รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3501 เมธินี แก้วม่วง สวายวิทยาคาร 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
3502 เยาวลักษณ์ เก่งนอก สุรนารีวิทยา 6 901: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
3503 เมษา เฉียบแหลม หนองกี่พิทยาคม 6 630: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3504 เมืองเกียรติ เมืองกลาง น้ำพองศึกษา 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
3505 ยมลพร จงยิ่งศิริ สุรนารีวิทยา 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
3506 ยมลพร ศรีคำดอน สกลราชวิทยานุกูล 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3507 ยลดา เชิดฉาย เสลภูมิพิทยาคม 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3508 ยลรดี แคว้นคอนฉิม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3509 เมธาสิทธิ์ อุณาศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3510 รสริน หินดี ธาตุนารายณ์วิทยา 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3511 ร่มธรรม แสนวิเศษ มุกดาหาร 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3512 รมย์รวินท์ สุวรรณหาญ เมืองพลพิทยาคม 6 608: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3513 รมิตา สายเชื้อ มุกดาหาร 6 807: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3514 รริรรร วงษ์จำลอง ขอนแก่นวิทยายน 6 1013: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
3515 รวิภา กิ่งบัณฑิต อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3516 รวิสรา ศรีคุ้มเก่า กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 904: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
3517 เยาวมาศ บุดดารมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3518 รวีโรจน์ หาญศักดิ์วิธีกุล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3519 รพีพรรณ ธนะเสน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
3520 รสสุคนธ์ น้อยพรหม สตรีสิริเกศ 6 104: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
3521 รสสุคนธ์ สุทธิรักษ์ บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3522 รสสุคนธ์ วาจามั่น อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
3523 รสิภา เลยไธสง นางรอง 6 614: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3524 ระติพร กลางประพันธ์ ลือคำหาญวารินชำราบ 6 033: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
3525 ศุจินทรา พงษ์ปิยทัศน์ อุดรพิทยานุกูล 6 1125: การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวฯ
3526 รวีโรจน์ สีลาดเลา เบ็ญจะมะมหาราช 6 008: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3527 รชต ทองคำสุข เบ็ญจะมะมหาราช 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3528 เมทินี จำนงค์ธรรม สตรีชัยภูมิ 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
3529 โยธกา ศรีแสงทอง อุดรพิทยานุกูล 6 432: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
3530 โยษิตา สุวิชาเชิดชู บุรีรัมย์พิทยาคม 6 111: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
3531 รงคเทพ ลิ้มมณี ปทุมเทพวิทยาคาร 6 1116: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวฯ
3532 รจนา มูลริยะ ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3533 รจนา อำมะเหียะ สร้างนกทาวิทยาคม 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3534 รภัสสรณ์ พิทักษ์สิริโชติ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
3535 รชต คงศักดิ์ตระกูล บุญวัฒนา 6 037: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3536 รพีพรรณ ภิญโญทรัพย์ สุรนารีวิทยา 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
3537 รชตะ แดงสกุล ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 1129: ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวฯ
3538 รชนีกร ศรีสาร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 432: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
3539 รชารินทร์ อาลัยลักษ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 087: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
3540 รณกร ฐิติรัฐกร แก้งคร้อวิทยา 6 023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3541 รณชัย ปังอุทา สกลราชวิทยานุกูล 6 006: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3542 รพีพร เรืองวิเศษ เมืองพลพิทยาคม 6 046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
3543 เยาวเรศ พื้นผัด แก่นนครวิทยาลัย 6 052: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
3544 รจีวรรณ สิงทอง เชียงคาน 6 1021: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3545 ภัทรพร สีหานาถ ขามแก่นนคร 6 729: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
3546 ภัทรติญา อารีเอื้อ เชียงยืนพิทยาคม 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
3547 ภัทรธิดา ประภาภูวมาส มารีย์วิทยา 6 1126: นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
3548 ภัทร์นฤน ชัยตระกูล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
3549 ภัทรนันฑ์ บุญแสง สตรีศึกษา 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
3550 ภัทรบดี ไขกัณหา ขอนแก่นวิทยายน 6 415: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3551 ภัทรพงศ์ คชารัตน์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3552 ภัทรมาศ หาดี อำนาจเจริญ 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
3553 ภัทรพร ศรีสร้างคอม สตรีราชินูทิศ 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3554 ภัทรกันย์ พัฒนกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3555 ภัทรพร หอมหวล เบ็ญจะมะมหาราช 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
3556 ภัทรพล สิงหะกุลพิทักษ์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3557 ภัทรพิงค์ ธงยศ ปิยะมหาราชาลัย 6 804: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3558 ภัทรภร นุชรักษ์ อุดรพิทยานุกูล 6 099: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
3559 ภัทรภร อมรเสถียร มารีย์วิทยา 6 082: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
3560 เมธพนธ์ พุฒิชาติ เบ็ญจะมะมหาราช 6 023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3561 ภัทรพร ปรีเปรม ปทุมเทพวิทยาคาร 6 024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
3562 ภัคพล ยะภักดี สกลราชวิทยานุกูล 6 844: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินพาณิชย์ตรี ม.อัสสัมชัญ
3563 พิชชาพร กิ่งโพธิ์ สุรนารีวิทยา 6 835: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
3564 ภริตา สุวรรณเทน นางรอง 6 256: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
3565 ภริตา สุขวงษ์ กันทรลักษ์วิทยา 6 271: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
3566 ภวรี อินทะกนก มารีย์วิทยา 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3567 ภวิศ เอื้ออภิญญา ขอนแก่นวิทยายน 6 432: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
3568 ภเสฐ วายุภักดิ์ เมืองพลพิทยาคม 6 1005: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ธุรกิจบริการและบันเทิง) ม.กรุงเทพ
3569 ภัทรเชษฐ ไกรคุที อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
3570 ภัคจิรา ลิ้มรัตน์ มารีย์วิทยา 6 1125: การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวฯ
3571 ภัทรชญา เบญจศิริโชติ สตรีชัยภูมิ 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
3572 ภัคพล วงษ์เกลียวเรียน อุดรพิทยานุกูล 6 106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
3573 ภัคภรณ์ สังวิบุตร เบ็ญจะมะมหาราช 6 317: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (ตรัง) ม. สงขลาฯ
3574 ภัคสุภา ลามะให วาปีปทุม 6 903: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
3575 ภัชราภรณ์ เศษศิริ ภูผาม่าน 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3576 ภัชราภรณ์ อุ่นแก้ว เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 702: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3577 ภัททิยา ผ่องศิลป์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 406: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ม.แม่ฟ้าหลวง
3578 ภัทรวดี ไชยวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 317: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (ตรัง) ม. สงขลาฯ
3579 ภักดิพร นามสมบูรณ์ สตรีราชินูทิศ 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
3580 ภาคิน จำปาศักดิ์ หนองบัวพิทยาคาร 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3581 ภัสรา นุศาสตร์สังข์ กัลยาณวัตร 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
3582 ภัสรา พูลสวัสดิ์ สตรีชัยภูมิ 6 1005: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ธุรกิจบริการและบันเทิง) ม.กรุงเทพ
3583 ภัสรา สีสืบเชื้อ สตรีชัยภูมิ 6 740: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3584 ภัสราภรณ์ ฉัตรการวุฒิ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
3585 ภัสราภรณ์ มานอก หนองงูเหลือมพิทยาคม 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3586 ภัสราภรณ์ ศุภศร สตรีสิริเกศ 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
3587 ภัทรภาว์ สุขเกษม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 049: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3588 ภาคิณ เมี้ยนมนัส นารีนุกูล 6 627: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3589 ภัทราวุธ จึงเจริญ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 855: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
3590 ภาณุทัต โล่ห์สีทอง อุดรพิทยานุกูล 6 854: คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.อัสสัมชัญ
3591 ภาณุพงศ์ ถนัดค้า มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" 6 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3592 ภาณุพงศ์ บ้งงึ้ม ขอนแก่นวิทยายน 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3593 มุธิตา ภูแป้ง เบญจลักษ์พิทยา 6 042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
3594 เมตตา วงค์ตาตัด ผึ่งแดดวิทยาคาร 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3595 ภรพร ชัยสุริยะเดชา มารีย์วิทยา 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3596 ภัสราวรรณ นาราษฎร์ เทศบาลวัดกลาง 6 903: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
3597 ภัทรานี อาจหาญ สตรีราชินูทิศ 6 819: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
3598 ภัทรวดี นักปราชญ์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 614: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3599 ภัทรวดี รังสิมานพ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 143: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3600 ภัทรวดี รัตนะศิวะกูล เบ็ญจะมะมหาราช 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 36 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45