รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2001 จุฑามาศ ธานีวรรณ สตรีศึกษา 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2002 จุฑามาศ บุญกระเตื้อง สุรนารีวิทยา 6 091: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2003 จิราวรรณ ศรีดารา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 250: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
2004 จุฑามาศ ปาลวัฒน์ ปักธงชัยประชานิรมิต 6 625: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2005 จุฑาทิพย์ ทวีกุล สตรีชัยภูมิ 6 810: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการประกันภัย (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2006 จุฑามาศ มณีทิพย์ สตรีชัยภูมิ 6 323: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ (ตรัง) ม. สงขลาฯ
2007 จุฑามาศ วิกล ประจักษ์ศิลปาคาร 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
2008 จุฑามาศ ศกุนะสิงห์ สนมวิทยาคาร 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
2009 จุฑามาศ สนามทอง กัลยาณวัตร 6 721: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
2010 จุฑามาศ หลักคำ หนองบัวพิทยาคาร 6 630: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2011 จุฑามาศ เหล่าชัย ผดุงนารี 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
2012 จุฑามาศ บุญปั๋น กัลยาณวัตร 6 520: คณะสังคมศาสตร์ สาขาไทยศึกษา (ศิลป์) ม.เชียงใหม่
2013 จีราวัฒน์ พิศสุวรรณ สกลราชวิทยานุกูล 6 1121: กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวฯ
2014 จีรนันท์ โพธิ์ศรี ศรีกระนวนวิทยาคม 6 139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
2015 จีรนันท์ โสตถิอนันต์ สุรนารีวิทยา 6 729: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
2016 จีรวรรณ จีนโน นางรอง 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2017 จีรวรรณ แซ่จิว สตรีชัยภูมิ 6 1129: ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวฯ
2018 จีราณา ชนะพาล สตรีชัยภูมิ 6 1025: คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ม.กรุงเทพ
2019 จีรานันท์ เฉลิมรัตน์ ลือคำหาญวารินชำราบ 6 616: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2020 จุฑานันท์ แสนยะนันท์ มุกดาหาร 6 415: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2021 จีราภัค ทักโม้ ชุมแพศึกษา 6 614: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2022 จุฑานันท์ ฐานเจริญ สตรีชัยภูมิ 6 317: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (ตรัง) ม. สงขลาฯ
2023 จุฑากุล กมลรัตน์ อุดรพิทยานุกูล 6 436: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2024 จุฑาทิพย์ ปรุงโพธิ์ บุญวัฒนา 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2025 จุฑาทิพย์ สีดาราช มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2026 จุฑาทิพย์ แสนสุข ราษีไศล 6 916: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
2027 จุฑาทิพย์ จันทร์สุวรรณ สตึก 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2028 จิระพงศ์ กันทา เลิงนกทา 6 729: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
2029 จีราภรณ์ บัวซ้อน อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 625: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2030 จิตรหทัย พันธ์สระน้อย เมืองพลพิทยาคม 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2031 จิตนิภา ธนชาญเชาวน์ ดอนบอสโกวิทยา 6 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
2032 จิตปภัสส์ จินรัตน์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
2033 จิตมณี ศรีตะสาร นารีนุกูล 6 014: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
2034 จิตรกร ทัศนภักดิ์ สุวรรณภูมิ 6 840: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อัสสัมชัญ
2035 จิตรภาณุ พงษ์สัมณะ ขุขันธ์ 6 1033: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
2036 จิตสุภา สวนช่วย ปทุมเทพวิทยาคาร 6 608: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2037 จิตรลดา นันทิเกียรติกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 1121: กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวฯ
2038 จิตตินันทน์ นัยเนตร บุรีรัมย์พิทยาคม 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
2039 จิตราพร สันทาลุนัย ธาตุพนม 6 104: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
2040 จิตราภรณ์ บังใบ สตรีราชินูทิศ 6 033: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
2041 จิตราภา วงศ์ชัยกิตติพร มารีย์วิทยา 6 1112: ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวฯ
2042 จิตรี บุตรแก้ว อุดรพิทยานุกูล 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2043 จิตลดา คำใย นารีนุกูล 6 1121: กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวฯ
2044 จิรัชญา ทรงวิชัย ยโสธรพิทยาคม 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2045 จิตรลดา อาศัยสงฆ์ สุวรรณภูมิ 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2046 จิดาภา เห็นเจริญเลิศ บัวขาว 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
2047 จารุวิทย์ คติพจน์ อุดรพิทยานุกูล 6 1031: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.กรุงเทพ
2048 จารุวิทย์ วินทะชัย หนองหมื่นถ่านวิทยา 6 1031: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.กรุงเทพ
2049 จิณณมุนินทร์ อภิเนษกรมณ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
2050 จิดาภา เกียรตินามวิชัย สุรนารีวิทยา 6 715: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
2051 จิดาภา ชำนาญกุล ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2052 จิดาภา ดอกไม้ มารีย์วิทยา 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
2053 จิตติศักดิ์ กันหาชิน พิบูลย์รักษ์พิทยา 6 050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2054 จิดาภา พลเรียงโพน สกลราชวิทยานุกูล 6 915: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2055 จิตติมาฆ์ ดวงศรี จอมพระประชาสรรค์ 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
2056 จิตกานต์ สมานพันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 6 133: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2057 จิตชนก จันทรโคตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 111: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
2058 จิตตานันทิ์ นามวิเศษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2059 จิตติ สืบพันธ์โพธิ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
2060 จิตติกาญจน์ เมืองมิ่ง อุดรพิทยานุกูล 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
2061 จิตสุภา อิศรัตน์ กัลยาณวัตร 6 852: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
2062 จิดาภา ทัศคร สกลราชวิทยานุกูล 6 047: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
2063 จิรวรรณ ตันชนะศักดิ์ มารีย์วิทยา 6 249: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
2064 จิรพันธุ์ ผินกระโทก มารีย์วิทยา 6 015: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2065 จิรภัทร แก้วคำนวน ปากช่อง 6 1123: อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวฯ
2066 จิรภัทร ชนากลาง สุรนารีวิทยา 6 079: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
2067 จิรภา เฮียงโฮม บ้านไผ่ 6 117: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2068 จิรภิญญา ชุมวรฐายี อุดรพิทยานุกูล 6 001: แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2069 จิตสุภา วิจบ มารีย์วิทยา 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2070 จิรวรรณ แขวงตาดโตน สตรีชัยภูมิ 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
2071 จิรนันท์ นันทะวงษ์ มุกดาหาร 6 1103: ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวฯ
2072 จิรวัฒน์ จันแดง ประจักษ์ศิลปาคาร 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2073 จิรวัฒน์ นกไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม 6 901: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
2074 จิรวัฒน์ อินทะเสย์ สกลราชวิทยานุกูล 6 289: คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
2075 จิรวุฒิ แสนพาน อุดรพิทยานุกูล 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
2076 จิรศักดิ์ ฉิมนอก เมืองคง 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
2077 จิระโชติ ชื่นจันทร์ เขื่อนช้างวิทยาคาร 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2078 จิรภิญญา สีนวลแล ธาตุนารายณ์วิทยา 6 704: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
2079 จินตนา คำดุ้ง ยโสธรพิทยาสรรค์ 6 838: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ม.อัสสัมชัญ
2080 จิตโสภา จันทร์ฟัก เลยพิทยาคม 6 1108: การบัญชี ม.หัวเฉียวฯ
2081 จินจิรา โนนนอก เมืองคง 6 139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
2082 จินดาพร คำเพชรดี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 719: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
2083 จินดาพร รอบรู้ ศรีวิไลวิทยา 6 1109: การจัดการ ม.หัวเฉียวฯ
2084 จินดารัตน์ ทำคาม ชุมแพศึกษา 6 853: คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อัสสัมชัญ
2085 จินดาหรา เหมือนวงค์ธรรม สารคามพิทยาคม 6 1006: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
2086 จิรนันท์ เทียมจันทร์ สตรีศึกษา 6 1107: อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
2087 จินต์จุฑา ประสานพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา 6 417: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ม.แม่ฟ้าหลวง
2088 จิรนันท์ ประเสริฐสังข์ แก่นนครวิทยาลัย 6 727: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
2089 จินตนา เพราะประโคน ประโคนชัยพิทยาคม 6 839: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
2090 จินตหรา เสนามาตย์ สตรีชัยภูมิ 6 1117: ธุรกิจจีน ม.หัวเฉียวฯ
2091 จิรชยา วิจารย์ชัยศรี ภูเวียงวิทยาคม 6 122: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
2092 จิรฐา กองเพ็ง บึงกาฬ 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
2093 จิรนันท์ ทนงยิ่ง สตรีศึกษา 6 037: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2094 จุฑามาศ อาจวิชัย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 616: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2095 จินต์จุฑา เก้าศักดา นางรอง 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2096 ชนากานต์ แสนเสน สกลนครพัฒนศึกษา 6 720: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ม.หอการค้าไทย
2097 ชนันพร เพ็งเหล่างิ้ว มุกดาหาร 6 091: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2098 ชนันพร ลีฬหปิยรัตน์ มารีย์วิทยา 6 1112: ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวฯ
2099 ชนากาญจน์ ปรัชญากร อุดรพิทยานุกูล 6 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2100 ชนากานต์ งามเชื้อ ขอนแก่นวิทยายน 6 075: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาบาลี ม.ขอนแก่น

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 21 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45