รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3801 พิจิตราพร ศรีศักดิ์ นารีนุกูล 6 1033: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
3802 พิชชา กิตติอานันท์ สุรนารีวิทยา 6 133: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3803 รักษ์สุดา พระหันธงชัย บ้านม่วงพิทยาคม 6 918: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
3804 พัสวี วีรยาพร ปทุมเทพวิทยาคาร 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
3805 พัฒนชาติ เกษรบัว สุรวิทยาคาร 6 116: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
3806 พลากร อิศรดี พังโคนวิทยาคม 6 710: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
3807 พัชรี บุญญานุภาพ ปิยะมหาราชาลัย 6 807: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3808 พัชรีภรณ์ พูลสวัสดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3809 พัชรีภรณ์ สุริยะ เมืองพลพิทยาคม 6 144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3810 พัชรีภรณ์ สุริยะ เมืองพลพิทยาคม 6 144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3811 พัชรีภรณ์ เอกวงษา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3812 พัทธ์ธีรา ชนใฮ มัญจาศึกษา 6 1129: ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวฯ
3813 พัชรียา พาสนุก กระสังพิทยาคม 6 625: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3814 พัทธดนย์ พาหา สหัสขันธ์ศึกษา 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
3815 พัฒน์พงษ์ วงศ์แต้ม ท่าบ่อ 6 605: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3816 พัฒนพงษ์ ผินสู่ ประโคนชัยพิทยาคม 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3817 พัฒฤดี ก้านภูเขียว มุกดาหาร 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3818 พัณณิตา รินนรา แก่นนครวิทยาลัย 6 402: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 6 ม.แม่ฟ้าหลวง
3819 พัณนิดา วัดเวียงคำ น้ำพองศึกษา 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3820 พัดชา พันธุ์สุข สิรินธร 6 1125: การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวฯ
3821 พัชริยา หมื่นฤทธิ์ เมืองพลพิทยาคม 6 740: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3822 พัชรียา เจือบุญ นารีนุกูล 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3823 พรพรรณ เชาว์ชาญ อาจสามารถวิทยา 6 075: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาบาลี ม.ขอนแก่น
3824 พรปวีณ์ ทนสระน้อย มารีย์วิทยา 6 434: หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3825 พรปวีณ์ พระธรรม อุดรพิทยานุกูล 6 414: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3826 พรปวีณ์ โพนสิม เชียงคาน 6 205: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
3827 พรปวีณ์ เย็นฤดี แก่นนครวิทยาลัย 6 1006: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
3828 พรปวีณ์ สุริยะ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
3829 พรปวีณ์ แสนวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3830 พรพิมล โลแก้ว แก่นนครวิทยาลัย 6 099: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
3831 พรพรรณ กุลสอนนาน กุดบากพัฒนาศึกษา 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3832 พรนภา เสนา กัลยาณวัตร 6 903: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
3833 พรพรรณ ทานะ กันทรลักษ์วิทยา 6 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3834 พรพรรณ ศรีพรอินทร์ สตรีราชินูทิศ 6 852: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
3835 พรพิชชา ต๊ะอ่อน นางรอง 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3836 พรพิมล จันทร์สว่าง ขอนแก่นวิทยายน 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3837 พรพิมล ชูประยูร สตรีชัยภูมิ 6 106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
3838 พศวัต สิงห์น้อย อุดรพัฒนาการ 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
3839 พรปวีณ์ หนูพวก สตรีราชินูทิศ 6 705: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
3840 พรนภัส เชื้อยืนยงค์กุล สตรีชัยภูมิ 6 317: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (ตรัง) ม. สงขลาฯ
3841 พรชนก มั่นพรหม เลยพิทยาคม 6 046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
3842 พรชนิตว์ เสงี่ยมไตรฤกษ์ อุดรพิทยานุกูล 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3843 พรฐิตา สวงโท บุญวัฒนา 6 023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3844 พรณภา พอกพูน สกลราชวิทยานุกูล 6 1118: วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวฯ
3845 พรทิพย์ ยิ้มสงบ ชุมแพศึกษา 6 706: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
3846 พรธชา เทพพานิช มารีย์วิทยา 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3847 พรนัชชา พกุลพงศา อุดรพิทยานุกูล 6 522: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ศิลป์) ม.เชียงใหม่
3848 พรธิรา บุญฉวี เบ็ญจะมะมหาราช 6 220: คณะวิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
3849 พรนภา อรัญมิ่ง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 1017: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน ม.กรุงเทพ
3850 พรนภา ชนารี นารีนุกูล 6 201: คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี ) (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
3851 พรนภา ปะวะโก แก่นนครวิทยาลัย 6 438: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.แม่ฟ้าหลวง
3852 พรนภา ปิตาทาสา อุดรพิทยานุกูล 6 202: คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
3853 พรนภา โพธิ์ศรี มัธยมวานรนิวาส 6 025: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3854 พรนภา ม่วงจันอัด อัสสัมชัญ นครราชสีมา 6 1106: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวฯ
3855 พรนภา สำเภา ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
3856 พรพิมล วงนาแพง ประจักษ์ศิลปาคาร 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3857 พรธิภา ไชยดา แก่นนครวิทยาลัย 6 425: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3858 พลอยไพลิน ชินบุตร แก่นนครวิทยาลัย 6 604: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3859 พรหทัย มอมขุนทด มัธยมด่านขุนทด 6 024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
3860 พราวพรรณ จรูญเวชกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3861 พริษฐ์ จงตระการสมบัติ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 618: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3862 พลพรรค หนองหิน อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 706: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
3863 พลรัตน์ เบาสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3864 พลวัฒน์ ปราบคนชั่ว บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 1015: คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3865 พรพิมล มุขขันธ์ กันทรารมณ์ 6 021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
3866 พลอยไพลิน ขันแก้ว ศรีธาตุพิทยาคม 6 721: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
3867 พรสุดา นนทะภา สตรีศึกษา 6 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3868 พลอยไพลิน ณะวงวิเศษ อุดรพัฒนาการ 6 437: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ม.แม่ฟ้าหลวง
3869 พลอยไพลิน ธนะสูตร เลยพิทยาคม 6 912: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
3870 พลอยไพลิน บับภาแก้ว ชุมแพศึกษา 6 1129: ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวฯ
3871 พลอยไพลิน พินนอก ขอนแก่นวิทยายน 6 129: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3872 พลอยสยาม ลือพงศ์พัฒนะ มารีย์วิทยา 6 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3873 พิชชาพร อุ่นผาง กัลยาณวัตร 6 321: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตรัง) ม. สงขลาฯ
3874 พลวัฒน์ ปราบคนชั่ว บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 1015: คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3875 พรรณิดา แสงทอง เขาวงพิทยาคาร 6 025: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3876 พรไพรินทร์ ชายทวีป สตรีชัยภูมิ 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3877 พรไพลิน จันทศร บุรีรัมย์พิทยาคม 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3878 พรไพลิน จันทิหล้า ชุมแพศึกษา 6 719: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
3879 พรยมล ลีพิศุทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3880 พรรณทิพภา คุณสมบัติ ขอนแก่นวิทยายน 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3881 พรรณทิวา หอมโคกค้อ มัญจาศึกษา 6 142: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3882 พรสุรินทร์ ภิญโญ เบ็ญจะมะมหาราช 6 306: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม. สงขลาฯ
3883 พรรณอร พัฒนะโชติ ปิยะมหาราชาลัย 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3884 พรสุดา สัตย์นาโค ร่องคำ 6 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
3885 พรรวินท์ นทีนาม หนองหมื่นถ่านวิทยา 6 1018: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
3886 พรรษชล เรืองประเสริฐกุล ขอนแก่นวิทยายน 6 852: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
3887 พรวจี ตรีรัตน์ อุดรพิทยานุกูล 6 1122: การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวฯ
3888 พรวรินทร์ ฟองฟูม อัสสัมชัญ นครราชสีมา 6 110: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ขอนแก่น
3889 พรวิภา ริมหนองเรือ แก่นนครวิทยาลัย 2 6 702: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3890 พรสวรรค์ ภิรมย์รักษ์ ผดุงนารี 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3891 พวงผกา พลโสดา ไตรรัตนวิทยาคม 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3892 พรรณศิริ ศิริสมพงษ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 828: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
3893 วิลาสินี โชครัตนกาญจน์ อุดรพิทยานุกูล 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3894 วิภาวี สิเนหะวัฒนะ มุกดาหาร 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3895 วิรุจน์ สุวรรณจิตติ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 843: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินผู้ช่วยเครื่องบิน ม.อัสสัมชัญ
3896 วิลาวรรณ มาลุน สตรีราชินูทิศ 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3897 วิลาวัณย์ กองคำ น้ำพองศึกษา 6 322: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ตรัง) ม. สงขลาฯ
3898 วิลาวัณย์ ดีสวัสดิ์ ลำปลายมาศ 6 707: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
3899 วิลาวัณย์ อภัยโส เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 625: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
3900 วิริยาภรณ์ แพงจันทร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 39 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45