รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

201 ธนพล โกจิราพันธ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 1016: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
202 ธนพล จรรยานิทัศน์ ขอนแก่นวิทยายน 6 1001: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
203 ธนพล ปโยนิธิธำรง พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
204 ธนภาค ภักดีบุรีกุล เลยพิทยาคม 6 507: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ ม.เชียงใหม่
205 ธนพล วายุภักตร์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 001: แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
206 ธนภัทร เอี่ยมทราย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
207 ธนพล อนันต์สินชัย กันทรลักษ์วิทยา 6 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
208 ธนพันธ์ ตันดี หนองบัวพิทยาคาร 6 099: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
209 ธนภรณ์ น้อยฤทธิ์ ขอนแก่นวิทยายน 2 6 610: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
210 ธนภรณ์ หล่อพัฒนเกษม มารีย์วิทยา 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
211 ธนภัทร เมธเมาลี ดอนบอสโกวิทยา 6 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
212 ธนเสฏฐ์ อินทจันทร์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 1025: คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ม.กรุงเทพ
213 ธนพล มั่นสนธิ์ อุดรพิทยานุกูล 6 422: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
214 ธนาวุฒิ ทาเจริญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 059: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
215 ธนวัตร ดีหลาย ปลาปากวิทยา 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
216 ธนาภรณ์ สิงห์พรมมา สกลราชวิทยานุกูล 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
217 ธนาภา เลิศชยันตี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
218 ธนายุ อุริยะพงศ์สรรค์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 011: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
219 ธนาฤกษ์ พิสุทธิมาน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
220 ธนาวดี แทนเพชร แก่นนครวิทยาลัย 6 061: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
221 ธนานันต์ ใสสะอาด ปทุมเทพวิทยาคาร 6 1118: วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวฯ
222 ธนาวุฒิ แตงชัยภูมิ บัวใหญ่ 6 915: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
223 ธนาทิพย์ จันทร์แดง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
224 ธนาวุธ บุญวันต์ พังโคนวิทยาคม 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
225 ธนาวุธ สุกไสย์ บ้านกันทรารมย์ 6 309: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) ม. สงขลาฯ
226 ธนิกา วิทยพาณิชกร สกลราชวิทยานุกูล 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
227 ธนิญา ชื่นตา ขุขันธ์ 6 270: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง) ม. สงขลาฯ
228 ธนิดา เกียรติชินภัทร สิรินธร 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
229 ภาสิน กุศลมานิตย์ อุดรพิทยานุกูล 6 913: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
230 ธนาวดี สุดโสม รัตนบุรี 6 804: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
231 ธนันวรรณ จันทาทุม ดงมะไฟพิทยาคม 6 042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
232 ธนิตา วิจิตรรณพัศดุ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 415: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
233 ธนัช ชมเชี่ยวชาญ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 852: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
234 ธนัชชา รักษาพล อุดรพิทยานุกูล 6 086: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
235 ธนัชญ์กาญจน์ เมตตาสุต มารีย์วิทยา 6 803: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
236 ธนัชพร จันทาทุม ดงมะไฟพิทยาคม 6 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
237 ธนัชพร เลิศขามป้อม พุทไธสง 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
238 ธนาภรณ์ เพียสุระ เชียงยืนพิทยาคม 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
239 ธนัญญา แสนสุข ปิยะมหาราชาลัย 6 026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
240 ธนศักดิ์ ฉายรัศมี สหัสขันธ์ศึกษา 6 836: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม ม.อัสสัมชัญ
241 ธนา เทพโคสา เทศบาลวัดกลาง 6 911: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ
242 ธนากร ข่วงทิพย์ สกลราชวิทยานุกูล 6 228: โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
243 ธนากร จันทร์บุญเรือง ขอนแก่นวิทยายน 2 6 618: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
244 ธนากร ดำริห์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 735: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
245 ธนากร วิเชียรนิตย์ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
246 ธนาคาร ภักดีเหลา โกสุมวิทยาสรรค์ 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
247 ธนัญชนก ทองหลอด ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 025: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
248 มาณิการ์ สวนหนองปลิง สุรนารีวิทยา 6 104: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
249 มัลลิกา พั้วพวง สตรีชัยภูมิ 6 1117: ธุรกิจจีน ม.หัวเฉียวฯ
250 มัลลิกา วินทะไชย นารีนุกูล 6 916: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
251 มัลลิกา อสิพงษ์ ปรางค์กู่ 6 804: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
252 มัลลิกา อุลานันท์ น้ำพองศึกษา 6 909: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ
253 มัลลิกาณ์ อินทรวัฒนวงษ์ มารีย์วิทยา 6 1103: ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวฯ
254 มาริษา คำทองพะเนา อัสสัมชัญ นครราชสีมา 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
255 มัลลิยา คุณอุตส่าห์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 919: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
256 มัทธิญาธร อุทาน อัสสัมชัญ นครราชสีมา 6 707: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
257 มาตรฐาน ชลศึกเสนีย์ แก่นนครวิทยาลัย 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
258 มาตารักษ์ คำสอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
259 มานิดา ทองบ่อ ทรายมูลวิทยา 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
260 มานิต สิทธิมาตร ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 086: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
261 มานิตา กิ่งเกตุ จอมพระประชาสรรค์ 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
262 มลธิรารัตน์ บุตรละคร แก่นนครวิทยาลัย 6 106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
263 มัลลิการ์ โสมาสุข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 1016: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
264 มัชฌิมาภรณ์ สุปัญญา น้ำพองศึกษา 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
265 ภาสพรรณ สรรพสมบัติ แก่นนครวิทยาลัย 6 069: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
266 มลิตรา เปิ้นสันเทียะ ลำปลายมาศ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
267 มลินี ขาวฤกษ์ นางรอง 6 915: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
268 มลิสา จันทรดี ภูเขียว 6 029: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
269 มะลิวัลย์ จันทร์เพ็ญ ชุมพลวิทยาสรรค์ 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
270 มะลิสา ชำรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
271 มัลลิกา นนท์มุด สตรีราชินูทิศ 6 307: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี) ม. สงขลาฯ
272 มัชฌิมา ราษฎร์เจริญสุข บุญวัฒนา 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
273 มัลฑริกา โพธิแสง อมตวิทยา 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
274 มัณฑณา โพธิสุนทร กันทรารมณ์ 6 026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
275 มัณฑนศิลป์ ไชยสีหา เลยพิทยาคม 6 424: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
276 มัณฑิกา นาที ขามแก่นนคร 6 904: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
277 มัณฑิตา ขันมัง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 839: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
278 มัตติกา สุบรรชม บ้านไผ่ 6 625: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
279 มาริษา อุตตะเวช มารีย์วิทยา 6 021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
280 มัจฉา คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
281 วิวัฒน์ บุญพา เรณูนครวิทยานุกูล 6 1112: ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวฯ
282 มุกรวี ต่างสมบูรณ์ กุมภวาปี 6 144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
283 มุกอุษา ชัยมานะเดช มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
284 มุจลินท์ ทรนงค์ น้ำพองศึกษา 6 128: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
285 มุทิตา ผดุงสุข สิรินธร 6 719: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
286 มุทิตา ศรีสุธรรม กัลยาณวัตร 6 1010: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ ม.กรุงเทพ
287 มานิตา จันทร์มหา แก่นนครวิทยาลัย 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
288 วิลาสินี ปิยะวรากร อุดรพิทยานุกูล 6 410: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
289 มินตรา ภูมิคอนสาร ชุมแพศึกษา 6 303: คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา (ภูเก็ต) ม. สงขลาฯ
290 วิวัฒน์ ทาสิงห์ สตึก 6 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
291 วิวัฒน์ เดชอุทัย กัลยาณวัตร 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
292 วิวัชกร ชูเสียง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
293 วิไลวรรณ วงษ์สำราญ สตรีชัยภูมิ 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
294 วิไลวรรณ ภามนตรี ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
295 วิลาสินี อ่อนจันทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
296 วิลาสินี ตวนชัยภูมิ เมืองพลพิทยาคม 6 152: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
297 มิ่งขวัญ สิงคาลวณิช แก่นนครวิทยาลัย 6 711: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
298 มาริสา พรรณานนท์ ขอนแก่นวิทยายน 6 211: คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
299 มาริสา วรวุธ กัลยาณวัตร 6 916: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
300 มาริสา แสนณรงค์ มุกดาหาร 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45