รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2101 ชนากานต์ จันทะพัด ผดุงนารี 6 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2102 ชนาภา บำรุงชัย ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
2103 ชนากานต์ ประดับแก้ว แก้งคร้อวิทยา 6 024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
2104 ชญาดา ทั่วเทพพิทักษ์ ประโคนชัยพิทยาคม 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
2105 ชนากูล เฉลียวกลาง หนองกี่พิทยาคม 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2106 ชนาธิป พรมพลเมือง อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 713: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
2107 ชนาธิป ไชยกุลวัฒนา ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2108 ชนานันท์ โกละกะ อุดรพิทยานุกูล 6 907: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ
2109 ชนานันท์ ศุภผลา ยโสธรพิทยาคม 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2110 จุฑามาศ ใหม่คามิ สารคามพิทยาคม 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2111 ชนากานต์ จิตรโชติ สตรีสิริเกศ 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2112 ฉัตรสุดา ทองประภา ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 428: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
2113 ฉัตรฑริกา เศรษฐฉัตรกุล น้ำพองศึกษา 6 116: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
2114 ฉัตรดนัย อุกฤษ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 1126: นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
2115 ฉัตรตระกูล พิมพ์สุวรรณ มัธยมวานรนิวาส 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2116 ฉัตรธิดา หิรัญมูล ภูเขียว 6 1118: วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวฯ
2117 ฉัตรมณี ทักษิณกานนท์ สตรีราชินูทิศ 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
2118 ฉัตรเรขา วรชินา เลยพิทยาคม 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2119 ชนัตถ์พร พอกพูน สุรพินท์พิทยา 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2120 ฉัตรวดี ใจแก้ว สุรธรรมพิทักษ์ 6 1122: การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวฯ
2121 ชญาดา ภาสุธนรัฐ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2122 ฉัตรสุดา ภูช่างทอง อนุกูลนารี 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2123 ฉัตรสุดา ศรีอ่อน สตรีราชินูทิศ 6 903: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
2124 ฉันทนา ภูรินทร์ สตรีศึกษา 6 1116: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวฯ
2125 ชญาฎา ประเสริฐดี สิรินธร 6 025: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2126 ชญาณินท์ ปลงใจ เมืองพลพิทยาคม 6 106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
2127 ชนาวิทย์ ปาทา อุเทนพัฒนา 6 710: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
2128 ฉัตรลัดดา เกิดแย้ม เมืองคง 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2129 ชมพูนุช เฮียงโฮม อมตวิทยา 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2130 ชนิสรา ผลจันทร์ นารีนุกูล 6 438: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.แม่ฟ้าหลวง
2131 ชนิสรา แสงไกร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
2132 ชไบพร เชยชม นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 6 706: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
2133 ชมชนก ยุทธยง สตรีราชินูทิศ 6 705: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
2134 ชมชนก สุริหาร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 045: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
2135 ชนาภา ครพิทักษ์ มารีย์วิทยา 6 129: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2136 ชมพูนุช เจริญไทย มุกดาหาร 6 060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2137 ชนิษฐา ชัยวงษ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2138 ชมพูนุท จันทรานี กัลยาณวัตร 6 730: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
2139 ชมพูนุท สมท่า ชุมแพศึกษา 6 1108: การบัญชี ม.หัวเฉียวฯ
2140 ชมพูนุส สรรพโส แก่นนครวิทยาลัย 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2141 ชมภูนุช ประภาษา อุดรพัฒนาการ 6 420: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
2142 ชมภูนุช เพชรัตน์ สตรีชัยภูมิ 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2143 ฐิติพร มีแก้ว สังขะ 6 728: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
2144 ชมธิดา สุชาติ ขอนแก่นวิทยายน 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2145 ชนินทร์ พิศงาม สุรวิทยาคาร 6 042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
2146 ชนิกา เถียรวิทวัส เมืองพลพิทยาคม 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
2147 ชนิกานต์ กาญจนสมจิตต์ เรณูนครวิทยานุกูล 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
2148 ชนิกานต์ ดวงแก้ว สตรีชัยภูมิ 6 056: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
2149 ชนิกานต์ ลาภมูล สตรีศึกษา 6 607: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2150 ชนิดา ไชยยนต์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 049: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2151 ชนิดา นิ่มพิลา แก่นนครวิทยาลัย 6 705: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
2152 ชนิษฐา สุขกำเนิด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 1110: การตลาด ม.หัวเฉียวฯ
2153 ชนิดาภรณ์ ไชยมาตร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 841: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
2154 ชนิษฐา ชุนวิเศษ แก่นนครวิทยาลัย 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
2155 ชนินทร์พร โพทิพยวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 401: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
2156 ชนินาถ คิดสำราญ สิรินธร 6 117: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2157 ชนินาถ น้อยนรินทร์ ดอนบอสโกวิทยา 6 011: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2158 ชนิภรณ์ ศรีศักดิ์ อุดรพิทยานุกูล 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
2159 ชนิศา สายสอ สุรวิทยาคาร 6 024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
2160 ฉัตรชัย แสงอ่อน อุดรพิทยานุกูล 6 009: ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2161 ชนิดา ปัญญา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 439: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
2162 จุไรวรรณ สอดโคกสูง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
2163 จุฑาลักษณ์ อาจสามล อมตวิทยา 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2164 จุติพร ยืนยั่ง เขาวงพิทยาคาร 6 707: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
2165 จุทาพร อารีจิตร อำนาจเจริญ 6 019: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
2166 จุรีพร แสงโพธิ์ สุรนารีวิทยา 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2167 จุรีรักษ์ ภูลามจิต โกสุมวิทยาสรรค์ 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2168 ฉัตรฑริกา จันทจิตร น้ำโสมพิทยาคม 6 015: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2169 จุไรรัตน์ เพ็งคำปั้ง ธรรมบวรวิทยา 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2170 จุฑารัตน์ สายบุตร จอมพระประชาสรรค์ 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
2171 จุลดิส ใจเร็ว บุญวัฒนา 6 840: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อัสสัมชัญ
2172 จุฬวฎี ตุ่นป่า กัลยาณวัตร 6 604: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2173 จุฬาทิพย์ ธรรมขันธ์ ชุมพลโพนพิสัย 6 244: คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านศิลปศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
2174 จุฬาพร จันทร์สุข ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 052: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
2175 จุฬาพรรณ มอญขาม กัลยาณวัตร 6 1006: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
2176 จุฬามณี จรวงษ์ สตรีชัยภูมิ 6 071: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
2177 จุรีรัตน์ เหนือสี บรบือวิทยาคาร 6 509: คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เชียงใหม่
2178 จุฑารัตน์ ประจันนวล ขอนแก่นวิทยายน 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2179 ชไมพร แฝงเวียง สตรีชัยภูมิ 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2180 จุฑามาศ ค่อมบุญ นาดูนประชาสรรพ์ 6 055: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2181 จุฑามาศ ซาปะ นาด้วงวิทยา 6 1126: นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
2182 จุฑามาศ บุษบง โกสุมวิทยาสรรค์ 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
2183 จุฑารัตน์ กุลจันทร์ เมืองพลพิทยาคม 6 605: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2184 จุฑารัตน์ โคตรจันทึก ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
2185 จุฑารัตน์ สูตรสุข สุรธรรมพิทักษ์ 6 610: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2186 จุฑารัตน์ ไชยโคตร อมตวิทยา 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2187 จุฑารัตน์ สุดสงวน ฝางวิทยายน 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2188 จุฑารัตน์ พงษ์เสรี ปทุมเทพวิทยาคาร 6 1122: การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวฯ
2189 จุฑารัตน์ พรมประเทศ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 631: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2190 จุฑารัตน์ เมืองโคตร ประจักษ์ศิลปาคาร 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
2191 จุฑารัตน์ วนาพัฒนสิน สุรนารีวิทยา 6 1119: จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวฯ
2192 จุฑารัตน์ สัจจานุรักษ์ สตรีชัยภูมิ 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
2193 จุฬีพรรณ แพรงสันเทียะ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 015: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2194 จุฑารัตน์ จันทร์รัตน์ กัลยาณวัตร 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2195 เจสซิก้า เบ็คเคอร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 011: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2196 จุฬารัตน์ สุทารัตน์ มัญจาศึกษา 6 1112: ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวฯ
2197 เจษฎา ธุระวงษ์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2198 เจษฎา นิ่มตลุง สกลราชวิทยานุกูล 6 1015: คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
2199 เจษฎา เสนาสุข จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2200 เจษฎากร ยิ้มประยูร แก่นนครวิทยาลัย 6 1010: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ ม.กรุงเทพ

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 22 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45