รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2401 อมิตา งามสมบัติ มารีย์วิทยา 6 129: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2402 อมรเทพ เขตคำ พิมายวิทยา 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
2403 อมรเทพ เจริญโยธากุล ราชสีมาวิทยาลัย 6 516: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) วิทย์ ม.เชียงใหม่
2404 อมรมาศ วงษ์อุบล สตรีราชินูทิศ 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
2405 อมรรัตน์ เจริญสุข กัลยาณวัตร 6 728: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
2406 อมรรัตน์ บรรดาศักดิ์ บุญวัฒนา 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
2407 อมรรัตน์ บุญเรือง เดชอุดม 6 901: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
2408 อภินันท์ จันปัดถา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 425: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2409 อมรรัตน์ ยอดไม้ สตรีสิริเกศ 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
2410 อภิสิทธิ์ สิงห์เดช ห้วยต้อนพิทยาคม 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
2411 สุรีรัตน์ สาลี ห้วยทับทันวิทยาคม 6 702: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2412 สุรีวัลย์ คำหอม สตรีชัยภูมิ 6 919: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
2413 สุเรขา ศิลาไพร สตรีชัยภูมิ 6 132: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2414 สุโรธร ทัศนปรีดา รุ่งอรุณวิทยา 6 227: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
2415 สุละนัน กุสุมาลย์ เสลภูมิพิทยาคม 6 705: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
2416 สุวคนธ์ ซ้ายขวา ขอนแก่นวิทยายน 6 706: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
2417 อมรรัตน์ โพธิ์จันทร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 317: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (ตรัง) ม. สงขลาฯ
2418 อภิษฎา แพงดี เซนต์เมรี่ 6 136: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2419 อนุพงษ์ พรมเมือง สกลราชวิทยานุกูล 6 708: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ม.หอการค้าไทย
2420 อภิวรรณ บุญเทศ ปิยะมหาราชาลัย 6 087: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
2421 อภิวัฒน์ คำสวัสดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2422 อภิวัฒน์ ทองเภ้า บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 1012: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ
2423 อภิวันท์ จันทร์นี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2424 อภิวิชญ์ มากดี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 803: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2425 อภิสิทธิ์ สุวรรณวงษ์ หนองพอกวิทยา 6 1104: การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
2426 อภิศักดิ์ ศรีจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
2427 อภิสิทธิ์ สุวรรณ์บล ศรีวิไลวิทยา 6 706: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
2428 อภิสรา ศรีบุศยกุล ขอนแก่นวิทยายน 6 812: AU-Wollongong University Program (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2429 อภิสิทธิ์ โคสาดี แวงใหญ่วิทยาคม 6 050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2430 อภิสิทธิ์ นาสมใจ น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 6 214: คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
2431 อภิสิทธิ์ ภาสดา บุแกรงวิทยาคม 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2432 อภิสิทธิ์ เมืองคำ มัญจาศึกษา 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2433 อภิสิทธิ์ ศรีรักษา แก่นนครวิทยาลัย 6 904: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
2434 อภิรดี พันธ์สิงห์ สีชมพูศึกษา 6 713: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
2435 อภิศักดิ์ ภูทำมา บ้านม่วงพิทยาคม 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2436 สุภารัตน์ ราชวัง สารคามพิทยาคม 6 844: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินพาณิชย์ตรี ม.อัสสัมชัญ
2437 สุภาพร เยิดรัมย์ พนมดงรักวิทยา 6 806: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2438 สุภาพร เรืองศรี ยางชุมน้อยพิทยาคม 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
2439 สุภาพร วงศ์คำ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 131: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2440 สุภาพร ศรีสอน ขุขันธ์ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2441 สุภาพร หมอนฟังเทียม สตรีชัยภูมิ 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2442 สุภาพร เหล่าชาติ สกลราชวิทยานุกูล 6 1001: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
2443 อดิศักดิ์ โอภาษ กมลาไสย 6 711: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
2444 สุภาภรณ์ สุขทา สตรีราชินูทิศ 6 070: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2445 สุภาพร พรหมดีสาร เซนต์เมรี่ 6 143: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2446 อณุพงศ์ จูประจบ มารีย์วิทยา 6 735: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
2447 อโณทัย เชียงผอง ชุมพวงศึกษา 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2448 อดิพงษ์ สุนทรพินิจ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 1034: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต ม.กรุงเทพ
2449 อดิศร แซงรัมย์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 115: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ ม.ขอนแก่น
2450 อดิศร มายวัน มุกดาหาร 6 110: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ขอนแก่น
2451 อนุวัฒน์ การัณย์สกุล อุดรพิทยานุกูล 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2452 สุภาภรณ์ สังข์ทอง ขามแก่นนคร 6 614: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2453 สุริยา บรรลือทรัพย์ สุรินทร์ภักดี 6 117: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2454 สุดารัตน์ อินต๊ะนอน สตรีชัยภูมิ 6 407: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2455 สุรวุฒิ สุขบัติ อำนาจเจริญ 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2456 สุรศรี วงษ์วาท ประจักษ์ศิลปาคาร 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2457 สุรศักดิ์ จงประสม อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 618: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2458 สุรศักดิ์ เปรมประยูร คอนสารวิทยาคม 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2459 สุรัสดา คัมภิรานนท์ มารีย์วิทยา 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2460 สุภาพร ภูแซมศรี ปิยะมหาราชาลัย 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
2461 สุรารักษ์ เทียมสีมา ขามแก่นนคร 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2462 สุภาพร ภักดิ์วาปี สตรีราชินูทิศ 6 106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
2463 สุริยา บรรลือทรัพย์ สุรินทร์ภักดี 6 117: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2464 สุรีภรณ์ สงเคราะห์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 704: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
2465 สุรีมาศ พนาจันทร์ เรณูนครวิทยานุกูล 6 903: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
2466 สุรีรัตน์ นามเคน มารีย์วิทยา 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
2467 สุภาพร นันทะโย นครขอนแก่น 6 614: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2468 สุภาพร เนาว์แก้ว วาปีปทุม 6 409: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
2469 อดุลย์ หล้าไทย สารคามพิทยาคม 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2470 สุรางคนา อิ่มเอมพร แก่นนครวิทยาลัย 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2471 อนุตตรีย์ วงศ์สมศรี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 411: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2472 อนิวรรตน์ คูณแสง บึงกาฬ 6 1015: คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
2473 อนิษา ภูผิวฟ้า กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 1119: จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวฯ
2474 อนุกูล ม่วงศรี พิมายวิทยา 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2475 อนุกูล อันอาษา คำแสนวิทยาสรรค์ 6 207: คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชา วิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
2476 อนุชา ศรีหานนท์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 008: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
2477 อนุชิดา ลามุล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2478 อดิศักดิ์ ชัยยุทธ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2479 อนุชิตา พาพลงาม เมืองพลพิทยาคม 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2480 อนัญญา ทิพย์กำจร สตรีราชินูทิศ 6 728: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
2481 อนุธิดา เดชจินดา สตรีสิริเกศ 6 626: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2482 อนุธิดา พวงปัญญา ขามแก่นนคร 6 915: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2483 อนุธิดา มิ่งขวัญวัฒนะ แก่นนครวิทยาลัย 6 1103: ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวฯ
2484 อนุธิดา สมชัย ปทุมเทพวิทยาคาร 6 833: คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
2485 อนุธิดา สังเกตชน สันติวิทยาสรรพ์ 6 614: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2486 สุรภา อุส่าห์ค้า มารีย์วิทยา 6 033: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
2487 อนุชิต พันธ์กง สกลราชวิทยานุกูล 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2488 อธิษฐาน เจริญศิริ สตรีราชินูทิศ 6 424: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2489 อติกานต์ ขำเจริญ นารีนุกูล 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2490 อติกานต์ สุวัณณกีฏะ สตรีราชินูทิศ 6 104: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
2491 อทิตยา สมพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 710: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
2492 อทิตา เสนาใหญ่ เขมราฐพิทยาคม 6 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
2493 อทิตา หมั่นหมาย พุทไธสง 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
2494 อธิตยา วงษาสนธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 1010: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ ม.กรุงเทพ
2495 อนิรุจ ชุณหรัชพันธุ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 718: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
2496 อธิวัฒน์ วัฒนาอุดมชัย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 039: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2497 อนันต์สิทธิ์ สิงหา บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 052: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
2498 อธิษฐาน ยืนหาญ สิรินธร 6 1129: ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวฯ
2499 อธีนา รุจิราภา มารีย์วิทยา 6 201: คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี ) (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
2500 อนงค์นาถ รูปงาม อุดรพิทยานุกูล 6 626: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 25 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45