รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2801 สุวนันท์ คินาพิทย์ หนองคายวิทยาคาร 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2802 วริทธิ์ เหมือนทองจีน ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2803 กวินทิพย์ ทิพย์พิมานชัย อุดรพิทยานุกูล 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2804 ศุภาพิชญ์ เมืองแวง สตรีศึกษา 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2805 วราลักษณ์ รักสงฆ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2806 ศิริขวัญ ศิริคุณ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2807 ภัสสร์ศศิร์ ผลเจริญ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2808 ปฐมพงศ์ ก่อบุญ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2809 วริศรา โตศิริ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2810 ธีรภัทร ปัญญา พิมายวิทยา 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2811 ณัฐภัทร ธวัชชัย ราชสีมาวิทยาลัย 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2812 อมรเทพ เจริญโยธากุล ราชสีมาวิทยาลัย 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2813 วศวัตติ์ พัฒนะชัยรุจน์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2814 อลงกรณ์ อุ่นรัมย์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2815 ธนวัฒน์ ศุภพงศ์พิเชฐ มารีย์วิทยา 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2816 กรวรรณ เครือคำ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2817 สิริวรรณ ศิริปัญญา สุรพินท์พิทยา 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2818 ศศิมา โอนโคกกรวด โชคชัยสามัคคี 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2819 อลิศา สุมาลัย ปากช่อง 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2820 ธีราพร สิงห์สีดา พิมายวิทยา 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2821 ธันย์ชนก ล้ำเลิศธรรม มารีย์วิทยา 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2822 เกศรินทร์ พิมพล นางรอง 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2823 กัณฐิกา สงนางรอง นางรอง 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2824 ภานิชา เพชรประภาศรี ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2825 พงผกา ศรีแก้ว แตลศิริวิทยา 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2826 จุฑามาศ บุษบง โกสุมวิทยาสรรค์ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2827 ดิศรินทร์ รัมพณีนิล สุรวิทยาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2828 พาขวัญ อุไร สิรินธร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2829 สาวิตรี แพงภูงา สิรินธร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2830 มัลลิกา นพพิบูลย์ สุรวิทยาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2831 ธาราทิพย์ บัวหอม กันทรารมณ์ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2832 วรรีย์ วรรณสิงห์ หนองบัวแดงวิทยา 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2833 นิภาดา เทียมพยุหา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2834 จุฑามาศ กลีบแดง - 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2835 ภวิศ เอื้ออภิญญา ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2836 กนกพร มงคลจิตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2837 กฤษฎา เกียรติศิริกุล แก้งคร้อวิทยา 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2838 เจนณิสตา ตั้งวรพัฒน์พงษ์ - 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2839 ฤทัยชนก โนใหม่ 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2840 ธิติพงศ์ พาตา - 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2841 ฉฏาธร กลิ่นศรีสุข บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2842 สราญจิต เนื่องสิทธิ์ 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2843 มานิตา ป้ายจัตุรัส ละหานทรายรัชดาภิเษก 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2844 รพีพรรณ ภิญโญทรัพย์ สุรนารีวิทยา 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2845 วิมลสิริ อุดมญาติ สุรนารีวิทยา 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2846 อุษมา สุโข แก้งคร้อวิทยา 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2847 ภัทิราพร ยวงรัมย์ ประโคนชัยพิทยาคม 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2848 จิตพิสุทธิ์ พูลจำปา สุรนารีวิทยา 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2849 กฤษภุมรินทร์ จงอบกลาง โนนสูงศรีธานี 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2850 คมกฤษ วงษ์ไทย ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2851 สุขุมาล ชาติดำดี บุรีรัมย์พิทยาคม 6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2852 อุษณีย์ เพ็งแจ่ม กำแพง 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2853 ศุภกฤต รู้บุญ ดอนบอสโกวิทยา 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2854 อุไรพร โสภากุล ประจักษ์ศิลปาคาร 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2855 อุไรลักษณ์ พับขุนทด บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 6 423: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
2856 อุไรวรรณ วิสาพรม นารีนุกูล 6 513: คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เชียงใหม่
2857 อุศนา ดอนปัด ขามแก่นนคร 6 143: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2858 อุษณีญา วิชัยวงค์ แก่นนครวิทยาลัย 6 429: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.แม่ฟ้าหลวง
2859 อุมาพร เกรียงไกร เลยพิทยาคม 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2860 อุษณีย์ ทองดี สตรีศึกษา 6 1103: ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวฯ
2861 อุมา จันทร์ลา ภูเขียว 6 1129: ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวฯ
2862 อุษณีย์ สีม่วง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2863 อุษมา สุโข แก้งคร้อวิทยา 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2864 อุษา สมอบ้าน อมตวิทยา 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2865 เอกนรินทร์ หมอยา แก่นนครวิทยาลัย 2 6 091: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2866 เอกพงศ์ วิริยะพาณิชย์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
2867 เอกพล พิลาคุณ ศรีสงครามวิทยา 6 1109: การจัดการ ม.หัวเฉียวฯ
2868 อุษณีย์ จันทะสุวรรณ ปากสวยพิทยาคม 6 1105: ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวฯ
2869 อิสริยา ภาวะดี กัลยาณวัตร 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
2870 อิศรา ต้นลำภู จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 816: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
2871 อิศราภรณ์ ไชยแสนทา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 129: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2872 อิสยาห์ สิงหะ กัลยาณวัตร 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
2873 อิสระ นามราช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 915: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2874 อิสราพร เรียนพิษ สีชมพูศึกษา 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2875 อิสราพร สุขประเสริฐ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2876 อุไรพร โพธิ์ศรี เขวาไร่ศึกษา 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
2877 อิสริยา ทัศนัส ประชาบดีพิทยาคม 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
2878 เอกฤทัย ชัยลิ้นฟ้า ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 1001: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
2879 อิสริยา หงษ์ทัพ นางรอง 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
2880 อิสริยา หินเธาว์ สตรีชัยภูมิ 6 1013: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
2881 อุดมโชค สุภิษะ สังขะ 6 860: คณะดนตรี สาขาวิชาการแสดงดนตรี ม.อัสสัมชัญ
2882 อุดมทรัพย์ อิ่นอ้อย ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 901: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
2883 อุดมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวตะพานวิทยาคม 6 133: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2884 อุดมศักดิ์ ผาดโผน พุทไธสง 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
2885 อิสริยะ บุญอาจ แก่นนครวิทยาลัย 6 422: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
2886 ทินภัทร จันทศร ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2887 กานต์ธิดา นครน้อย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2888 วิภาลักษณ์ ฐิติสมบูรณ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2889 พรนภา ชนารี นารีนุกูล 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2890 นพณัฐ บางนิ่มน้อย เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2891 คชพล สุดประโคนเขต เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2892 วิสสุตา บุญทา เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2893 เอกภพ ศรีศิริกุล มารีย์วิทยา 6 420: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
2894 ณัฐณิชา ภราดรศักดิ์ สาธิต ศึกษาศาสตร์ 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2895 ปณิตา รัตนมหาวงศ์ สตรีวทยา2 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2896 พรนัชชา พกุลพงศา อุดรพิทยานุกูล 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2897 พิมพ์พุทธ จันโทสุทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2898 วิชญาพร พิศณุ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2899 กนกเพชร มิคาระเศรษฐ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น
2900 ศรีวิมล ปัญญามี ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 1 โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 29 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45