รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3101 อรรถสิทธิ์ วิชาสี ขามแก่นนคร 6 702: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3102 อรัญญา เลิศคอนสาร ชุมแพศึกษา 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3103 อรอนงค์ ดื้อกระโทก โชคชัยสามัคคี 6 212: คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
3104 อริยปรัชญ์ บุญผ่องศรี ปทุมเทพวิทยาคาร 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
3105 อริยะ มาลัย โคราชพิทยาคม 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3106 อริยา คงโนนกอก โนนกอกวิทยา 6 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3107 อริยาพร เพิ่มศักดิ์ ศรีสงครามวิทยา 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
3108 อริสรา วิเศษสมบัติ มัธยมยางสีสุราช 6 139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3109 อินธุอร ศรีพรหม นครขอนแก่น 6 029: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
3110 อรัญญา จันพิมพา อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 835: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
3111 อรสา พนาวัน สุรวิทยาคาร 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3112 หฤชนันก์ แสนกันยา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 260: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
3113 อรวรรณ บุญปก กันทรารมณ์ 6 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
3114 อรวรรณ พิมพ์สิงห์ นารีนุกูล 6 438: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.แม่ฟ้าหลวง
3115 อรวรรณ โพธิ์หล่าม เมืองพลพิทยาคม 6 239: คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านวิทยาศาสตร์)วิชาเอกสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
3116 อรวรรณ วิญญาสัก กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 811: คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ ( กลุ่มพาณิชยศาสตร์ )(วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3117 อรวรรณ สนิทไทย ขอนแก่นวิทยายน 6 803: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3118 อรอนงค์ บุญแสง น้ำโสมพิทยาคม 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
3119 อรวรรณ เหลาแก้ว บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3120 อรอนงค์ เนื่องชมภู ขอนแก่นวิทยายน 2 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3121 อรสา สีเสมอ ชื่นชมพิทยาคาร 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3122 อรสา ปัญญาเอก วีรวัฒน์โยธิน 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3123 อรสุดา พานนนต์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 1108: การบัญชี ม.หัวเฉียวฯ
3124 อรอนงค์ แก้วคาม น้ำพองศึกษา 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
3125 อรอนงค์ แก้วสาธร กัลยาณวัตร 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3126 อรอนงค์ ซื่อสัตย์ ประสาทวิทยาคาร 6 1119: จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวฯ
3127 อรวรรณ ขันตีสาย นารีนุกูล 6 430: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ม.แม่ฟ้าหลวง
3128 อรวรรณ หารี บรบือวิทยาคาร 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
3129 เสาวนีย์ แสนสุข สร้างนกทาวิทยาคม 6 626: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3130 สุวิมล กอทอง หัวตะพานวิทยาคม 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
3131 สุวิมล ผ่านไชย ขามแก่นนคร 6 728: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3132 สุวิมล เมืองชัย ศีขรภูมิพิสัย 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3133 สุวิมล แสงใส ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3134 สุวิวัฒน์ แสงอ่อน ปิยะมหาราชาลัย 6 511: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เชียงใหม่
3135 เสกสรร ลายทอง ภัทรบพิตร 6 014: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
3136 เสาวลักษณ์ ชัยสุรินทร์ โพนงามศึกษา 6 705: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
3137 เสาวนีย์ ถิตย์ถนอม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3138 สุวิชา หร่องบุตรศรี กัลยาณวัตร 6 057: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ม.ขอนแก่น
3139 เสาวภา กิจรุ่งพิพัฒน์ มารีย์วิทยา 6 025: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3140 เสาวรส เชียงทา สิรินธร 6 049: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3141 เสาวรัตน์ ปะมัตถะ สตึก 6 624: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3142 เสาวรีย์ จันทาคีรี มุกดาหาร 6 1116: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวฯ
3143 เสาวลักษณ์ คำพิมูล สตรีสิริเกศ 6 412: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3144 หฤทัย เอกพันธ์ บุญวัฒนา 6 418: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3145 เสาวคนธ์ สมพันธ์ บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 1013: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
3146 สุวนันท์ สำเภา นครศรีลำดวนวิทยา 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
3147 ศิวาพร แสนพวง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3148 สุวนันท์ ณรังศรี นางรอง 6 1122: การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวฯ
3149 สุวนันท์ ถนอมดำรงศักดิ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 605: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3150 สุวนันท์ บุญสงค์ กันทรารมณ์ 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3151 สุวนันท์ ผ่องแผ้ว อำนาจเจริญ 6 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3152 สุวนันท์ เพ็ญกุศล มัญจาศึกษา 6 1118: วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวฯ
3153 สุวินัย โสภากา อุบลรัตน์พิทยาคม 6 723: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ม.หอการค้าไทย
3154 สุวนันท์ ศรีสุวะ ยางชุมน้อยพิทยาคม 6 212: คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
3155 สุวินันท์ เรืองเวหา สุรนารีวิทยา 6 1104: การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
3156 สุวรรณรัตน์ แนวจำปา สตรีสิริเกศ 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
3157 สุวรรณา สมสิน เขื่องในพิทยาคาร 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3158 สุวรรนารี ศรีโพนทอง บัวขาว 6 1112: ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวฯ
3159 สุวลี สุริยะ แก่นนครวิทยาลัย 6 1018: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
3160 สุวัจนี ศรีพละธรรม ขอนแก่นวิทยายน 6 1021: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3161 สุวิชญา ไถวศิลป์ สตรีศึกษา 6 1033: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
3162 เสาวลักษณ์ นนทบุตร หัวตะพานวิทยาคม 6 707: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
3163 สุวนันท์ ศรีจันทร์ อมตวิทยา 6 1104: การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
3164 หทัยรัตน์ วงษ์เสียงดัง เทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3165 หทัยชนก พรมสินชัย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 417: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ม.แม่ฟ้าหลวง
3166 หทัยชนก ภิรมย์ ขามแก่นนคร 6 1006: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
3167 หทัยชนก หวังจิต สิรินธร 6 043: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
3168 หทัยทัต ดิษยทัต ประจักษ์ศิลปาคาร 6 021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
3169 หทัยภัทร ดาวงษา แก่นนครวิทยาลัย 6 1123: อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวฯ
3170 หทัยภัทร ศุขโข บ้านไผ่ 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
3171 เสาวลักษณ์ จรนนท์ สารคามพิทยาคม 6 1019: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวฯ ม.กรุงเทพ
3172 หทัยรัตน์ เนหล้า สตรีชัยภูมิ 6 142: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3173 หทยา มณีศิริ สารคามพิทยาคม 6 1002: คณะบริหารธุรกิจ (ยังไม่เลือกสาขาวิชา) ม.กรุงเทพ
3174 หทัยรัตน์ ศรีจันทร์โคตร โกสุมวิทยาสรรค์ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3175 หทัยรัตน์ ศักดิ์ดาเดช ชุมพลโพนพิสัย 6 019: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
3176 หนึ่งฤดี แสบงบาน เซนต์เมรี่ 6 144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3177 หนึ่งฤทัย กล่ำเงิน บุ่งคล้านคร 6 901: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
3178 หรรษา พินองรัมย์ กระสังพิทยาคม 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3179 อรุณศักดิ์ มั่นจันทร์ บ้านไผ่ 6 1034: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต ม.กรุงเทพ
3180 หทัยภัทร สิงห์ประโคน ประโคนชัยพิทยาคม 6 302: คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศศึกษา วิชาเอกวิเทศธุรกิจ เกาหลี (ภูเก็ต) ม. สงขลาฯ
3181 เสาวลักษณ์ เสาวคนธ์ มารีย์วิทยา 6 130: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3182 เสาวลักษณ์ นพไพสิฐ เลยพิทยาคม 6 009: ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3183 เสาวลักษณ์ บุตรโชติ บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 921: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.พายัพ
3184 เสาวลักษณ์ พลยุทธภูมิ สุรนารีวิทยา 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3185 เสาวลักษณ์ พิมพ์ชัย เบ็ญจะมะมหาราช 6 438: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.แม่ฟ้าหลวง
3186 เสาวลักษณ์ มานะพระ ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3187 เสาวลักษณ์ เมืองโพธิ์ แวงใหญ่วิทยาคม 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3188 หทัยชนก งวดสูงเนิน มารีย์วิทยา 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3189 เสาวลักษณ์ สาลี ช้างเผือกวิทยาคม 6 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3190 หทัยกนก กวีกิจสุภัค อัสสัมชัญ นครราชสีมา 6 115: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ ม.ขอนแก่น
3191 เสาวลักษณ์ แสนวังสี เทศบาลวัดกลาง 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3192 เสาวลักษณ์ ตั้นภูมี หนองบัวพิทยาคาร 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
3193 เสาวลักษณ์ อัศวภูมิ กัลยาณวัตร 6 626: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3194 โสภณ ถาวร ขอนแก่นวิทยายน 6 1031: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.กรุงเทพ
3195 โสภิณ สิมชาติ วาปีปทุม 6 838: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ม.อัสสัมชัญ
3196 โสมาภา นามฉิมพลี สุรนารีวิทยา 6 093: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ม.ขอนแก่น
3197 หฤทัย มาตยะโค เรณูนครวิทยานุกูล 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
3198 เสาวลักษณ์ รุ่งเรือง เบ็ญจะมะมหาราช 6 129: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3199 อาริตา เคหะบุตร ศรีรัตนวิทยา 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3200 อริสรา สุกใส มุกดาวิทยานุกูล 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 32 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45