รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1801 ชวรีย์ ศันสนียวัฒนกุล บุรีรัมย์พิทยาคม 6 1010: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ ม.กรุงเทพ
1802 ชวลิต กิตติพิทยากร มารีย์วิทยา 6 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1803 ชวลี แช่มครบุรี สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
1804 ชวัลนุช จันธิมา สุรนารีวิทยา 6 1129: ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวฯ
1805 ชลลดา อ่อนสกุล สตรีชัยภูมิ 6 1128: ภาษาจีน ม.หัวเฉียวฯ
1806 ชวิน ปฐมกสิวัฒนา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1807 ชวนนท์ เฉลิมชนม์ ขอนแก่นวิทยายน 6 111: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
1808 ช่อทิพย์ ศรีวงษ์ สมเด็จพิทยาคม 6 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
1809 ช่อผกา ดวงตา ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
1810 ช่อผกา อนุแสน กัลยาณวัตร 6 1021: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ
1811 ช่อผกา อารีวรพล อุดรพิทยานุกูล 6 1110: การตลาด ม.หัวเฉียวฯ
1812 ชัชนาถ บุษปวนิช มัญจาศึกษา 6 136: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1813 ชัชวาล อุดมลาภ เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 6 704: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
1814 ชวัลลักษณ์ ราตรี มารีย์วิทยา 6 1125: การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวฯ
1815 ชลิตา ภูไพรัชพงษ์ สารคามพิทยาคม 6 407: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
1816 ชลาชล เพชรพิชัย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 735: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
1817 ชลิดา เทียนทอง อำนาจเจริญ 6 715: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
1818 ชลิดา บัววัน ร่มธรรมานุสรณ์ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1819 ชลิต ไชยหาญ สารคามพิทยาคม 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
1820 ชลิตา จูวัฒนสำราญ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
1821 ชลิตา เจียรนัย ชุมแพศึกษา 6 116: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
1822 ชวพัฒน์ ปฐมพรรษ อุดรพิทยานุกูล 6 045: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
1823 ชลิตา พิมพ์แพง สกลราชวิทยานุกูล 6 275: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
1824 ชวนาตย์ ไทโส ขอนแก่นวิทยายน 6 239: คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านวิทยาศาสตร์)วิชาเอกสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
1825 ชลิตา ศิริกฤษฎา มุกดาหาร 6 220: คณะวิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
1826 ชโลธร โถวสมบัติ ดอนบอสโกวิทยา 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1827 ชวกร แสนเสนยา กัลยาณวัตร 6 1024: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.กรุงเทพ
1828 ชวกรณ์ มันทรารักษ์ เขมราฐพิทยาคม 6 919: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
1829 ช่วงวิทย์ หอรุ่งโรจน์ ประโคนชัยพิทยาคม 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1830 ดุษฎี ถาวรพงษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1831 ชลิตา ประดิษฐ์ธรรม บ้านดุงวิทยา 6 916: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
1832 เชริสา กิ่งแก้ว พนมดงรักวิทยา 6 703: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
1833 ชุติวรรษ เกษพานิช เลยพิทยาคม 6 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
1834 ชุติวัต ภูดวงดอก อนุกูลนารี 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1835 ชุนาพร คุณวุฒิ กัลยาณวัตร 6 222: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
1836 ชุรีรัตน์ คงศรี คำแสนวิทยาสรรค์ 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
1837 ชุลีพร วุฒิยาสาร สังขะ 6 260: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
1838 โชติมา ชมเชย สตรีราชินูทิศ 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
1839 เชนทร์ สุขภูมิ อุดรพิทยานุกูล 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1840 ชุติมา ประเจียด กัลยาณวัตร 6 853: คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อัสสัมชัญ
1841 เชิดศักดิ์ ทับบุญ สารคามพิทยาคม 6 1108: การบัญชี ม.หัวเฉียวฯ
1842 โชคอนันต์ ขันธ์ดวง อำนาจเจริญ 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1843 โชติกานต์ ประทุมวัน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1844 โชติกานต์ สิริพรตันติกุล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1845 โชติญา กุลแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
1846 ชินวัตร เกยสุวรรณ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 099: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
1847 ชุลีมาส เผือกจันทึก เบ็ญจะมะมหาราช 6 019: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
1848 ปัญญาพร หงษ์สูงเนิน ชุมแพศึกษา 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1849 ดำรงณ์ศักดิ์ เอี่ยมรักษา ปิยะมหาราชาลัย 6 920: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
1850 ชิโรชา เฮงพระธานี มารีย์วิทยา 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
1851 ชุดาภา สถาพรเพ็ญชาติ บ้านไผ่ 6 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
1852 ชุติกาญจน์ เกศโคกสูง ศรีสงครามวิทยา 6 816: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
1853 ชุติกาญจน์ ชินบุตร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1854 ชุติกาญจน์ ชุมผาง หนองสองห้องวิทยา 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1855 ชุติมาศ กุลมะโฮง เลยพิทยาคม 6 714: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.หอการค้าไทย
1856 ชุติกาญจน์ อนันตกาล สุรวิทยาคาร 6 1121: กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวฯ
1857 ชุติมา อ่อนตาโย พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 1020: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ม.กรุงเทพ
1858 ชุติดา อูชิดะ ธาตุพนม 6 076: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1859 ปัญจพร เลียบสันเทียะ บุญวัฒนา 6 145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1860 ชุติมณฑน์ เภสัชชะ สุรนารีวิทยา 6 716: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
1861 ชุติมา แก่นนาคำ อุดรพิทยานุกูล 6 202: คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
1862 ชุติมา เจริญสุข หนองกี่พิทยาคม 6 1129: ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวฯ
1863 โชติมา ฝอยพรมราช บุญวัฒนา 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1864 ชุติกาญจน์ พระราช ปทุมเทพวิทยาคาร 6 432: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
1865 ฐิตารีย์ พิมพ์กลาง สกลราชวิทยานุกูล 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
1866 ฐานิดา เพ็งบุตรดี ประจักษ์ศิลปาคาร 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
1867 ฐานิดา ศรีวังพล กัลยาณวัตร 6 085: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
1868 ฐานุตรา ลาน้ำเที่ยง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
1869 ฐาปกรณ์ ฐานวัฒนกิจ อุดรพิทยานุกูล 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1870 ฐิญากร งามเจริญวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1871 โชติณัฐ จงใจหาญ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
1872 ฐิตาพร เตียตระกูล มารีย์วิทยา 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
1873 ฐากูร กงเพชร ขอนแก่นวิทยายน 6 009: ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1874 ฐิติกานต์ ภัควันต์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 1033: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
1875 ฐิติชัย พะโยมเยี่ยม ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 1001: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
1876 ฐิตินันท์ ธรรมธน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 122: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
1877 ฐิตินันท์ คลังพระศรี สารคามพิทยาคม 6 1016: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
1878 ฐิติพงศ์ เชิดทอง ปทุมเทพวิทยาคาร 6 722: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ม.หอการค้าไทย
1879 ฐิติพร มาลา สารคามพิทยาคม 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
1880 ฐิตวี สุพพัตกุล สิรินธร 6 205: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
1881 ญาดา ฤทธิมงคล นางรอง 6 405: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) แบบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
1882 โชษิตา ไชยบุตร กัลยาณวัตร 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1883 ไชยยา จันดีศรี ลือคำหาญวารินชำราบ 6 033: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
1884 ฌาณิกานต์ นามวิเศษ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 828: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
1885 ญาณาธร คามะเชียงพิณ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 812: AU-Wollongong University Program (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1886 ญาณิศา ฤทธิโชติ สารคามพิทยาคม 6 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1887 ญาณิศา ลิ้มประเสริฐ แก่นนครวิทยาลัย 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1888 ฐานวุฒิ ศรีณรงค์ อุบลรัตน์พิทยาคม 6 122: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
1889 ญาณุวิทย์ ใบธรรม ภูดินแดงวิทยา 6 015: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1890 ฐากูร กิจคติ นาเชือกพิทยาสรรค์ 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1891 ญาดา สากิยบุตร บุรีรัมย์พิทยาคม 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
1892 ญานิศา ฤทธิ์อิ่ม ปิยะมหาราชาลัย 6 728: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
1893 ญาวิตา จุลนันท์ ห้วยต้อนพิทยาคม 6 706: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
1894 ญาสุมินทร์ ทิพรักษ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 011: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1895 ฐปนีย์ ใหม่อ่อน สุรวิทยาคาร 6 015: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1896 ชินวัฒน์ มิตรจันทึก ขอนแก่นวิทยายน 2 6 905: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
1897 ญาณิศา สมวงษา กัลยาณวัตร 6 417: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ม.แม่ฟ้าหลวง
1898 ทรงพล ผาฤพล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 040: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ม.ขอนแก่น
1899 ไตรทัศน์ มนต์คาถา นาแกสามัคคีวิทยา 6 1034: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต ม.กรุงเทพ
1900 ถิรคุณ เขียวสดใส กระสังพิทยาคม 6 1104: การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 19 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45