รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3001 ฉันทวัฒน์ บุญหยาด เบ็ญจะมะมหาราช 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3002 วารุณี สุรินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3003 นิภาพร โสสว่าง ลือคำหาญวารินชำราบ 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3004 สิริยากร สาธุจรัญ - 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3005 ศุภรานันท์ ภักตะภา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3006 อภิศักดิ์ เทพสมบัติ นารีนุกูล 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3007 ถิรวิทย์ จันทร์หอม สตรีสิริเกศ 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3008 อินธุอร ง่วนสำอางค์ มารีย์วิทยา 6 130: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3009 กฤษฎา อินศิริ เมืองพลพิทยาคม 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
3010 หัทยา หงษ์อุดร ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
3011 เพ็ญอำไพ คำสุดแสง เขาวงพิทยาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
3012 อาทินุช เบญจะรักษ์ สุรธรรมพิทักษ์ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
3013 ธัญรัตน์ พุ่มเทียน เบ็ญจะมะมหาราช 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3014 พรธีรา พันธุ์ตา เบ็ญจะมะมหาราช 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3015 สุดาสมร สอนหอม ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3016 ฤชายุช์ วรรณจู กันทรลักษ์วิทยา 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3017 วิภาลักษณ์ ฐิติสมบูรณ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3018 เกสรา มณีวงษ์ สตรีสิริเกศ 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3019 ฐิตานนท์ จึงเจริญนรสุข ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3020 ศรัณย์ นิติศิริ สตรีสิริเกศ 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3021 ขวัญฤดี พรมมานนท์ สตรีสิริเกศ 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3022 จิรายุทธ ยาพลัง พังเคนพิทยา 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3023 ปริณธร นาคดี เบ็ญจะมะมหาราช 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3024 สิรามล ดลนิมิตสกุล เบ็ญจะมะมหาราช 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3025 นันทะกาญจน์ สุนทรโชติภัทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3026 กุลธิดา พรมหล่อ 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3027 วารุณี สุรินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3028 คชพล สุดประโคนเขต เบ็ญจะมะมหาราช 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3029 ศิวนาท คำอ้อ แก่นนครวิทยาลัย 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3030 สิรภพ ทองน้อย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3031 นวินดา พินิจพานิชย์ ขอนแก่นวิทยายน 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3032 ปรณัฐ ลาภเดโช เบ็ญจะมะมหาราช 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3033 ธฤต โฆษิตพิพัฒน์ อพ. 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3034 ฐิตานนท์ จึงเจริญนรสุข ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3035 สิรามล ดลนิมิตสกุล เบ็ญจะมะมหาราช 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3036 กรวรรณ เครือคำ สกลราชวิทยานุกูล 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3037 ธนัชพร อิทธสมบัติ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3038 ศม ทรัพยสาร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3039 เจตนิพัทธ์ คุณโนนยาง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3040 รัตติกาล คาดสนิท นาหนองทุ่มวิทยา 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
3041 รัฐพงศ์ วิริยะศักดิ์ไพศาล สกลราชวิทยานุกูล 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3042 ณัฐชนน ชัยงาม 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3043 อารียา อุตอามาตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3044 ศรัณยู บุณยโพธิ เบ็ญจะมะมหาราช 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3045 กานต์พิชชา ไชยมงคล ยโสธรพิทยาคม 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3046 วิษณุ สีนุ อำนาจเจริญ 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3047 ขจรภพ อุตมัง เบ็ญจะมะมหาราช 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3048 สุภาพร บุญเติม ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
3049 ศรัณยู บุณยโพธิ เบ็ญจะมะมหาราช 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3050 กุลธิดา โยธารินทร์ สาธิต ศึกษาศาสตร์ 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3051 รัฐศาสตร์ กวานดา อุดรพิทยานุกูล 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3052 อรุชา ประสานวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3053 วรินทร์ วชิรโกวิทย์ แก่นนครวิทยาลัย 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3054 ศรีวิมล ปัญญามี ขอนแก่นวิทยายน 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3055 ชยาภา จริยมานะ 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3056 จักรภัทร ก้านจักร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3057 ณัฐิดา กิมชัยวงศ์ อุดรพิทยานุกูล 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3058 วรกานต์ จักรแก้ว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3059 สุภาพร บุญเติม ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 โครงการแพทย์ CPIRD ม.ขอนแก่น
3060 อรรคพล อินทรศร อุดรพิทยานุกูล 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3061 อรุชา ชิณวัง แก่นนครวิทยาลัย 6 436: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3062 อรนลิล สุขนอก เมืองคง 6 015: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3063 อรนิชา จตุรงค์อภิเดช สตรีชัยภูมิ 6 708: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ม.หอการค้าไทย
3064 อรปรียา กัญญาภู สกลราชวิทยานุกูล 6 1018: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
3065 อรปรียา สีสุด เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3066 อรพรรณ คำกำพุด สุรนารีวิทยา 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
3067 อรธนา ตั้งสกุล เซกา 6 913: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
3068 อรพิมล อ่อนชาติ สตรีราชินูทิศ 6 1015: คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3069 อรดี พิลาโฮม สกลราชวิทยานุกูล 6 292: คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภูเก็ต) ม. สงขลาฯ
3070 อรรณพ เพียรทำดี ราชสีมาวิทยาลัย 6 834: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อัสสัมชัญ
3071 อรรตชัย ประดับวงษ์ มารีย์วิทยา 6 117: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3072 อรรถกร วรรณเวช วาปีปทุม 6 060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3073 อรรถพงษ์ โสพันธ์ ท่าบ่อ 6 014: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
3074 อรรถพล กุลบุตร นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 6 423: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
3075 อรรถศาสตร์ สุระคาย เพ็ญพิทยาคม 6 427: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3076 อรพิน ประมาคลัง ศรีกระนวนวิทยาคม 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3077 อชิรญาณ์ ยศทวีเกียรติ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3078 หัทยา กลั่นสกุล บุญวัฒนา 6 1012: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ
3079 หัทยา หงษ์อุดร ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 029: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
3080 หัสดิล คงโนนกอก ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3081 เหมวดี เพชรนุ่น ขอนแก่นวิทยายน3 6 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
3082 เหมสุดา วงศ์สุ่ย นครขอนแก่น 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3083 เหมือนฝัน งามวงษ์ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 6 1106: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวฯ
3084 อรนภา กัมปนาวราวรรณ อมตวิทยา 6 913: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
3085 อชิรญา แก่นชัยภูมิ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 616: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3086 อรวรรณ โคตรภูเขียว กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 728: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3087 อชิรญาณ์ สามารถ สิงห์สามัคคีวิทยา 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3088 อรกนก วังใจ สกลราชวิทยานุกูล 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
3089 อรญา เลิศประจักษ์ สันติวิทยาสรรพ์ 6 416: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
3090 อรณิชา ฉาบฉิมพลี สุรนารีวิทยา 6 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3091 อรณิชา พลเยี่ยม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3092 อรดี ไถวเลิศ ร่องคำ 6 129: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3093 อคิราภ์ โคตะบุญมี ชุมพลโพนพิสัย 6 728: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3094 อริตา สมัตถะ นารีนุกูล 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3095 อรอนงค์ วงศ์คำจันทร์ รัตนบุรี 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
3096 อรอนงค์ ทวยจันทร์ วาปีปทุม 6 605: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3097 อรอิศรา นาสินสร้อย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 068: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
3098 อรอุมา กาศรัมย์ กระสังพิทยาคม 6 026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3099 อรอุมา ชารีวัน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
3100 อรอุษา กัลยารัตน์ มุกดาหาร 6 1117: ธุรกิจจีน ม.หัวเฉียวฯ

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 31 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45