รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3701 ปัณณทัต เจียรวงศ์สกุล สตรีชัยภูมิ 6 905: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
3702 ปัญชิตา โพธิ์จันดี ประโคนชัยพิทยาคม 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3703 ปัญญวิชญ์ อินทิตานนท์ ปากช่อง 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3704 ปัญญา ตราชื่นต้อง ภูเขียว 6 013: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
3705 ปัญญาพร แจ่มวุฒิปรีชา อุดรพิทยานุกูล 6 061: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
3706 ปัญญาภัทร ภักดีวุฒิ ศรีสงครามวิทยา 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
3707 ปัฐมพงษ์ ฐานวิเศษ ห้วยต้อนพิทยาคม 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3708 ปัทมาภรณ์ ประทุมลี ดงหลวงวิทยา 6 918: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
3709 ปัณชณิตส์ สุรินทร์กฤษกรกุล สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 085: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
3710 ปัทมาภรณ์ เผือดผุด สตรีชัยภูมิ 6 092: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
3711 ปัทมพร กลางประพันธ์ สตรีราชินูทิศ 6 433: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
3712 ปัทมวรรณ์ เสาร์วงศ์ ปากช่อง ๒ 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3713 ปัทมวรรณ มนัสธรรมกุล เบ็ญจะมะมหาราช 6 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
3714 ปัทมา ซุ้ยไกร ชุมแพศึกษา 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
3715 ปัทมา เที่ยงโยธา มุกดาหาร 6 819: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
3716 ปัทมาพร ปักการะถา เมืองพลพิทยาคม 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3717 ปาริชาติ วิลัยปาน นครขอนแก่น 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3718 ปัฐวี ปิณฑวิรุจน์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 152: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3719 ปิยะดา เจริญสุทธิโยธิน สตรีราชินูทิศ 6 029: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
3720 ปิยภัทร เสลาวรรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3721 ปิยวดี ปิยะวงษ์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3722 ปิยวรา อรุณจิตร สิรินธร 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
3723 ปิยวัฒน์ โปริสา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3724 ปิยวัฒน์ สลับศรี นารีนุกูล 6 903: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
3725 ปิยะเกียรติ พลนามอินทร์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 405: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) แบบที่ 8 ม.แม่ฟ้าหลวง
3726 ปาริฉัตร เสระทอง สุรธรรมพิทักษ์ 6 439: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
3727 ปิยะณีย์ พรรณเรณู มุกดาหาร 6 1002: คณะบริหารธุรกิจ (ยังไม่เลือกสาขาวิชา) ม.กรุงเทพ
3728 ปิยนุช วงศ์นิลยอง ศรีวิไลวิทยา 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
3729 ปิยะธิดา จันทะเกษ อุดรพิทยานุกูล 6 504: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา ม.เชียงใหม่
3730 ปิยะธิดา นครพรหม ขอนแก่นวิทยายน 6 425: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3731 ปิยะนารถ ตลับนาค สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 804: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3732 ปิยะนุช วรรณศรี สตรีราชินูทิศ 6 904: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
3733 ปิยะพร เดชบุรัมย์ ค้อวังวิทยาคม 6 1107: อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
3734 พนิดา ศรีเสมอ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 904: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
3735 ปิยะฉัตร ไชยเชษฐ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3736 ปิติกานต์ มุ่งดี บุรีรัมย์พิทยาคม 6 128: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
3737 ปาริชาติ เสนาเจริญ เทศบาล 3 บ้านเหล่า 6 145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3738 ปาริตา รุ่งจินดารัตน์ บ้านแพงพิทยาคม 6 916: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
3739 ปาริษา ตั้งวรรธนะกุล นางรอง 6 618: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3740 ปารีณา วิทยาไพโรจน์ ประโคนชัยพิทยาคม 6 721: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
3741 ปารียา มงคุตครบุรี เมืองพลพิทยาคม 6 106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
3742 ปาลิตา วงษ์อุบล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 6 706: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
3743 ปิยพร ธัญญเจริญ สารคามพิทยาคม 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
3744 ปิญชาน์ คำผา เบ็ญจะมะมหาราช 6 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
3745 ปิยบุตร บำเพ็ญผล กัลยาณวัตร 6 053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3746 ปิ่นปรากรม วันชัย แก่นนครวิทยาลัย 6 705: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
3747 ปิยธิดา ณ อุบล อุดรพิทยานุกูล 6 913: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
3748 ปิยธิดา ศรีพลกรัง มารีย์วิทยา 6 613: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3749 ปิยธิดา อินทะวงศ์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 111: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
3750 ปิยนันท์ สรรพสาร เบ็ญจะมะมหาราช 6 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3751 ปิยนาท โฮงมาตย์ ศรีธวัชวิทยาลัย 6 033: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
3752 ปิยะพร อภิสุวรรณ เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 6 026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3753 ปาลิน บุโพธิ์ อุเทนพัฒนา 6 1105: ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวฯ
3754 พัชรินทร์ จันทวงษ์ ขามแก่นนคร 6 726: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
3755 พนิดา เชื่อมไธสง ชุมพวงศึกษา 6 719: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
3756 พัชราภรณ์ ศรีโคตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3757 พัชราภา แท่งทอง ขอนแก่นวิทยายน 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3758 พัชริดา เพ็ญสว่าง แก่นนครวิทยาลัย 6 907: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ
3759 พัชริดา ภูเกิดพิมพ์ กัลยาณวัตร 6 1006: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
3760 พัชริดา วรสาร เขาวงพิทยาคาร 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
3761 พัชราภรณ์ กมลอินทร์ สุวรรณภูมิ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3762 พัชริดา อินทร์สูงเนิน อำนาจเจริญ 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
3763 พัชราพรรณ พุ่มพวง บ้านกรวดวิทยาคาร 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
3764 พัชรินทร์ จิตกระเสริม สตรีศึกษา 6 706: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
3765 พัชรินทร์ เรืองรุ่ง แก่นนครวิทยาลัย 6 911: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ
3766 พัชรินทร์ โสมคำ ขอนแก่นวิทยายน 6 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
3767 พัชรินทร์ หาญพิชิตวิทยา ขอนแก่นวิทยายน 6 086: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3768 พัชรินทร์ หาลอย เดชอุดม 6 407: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3769 พัชรินทร์ แววบุตร เชียงยืนพิทยาคม 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
3770 พัชริดา สิมมาตั้น กัลยาณวัตร 6 021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
3771 พัชรพล สุขตาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3772 พัชญ์สิตา เพชรพีระนันท์ แก่นนครวิทยาลัย 6 624: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3773 พัชร์ ทาสีลา แก่นนครวิทยาลัย 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3774 พัชรจุฑา กลิ่นอ้ม มารีย์วิทยา 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3775 พัชรพงษ์ แขมคำ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
3776 พัชรพร ฉัตรอัจฉริยะกุล สตรีชัยภูมิ 6 1112: ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวฯ
3777 พัชรพร นิลนวล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 057: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ม.ขอนแก่น
3778 พัชราภรณ์ หาญสงคราม อมตวิทยา 6 631: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3779 พัชรพร คูประดิษฐ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 130: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3780 พัชรี แก้วกล้า เชียงยืนพิทยาคม 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
3781 พัชรภร ภูมิศรีแก้ว แก่นนครวิทยาลัย 6 1116: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวฯ
3782 พัชรา กะการดี จอมพระประชาสรรค์ 6 909: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ
3783 พัชรา จุมพล กัลยาณวัตร 6 916: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
3784 พัชรา แซ่พั่ว เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3785 พัชรา ดิเรกลาภ สตรีชัยภูมิ 6 1129: ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวฯ
3786 พัชรา สมบูรณ์ โนนสุวรรณพิทยาคม 6 703: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
3787 พัชรพร โพธาราม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 920: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
3788 พิกุล มุ่งหมาย สารคามพิทยาคม 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3789 พัทธมน ภัทรพงศ์สินธุ์ เลยพิทยาคม 6 078: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ม.ขอนแก่น
3790 พันธกานต์ รอดวินิจ บุญวัฒนา 6 908: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ม.พายัพ
3791 พันธนันท์ ภิญโญนิติพงศ์ มารีย์วิทยา 6 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
3792 พันธวัช สุนดารา สาหร่ายวิทยาคม 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3793 พันธวัฒน์ ครองนาวัง ขามแก่นนคร 6 206: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่ภูเก็ต) ม. สงขลาฯ
3794 พันศักดิ์ อรไทวรรณ บุญวัฒนา ๒ 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
3795 พัชริยา เครือบุญ ชุมพวงศึกษา 6 060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3796 พาทินธิดา ต่อสกุล สตรีชัยภูมิ 6 1012: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ
3797 พัทชา ภาเฮือง ซำสูงพิทยาคม 6 616: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3798 พิกุลทอง เตชะแก้ว โชคชัยสามัคคี 6 714: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.หอการค้าไทย
3799 พิจิตรา กะตะศิลา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 728: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3800 พิจิตรา ยอดสง่า ประทาย 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 38 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45