รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

101 ลลิตา สำรอง แก่นนครวิทยาลัย 6 สาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
102 เดชณรงค์ เคนคำภา แวงใหญ่วิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
103 สุนิษา ฉันนุมัติ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 พยาบาลศาสตร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
104 สมภพ แสนพลดี ขัวเรียงศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
105 อภิสิทธิ์ โคสาดี แวงใหญ่วิทยาคม 6 ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ อื่นๆ ให้ระบุ ชื่อมหาวิทยาลัยไว้ตรง ช่องหมายเหตุ
106 พงภิสิทธิ ชูญาติ พังเคนพิทยา 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
107 อาริยา น้อยสุวรรณ เลยพิทยาคม 6 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม
108 อาริยา น้อยสุวรรณ เลยพิทยาคม 6 สหเวช สาขากายภาพบำบัด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
109 ชุติมณฑน์ เภสัชชะ สุรนารีวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชการตลาด ม.ขอนแก่น
110 วิชุพร เมฆวัน สตรีชัยภูมิ 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
111 วิชุพร เมฆวัน สตรีชัยภูมิ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ม.มหาสารคาม
112 วิชุพร เมฆวัน สตรีชัยภูมิ 6 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการศึกษาเเละสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
113 วิชุพร เมฆวัน สตรีชัยภูมิ 6 ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย ม.อุบลราชธานี
114 วิชุพร เมฆวัน สตรีชัยภูมิ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
115 กชกร เหล็กโคกสูง ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ ม.มหาสารคาม
116 กชกร เหล็กโคกสูง ขอนแก่นวิทยายน 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
117 ยุวธิดา ทวยบุญ สารคามพิทยาคม 6 เทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
118 สิริรัตน์ สมบัติวงษ์ ปรางค์กู่ 6 พานิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
119 ภาณุวัชร โพธิกมล กมลาไสย 6 1118: วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวฯ
120 ภาณุพงศ์ หลุมทอง ศรีวิไลวิทยา 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
121 ภาณุพงษ์ ทรงยินดี กัลยาณวัตร 6 626: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
122 ภาณุพงษ์ โพโสภา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
123 ภาณุพงษ์ แสงใสแก้ว ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 6 721: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
124 ภาณุพงศ์ เร่งพัฒนกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
125 ภาณุวัชร พรายจันทร์ มารีย์วิทยา 6 845: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน ม.อัสสัมชัญ
126 ภาณุวัชร อดิสรณกุล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 428: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
127 ภาณุวัฒน์ ไชยศร ขอนแก่นวิทยายน 6 037: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
128 ภาณุวัฒน์ วงค์อุดดี นาแกพิทยาคม 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
129 ภาณุวิชญ์ แก้วบุญรอด กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
130 ภานุชนารถ จรเสถียร กัลยาณวัตร 6 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
131 ภาณุมาศ โมธรรม บึงกาฬ 6 437: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ม.แม่ฟ้าหลวง
132 ธมลวรรณ กลีบเกษร นารีนุกูล 6 833: คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
133 ธนิษฐา เล่ห์กล เมืองพลพิทยาคม 6 1023: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสเทศ ม.กรุงเทพ
134 ธนิสรา ตระกูลเงินไทย สิรินธร 6 073: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
135 ธเนศ ชำนิงาน มัญจาศึกษา 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
136 ธเนศพล คานทอง อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 1113: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หัวเฉียวฯ
137 ธภัฏ ดวงปาโคตร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 856: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ม.อัสสัมชัญ
138 ภาณุพงศ์ รินทรักษ์ อำนาจเจริญ 6 037: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
139 ธมลพรรณ ไพเราะ มารีย์วิทยา 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
140 ภานุชนารถ อุ่นทะยา สตรีราชินูทิศ 6 855: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
141 ธมลวรรณ โคตรพันธ์ ยโสธรพิทยาคม 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
142 ธมลวรรณ วันนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 1109: การจัดการ ม.หัวเฉียวฯ
143 ธมลวรรณ เปลี่ยนมะณี สิรินธร 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
144 ธรณ์ธันย์ ทิธรรมมา แก่นนครวิทยาลัย 6 230: คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
145 ภานุเดช อินธิจันทร์ ขอนแก่นวิทยายน 6 152: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
146 ภาณุพงศ์ มณีวรรณ สตรีชัยภูมิ 6 077: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
147 ธภาภัค พลจันทึก มารีย์วิทยา 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
148 ภาวิณี อรรควงษ์ บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 1104: การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
149 ภารีทัต คัมภิรานนท์ มารีย์วิทยา 6 1126: นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
150 ภาวดี โชควณิชกุล โนนสูงศรีธานี 6 604: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
151 ภาวรรณ ไชยรักษา ขอนแก่นวิทยายน 2 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
152 ภาวรินทร์ รัตนปัญญา ขอนแก่นวิทยายน 6 024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
153 ภาวิณี เกรียมไธสง พุทไธสง 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
154 ภานุชนารถ ยศภา เซนต์เมรี่ 6 716: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
155 ภาวิณี พุฒซ้อน สตรีชัยภูมิ 6 026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
156 ภารตรี หาญชนะชัย น้ำพองศึกษา 6 920: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
157 ภาวิณี อุเทศพรรัตนกุล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 058: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
158 ภาวิณี อุ่นเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 1033: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
159 ภาวินี บุญรักษ์ น้ำพองศึกษา 6 417: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ม.แม่ฟ้าหลวง
160 ภาวินี สุบินดี รัตนบุรี 6 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
161 ภาวินีย์ ศิริภาค นารีนุกูล 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
162 ภาสกร แสงนิกุล บ้านไผ่ 6 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
163 ภาวิณี ทะพลี สตรีศึกษา 6 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
164 ภานุวัฒน์ มังคละแสน อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 723: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ม.หอการค้าไทย
165 ภานุพงศ์ ค่าเจริญ บ้านไผ่ 6 1005: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ธุรกิจบริการและบันเทิง) ม.กรุงเทพ
166 ภานุพงษ์ ชูรัตน์ ขอนแก่นวิทยายน 6 1015: คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
167 ภานุพงษ์ ธรรมมิยะ เลยพิทยาคม 6 1001: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
168 ภานุพันธ์ โควังชัย น้ำพองศึกษา 6 708: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ม.หอการค้าไทย
169 ภานุพันธ์ แสงศิริพงษ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 714: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.หอการค้าไทย
170 ภานุมาส องคะศาสตร์ คำม่วง 6 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
171 ภารวี มณีจักร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
172 ภานุวัฒน์ โพธิ์ศรี โนนเทพ 6 1105: ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวฯ
173 ภารวี ชัยศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 1018: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
174 ภานุวัฒน์ รัตนตรัยศรี อุดรพิทยานุกูล 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
175 ภานุวัฒน์ ชาภิรมย์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
176 ภารดี ตั้งวงษ์ไชย มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
177 ภารดี วิชาผา ภูดินแดงวิทยา 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
178 ภารดี แสนบุรี โกสุมวิทยาสรรค์ 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
179 ธนิตา แพทย์เมืองจันทร์ หนองกี่พิทยาคม 6 604: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
180 ภานุวัฒน์ จันทร์ขาว ราชสีมาวิทยาลัย 6 417: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ม.แม่ฟ้าหลวง
181 ธนวัฒน์ มั่งมูล ประจักษ์ศิลปาคาร 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
182 ธนรัตน์ เอกตาแสง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 705: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
183 ธนวรรณ ชีววิทยานันท์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 913: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
184 ธนวรรณ วิวาห์สุข สิรินธร 6 840: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อัสสัมชัญ
185 ธนวัฒน์ นะตะพงษ์ศิลป์ ขอนแก่นวิทยายน 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
186 ธนวัฒน์ นานอก กุมภวาปี 6 123: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
187 ธนิน สุขสวัสดิ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 506: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา ม.เชียงใหม่
188 ธนวัฒน์ บางภู่ภมร ชุมแพศึกษา 6 726: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
189 ธนภัทร หวะสุวรรณ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 001: แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
190 ธนวัฒน์ ศุภพงศ์พิเชฐ มารีย์วิทยา 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
191 ธนวัฒน์ สัตถาผล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 427: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
192 ธนวัฒน์ สานนอก กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
193 ธนวัฒน์ อรรถธีระพงษ์ บุญวัฒนา 6 008: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
194 ธนวัต พุทธรักษ์กุล สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
195 ธนวัต พุทธรักษ์กุล สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
196 วีระชัย บัววิชัย มัญจาศึกษา 6 721: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
197 ธนพล สงวนชาติ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
198 ธนพร จริญสูงเนิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 1106: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวฯ
199 ธนพรรษ พิเชฐโสภณ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 429: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.แม่ฟ้าหลวง
200 ธนพล กุลภา โพนงามศึกษา 6 702: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45