รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1901 ถิรวัฒน์ ชื่นงาม รัตนบุรี 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1902 ทนะวัชร ไตรอุโภค ปากช่อง 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
1903 ทยาวดี บุญสินพร้อม สตรีศึกษา 6 437: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ม.แม่ฟ้าหลวง
1904 ธรรมนูญ ทาหอม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 054: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
1905 ทรงพล เกียรติพนมแพ ขอนแก่นวิทยายน 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
1906 ติรพรทิพา สิทธิธรรม สุรนารีวิทยา 6 501: คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด ม.เชียงใหม่
1907 ทรงพล มั่นวงศ์ แก้งคร้อวิทยา 6 712: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ม.หอการค้าไทย
1908 ทรงภพ กระสังข์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 1032: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
1909 ทรงศิลป์ แก้วชิน ประจักษ์ศิลปาคาร 6 618: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1910 ทรรศมณฑ์ นะวะสด เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 608: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1911 ธรณินทร์ ธรรมสุข ประจักษ์ศิลปาคาร 6 628: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1912 ชิราธิวัฒน์ ประสาทศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1913 ทรงไท เผื่อนงูเหลือม มารีย์วิทยา 6 511: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เชียงใหม่
1914 ตรีวัฒน์ รุจิยาปนนท์ สุรวิทยาคาร 6 009: ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1915 เดชณรงค์ เคนคำภา แวงใหญ่วิทยาคม 6 114: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง ม.ขอนแก่น
1916 เด่นนภา บับพาน คำชะอีวิทยาคาร 6 081: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1917 เดือนดาว ยะสาธะโร หนองบัวพิทยาคาร 6 1111: การเงิน ม.หัวเฉียวฯ
1918 เดือนเพ็ญ ดาศรี บุแกรงวิทยาคม 6 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1919 ตรัยพร เกษมทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 204: คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
1920 ตรีกวิน สมบูรณ์วงศ์ มารีย์วิทยา 6 092: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
1921 เติมทรัพย์ หมื่นฤทธิ์ เมืองพลพิทยาคม 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1922 ตรีรัตน์ แสนแก้ว อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
1923 เตชภณ จิตรเพียรค้า แก่นนครวิทยาลัย 6 719: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
1924 ตรีสุคนธ์ พงศ์สุวากร ขอนแก่นวิทยายน 6 807: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1925 ตวิษา สมพงษ์ บ้านไผ่ 6 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
1926 ต่อเกียรติ ชมภูบุตร เบ็ญจะมะมหาราช 6 1014: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารตรา ม.กรุงเทพ
1927 ตะวันรุ่ง ปลื้มกมล น้ำพองศึกษา 6 054: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
1928 ตำนาน ธรรมสาร เบ็ญจะมะมหาราช 6 104: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
1929 ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา รัตนบุรี 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
1930 ตรีทเศศ เจียศิริพร อุดรพัฒนาการ 6 711: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
1931 ธัญญารัตน์ เวียงสิมา นาเชือกพิทยาสรรค์ 6 217: คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
1932 ธัญญาทิพย์ ตั้งปัญญากุล อุดรพิทยานุกูล 6 916: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
1933 ธัญญานุช แก่นพรม สตึก 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1934 ธัญญาภรณ์ วงศ์คำจันทร์ สตรีศึกษา 6 1118: วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวฯ
1935 ธัญญามาศ สินเจิมสิริ อมตวิทยา 6 1106: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวฯ
1936 ธัญญารักษ์ หยิบรัมย์ สตรีศึกษา 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1937 ธรรมนิตย์ นาโสก จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 702: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1938 ธัญญารัตน์ ภู่ทอง สตรีราชินูทิศ 6 426: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ม.แม่ฟ้าหลวง
1939 ธัญญพัทธ์ พิทักษ์เดชาพงศ์ สิรินธร 6 852: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
1940 ธัญญารัตน์ สกุลคุณาทิพย์ สกลราชวิทยานุกูล 6 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1941 ชิตณุพงศ์ แสงนิล อุดรพิทยานุกูล 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1942 ชิตพล แข็งขัน ท่าบ่อ 6 603: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1943 ชิตาวรรณ ทองชน เมืองพลพิทยาคม 6 284: คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (เรียนที่ตรัง) ม. สงขลาฯ
1944 ชินภัทร จันทร์เรือง สตรีศึกษา 6 050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1945 ชินวัฒน์ ติยวรนันท์ สิรินธร 6 808: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1946 ธัญญารัตน์ ฐานวิเศษ สตรีชัยภูมิ 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1947 ธัญชนก เตียวเจริญโสภา สิรินธร 6 104: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
1948 ธรรมพร นาครินทร์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
1949 ธรรมรัตน์ มานอก ราชสีมาวิทยาลัย 6 506: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา ม.เชียงใหม่
1950 ธราทิพย์ เขื่องถุ่ง ฝางวิทยายน 6 142: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1951 ธราทิพย์ อุมาลี ห้วยทับทันวิทยาคม 6 631: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1952 ธวัชชัย สุนทรวิสัย อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
1953 ธัญกมล ศิลปกิจ แก่นนครวิทยาลัย 6 110: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ขอนแก่น
1954 ธัญญา นีสเนอร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 1103: ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวฯ
1955 ธัญชนก เชื้อกุล ห้วยต้อนพิทยาคม 6 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
1956 ธัญญลักษณ์ สีมารักษ์ ขามแก่นนคร 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
1957 ธัญชนก บัวชุม ขอนแก่นวิทยายน 6 915: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
1958 ธัญชนก ปิยะวรรณรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1959 ธัญชนก พรมนนท์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 433: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
1960 ธัญชนก ซาแสงบง บึงกาฬ 6 1104: การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
1961 ธัญญธร นาคนาคี นางรอง 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
1962 ชไมพร เกาะสมบัติ เสลภูมิพิทยาคม 6 732: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
1963 ธัญชนก เกษอินทร์ ขอนแก่นวิทยายน 6 719: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
1964 จิราวรรณ กองเกิด เสลภูมิพิทยาคม 6 014: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
1965 จิราภรณ์ วรพันธ์ ขามแก่นนคร 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1966 จิราภัทร พลกล้า เขาวงพิทยาคาร 6 1119: จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวฯ
1967 จิราภา อารีเอื้อ น้ำพองศึกษา 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
1968 จิรารัตน์ ทรงคาศรี อนุกูลนารี 6 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1969 จิรารัตน์ ท่าช่วงทำเล อุดรพิทยานุกูล 6 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
1970 จิรุฒน์ พลพุทธา ปทุมเทพวิทยาคาร 6 045: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
1971 จิราวดี ไพฑูรย์วงศ์ กัลยาณวัตร 6 829: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
1972 จิราภรณ์ บัณฑิตย์พานิชชา สตึก 6 015: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1973 จิราวรรณ คาระมาตย์ นาเชือกพิทยาสรรค์ 6 1126: นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
1974 จิราวรรณ เจนการ บรบือวิทยาคาร 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1975 จิราวรรณ ชมจุมจัง ร่องคำ 6 116: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
1976 จิราวรรณ โชติพันธ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 740: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1977 จิราวรรณ บุญพา พิบูลย์รักษ์พิทยา 6 918: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
1978 จิระพงศ์ ขอจุลกลาง โนนสูงศรีธานี 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
1979 จิราวดี นันทรักษา กัลยาณวัตร 6 624: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1980 จิราพร พันแสง เชียงยืนพิทยาคม 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
1981 ชยธร ลีลารุ่งฤดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 512: คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ม.เชียงใหม่
1982 จิรัชญา พินิจมนตรี เลยพิทยาคม 6 024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
1983 จิรัชยา เศรษฐตานนท์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 099: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
1984 จิรัติกาล มั่นในบุญธรรม ขามแก่นนคร 6 435: หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.แม่ฟ้าหลวง
1985 จิราธร พุดตาลดง เบ็ญจะมะมหาราช 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1986 จิราพร กล้าเกิด สิรินธร 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
1987 จิราภรณ์ เพ็งทอง บึงกาฬ 6 021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
1988 จิราพร ฝ่ายขันธ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 815: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
1989 จิราภรณ์ ประมงมุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 434: หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง
1990 จิราพร แสนทำพล น้ำพองศึกษา 6 106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
1991 จิราพรรณ ดวงจันทร์ กันทรลักษ์วิทยา 6 052: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
1992 จิราพัชร คงสบาย กระสังพิทยาคม 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
1993 จิราพัชร มีสติ สังขะ 6 801: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1994 จิราภรณ์ ไชยบุญเรือง แก่นนครวิทยาลัย 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1995 จีรนันท์ ไฝสิงห์ สกลราชวิทยานุกูล 6 1104: การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
1996 จิราพร ดลพิมาย พิมายวิทยา 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1997 จุฑามาศ พงษ์สิงห์ ธาตุนารายณ์วิทยา 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
1998 จุฑาภรณ์ งามสะพรั่ง สตึก 6 144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1999 จุฑามาศ คู่กระสังข์ สตรีศึกษา 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
2000 จุฑามาศ ทัตติยานันท์ สุรนารีวิทยา 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 20 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45