1674 กัญญ์วรา พิมพ์ศรี เมืองพลพิทยาคม 6 104: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
1675 ก้องภพ คุณฉนวน ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 840: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อัสสัมชัญ
1676 กัญญา ภูภักดิ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 047: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
1677 กัญญาณัฐ คงเกิด บรบือวิทยาคาร 6 514: คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ม.เชียงใหม่
1678 กัญญาณัฐ ศิลาพงษ์ สตรีราชินูทิศ 6 060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1679 กันทรากร ยอดทัพ หนองบัวพิทยาคาร 6 628: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1680 กันทรากร มะลิซ้อน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1681 กฤตยชณ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย มุกดาหาร 6 053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1682 กัญญรัตน์ หลาบนอก สตรีชัยภูมิ 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1683 กวีนา ใจศิริ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
1684 กันยา แสนดี ลือคำหาญวารินชำราบ 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1685 กวิน จิตศักดิ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 514: คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ม.เชียงใหม่
1686 กวินทิพย์ ศรีพรม เบ็ญจะมะมหาราช 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
1687 กวินธิดา ธรรมศิโรจน์ มารีย์วิทยา 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1688 กวินนา รังไสย์ ขุขันธ์ 6 212: คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
1689 กวินนาฏ นาผม ปทุมเทพวิทยาคาร 6 408: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์) ม.แม่ฟ้าหลวง
1690 กัญจน์ปพน พรธรรมจินต์ อุดรพิทยานุกูล 6 1012: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ
1691 กวิสรา แก่นโพธิ์ กัลยาณวัตร 6 409: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
1692 กลดธิดา ญานุกูล ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 1103: ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวฯ
1693 กษมภรณ์ เถาว์ทิพย์ บุญวัฒนา 6 605: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1694 กษมา กวยทอง สตรีราชินูทิศ 6 047: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
1695 กษมา เคนโยธา บุรีรัมย์พิทยาคม 6 043: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
1696 กษมา สกุลสิริชาติ เมืองคง 6 1105: ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวฯ
1697 กษิดิศ จิมขุนทด ชนบทศึกษา 6 833: คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
1698 ก้องเกียรติ วงศ์วังจันทร์ สตรีชัยภูมิ 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1699 กวินนาถ แปลงมาลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
1700 ณิชา วรรณภักดี มารีย์วิทยา 6 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 17 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45