รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2501 อนรรฆวรรณ คำศิริ ขอนแก่นวิทยายน 6 729: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
2502 อนัญญา เชียงพิณ เลยพิทยาคม 6 416: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
2503 อนัญญา โตสุพันธ์ สารคามพิทยาคม 6 097: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี ม.ขอนแก่น
2504 อนุพงษ์ วงศ์นิลยอง พังโคนวิทยาคม 6 401: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
2505 อธิวัฒน์ คำชาลี เวียงนครวิทยาคม 6 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2506 สรวิศ ศิริ ประโคนชัยพิทยาคม 6 206: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่ภูเก็ต) ม. สงขลาฯ
2507 สมชาย บูรพา พังโคนวิทยาคม 6 740: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2508 สยาม พรหมเอาะ ประโคนชัยพิทยาคม 6 1031: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.กรุงเทพ
2509 สรชัช ขัดชุมแสง ราชสีมาวิทยาลัย 6 001: แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2510 สรญา สุดสงวน สิรินธร 6 1112: ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวฯ
2511 สรวสันต์ ปัดสำราญ ชานุมานวิทยาคม 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2512 สรวิช คล่องดี พิมายวิทยา 6 706: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
2513 สมิตรา รัตนกาญจน์ สิรินธร 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
2514 สรวิศ ขาวขำ อุดรพิทยานุกูล 6 1021: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ
2515 สมหญิง ทองดา ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 6 918: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
2516 สรสิช คูหาทอง ปทุมเทพวิทยาคาร 6 718: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
2517 สรัล สกุลทอง สุรวิทยาคาร 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2518 สราญจิต เนื่องสิทธิ์ สุรนารีวิทยา 6 009: ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2519 สรายุธ อาศรัยป่า บุญวัฒนา 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2520 สราวุธ กึ่งกลาง มารีย์วิทยา 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2521 สริตา เสาวภาคย์เมธีกุล มารีย์วิทยา 6 919: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
2522 สรวิชญ์ สวัสดี บุญวัฒนา 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2523 สมฤทัย ตาลศรี นารีนุกูล 6 053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2524 สุตาภัทร ชุมมุง สตรีศึกษา 6 152: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2525 สมปรารถนา ทับแก้ว ขอนแก่นวิทยายน 6 916: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
2526 สมภพ แสนพลดี ขัวเรียงศึกษา 6 050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2527 สมฤดี พลโสกเชือก แก่นนครวิทยาลัย 6 912: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
2528 สมฤดี เหี้ยมเหิน บ้านดุงวิทยา 6 437: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ม.แม่ฟ้าหลวง
2529 สมฤดี อินทร์มนตรี ลำปลายมาศ 6 919: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
2530 สเมียร์ นาดี อุดรพิทยานุกูล 6 086: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2531 สมฤทัย เดชกุล คำแสนวิทยาสรรค์ 6 051: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ม.ขอนแก่น
2532 สวพร วะมะพุทธา ศรีสงครามวิทยา 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2533 สมฤทัย ธรรมชัย พะทายพิทยาคม 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
2534 สมฤทัย เสนาะ สตรีสิริเกศ 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2535 สมฤทัย แสวงแก้ว สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
2536 สมฤทัย อนุดำ เบ็ญจะมะมหาราช 6 417: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ม.แม่ฟ้าหลวง
2537 สมลัดดา ทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช 6 206: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่ภูเก็ต) ม. สงขลาฯ
2538 สมหญิง ตงทอง สตรีราชินูทิศ 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
2539 สมฤทัย กริชกำจร ปทุมเทพวิทยาคาร 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
2540 สาลินี ศรีบุรินทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 708: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ม.หอการค้าไทย
2541 สายพิรุณ ช่วยคูณ อำนาจเจริญ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2542 สายสมร เกษทองมา ขอนแก่นวิทยายน 6 040: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ม.ขอนแก่น
2543 สายสุรีย์ ศรีประไหม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 413: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2544 สารัช ศรีบุรินทร์ ภูเรือวิทยา 6 282: คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
2545 สาริน จัตุกูล เบ็ญจะมะมหาราช 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
2546 สาลิกา สุครีพ เชียงยืนพิทยาคม 6 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2547 สโรชา หอมสิน อุดรพิทยานุกูล 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2548 สาลินี ทวีชีพ แก้งคร้อวิทยา 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2549 สัมฤทธิ์ เลือดกุมภา นางรอง 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2550 สาวิกา สุขประโคน ประโคนชัยพิทยาคม 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
2551 สาวิณี คำภา สกลราชวิทยานุกูล 6 082: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
2552 สาวิตรา นาภา อุดรพัฒนาการ 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
2553 สาวิตรี จันทร์เพ็ง บุญวัฒนา 6 604: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2554 สาวิตรี เนานะมะบัติ นางรอง 6 023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
2555 สาวิตรี ยังใจ อุดรพิทยานุกูล 6 136: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2556 สาลินี ขำประดิษฐ์ บ้านไผ่ 6 1110: การตลาด ม.หัวเฉียวฯ
2557 สหรัฐ อุลหัส แก่นนครวิทยาลัย 6 439: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
2558 สพล ภูวดลไพโรจน์ สุรวิทยาคาร 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2559 สวรรค์ปรัชญ์ กลมกระโทก เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 905: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
2560 สวรรยา ขันทอง สตรีราชินูทิศ 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
2561 สวรรยา เสารยะวิเศษ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2562 สวรินทร์ จรดรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 055: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2563 สวรินทร์ วิเศษจินดาวัฒน์ สุรนารีวิทยา 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2564 สายใจ ชื่นชม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2565 สหรักษ์ จันทรักษ์ วาปีปทุม 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2566 สาธิต ฉ่ำใจดี บุรีรัมย์พิทยาคม 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2567 สังสรรค์ พวงเขียว อุดรพิทยานุกูล 6 1011: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
2568 สัจจพร แสนอินอำนาจ ศรีสงครามวิทยา 6 421: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
2569 สัณฐิตา ทางดี สตรีศึกษา 6 015: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2570 สัณหฤทัย เรือนใหม่ พิมายวิทยา 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2571 สัณหวัชร์ เตาเงิน อำนาจเจริญ 6 093: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ม.ขอนแก่น
2572 สันติ เลขกระโทก โชคชัยสามัคคี 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2573 สลิลลา ป้องนานาษ สารคามพิทยาคม 6 833: คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
2574 สหมิตร แวงแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2575 ศุภรัตน์ บุญคุ้ม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2576 สมบูรณ์ แก้วอุดร ขอนแก่นวิทยายน 6 223: คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
2577 ศุภนิดา ต้นทอง มารีย์วิทยา 6 249: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
2578 ศุภนิดา ภูอุทา นารีนุกูล 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2579 ศุภนิมิตรา นามเมืองรักษ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
2580 ศุภนุช คำพิทักษ์ กุมภวาปี 6 143: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2581 ศุภมาส จันทร์ฝ่าย แก่นนครวิทยาลัย 6 605: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2582 ศุภณัฐ พรมอ่อน อัสสัมชัญ นครราชสีมา 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
2583 ศุภรัตน์ จันดาอ่อน ขามแก่นนคร 6 145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2584 ศุภณัฐ บริบูรณ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
2585 ศุภรัตน์ วงรคร นครขอนแก่น 6 1118: วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวฯ
2586 ศุภรากร อันทระบุตร เลิงนกทา 6 1017: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน ม.กรุงเทพ
2587 ศุภรางค์ พานแสวง สุรนารีวิทยา 6 426: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ม.แม่ฟ้าหลวง
2588 ศุภฤกษ์ บุพศิริ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2589 ศุภลักษณ์ พาระพงษ์ สารคามพิทยาคม 6 052: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
2590 ศุภลักษณ์ ก้อนแก้ว โซ่พิสัยพิทยาคม 6 730: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
2591 ศุภรดา ภูกุดแก้ว มุกดาวิทยานุกูล 6 1123: อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวฯ
2592 ศุภกฤศ ประสาทสวัสดิ์ศิริ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 721: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
2593 ศุจินธร ทองกรณ์ สตรีราชินูทิศ 6 139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
2594 ศุทธิภาพร เภานาง สกลราชวิทยานุกูล 6 053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2595 ศุภกร นิพขันธ์ นารีนุกูล 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
2596 ศุภกร เสนบุญมี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 222: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
2597 ศุภกฤต คำปัน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 514: คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ม.เชียงใหม่
2598 ศุภกฤต ตั้งรัตนพิบูลย์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2599 ศุภณัฐ เรียนไธสง ห้วยแถลงพิทยาคม 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2600 ศุภกฤต รู้บุญ ดอนบอสโกวิทยา 6 502: คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ม.เชียงใหม่

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 26 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45