รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

301 มารุต บุษราคัม ประสาทวิทยาคาร 6 013: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
302 มาลีวัลย์ ตุมร สมเด็จพิทยาคม 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
303 มาศศุภางค์ พรมวิชัย สตรีชัยภูมิ 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
304 มุกดา ชาลีเอ่น กัลยาณวัตร 6 852: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
305 มิ่งขวัญ คิมหันต์ ศรีวิไลวิทยา 6 1103: ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวฯ
306 มิรันตี โสโพนสา ปทุมเทพวิทยาคาร 6 1122: การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวฯ
307 มิ่งขวัญเงิน สำราญสุข จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
308 มินตรา โฆษิตวิวัฒน์ มุกดาหาร 6 614: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
309 มินตรา จันทร์นวล สหัสขันธ์ศึกษา 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
310 มินตรา บุตรกระโทก โชคชัยสามัคคี 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
311 มินตรา เพลครบุรี มารีย์วิทยา 6 060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
312 วิศรุต ไทยวัชรามาศ อุดรพิทยานุกูล 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
313 มิ่งกมล สีเทา บรบือวิทยาคาร 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
314 มณียา ตันเปาว์ รัตนบุรี 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
315 มณจิรา เกตุประสิทธิ์ มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
316 มณฑา สุขงาม ยางตลาดวิทยาคาร 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
317 มณฑินี มีชัย เรณูนครวิทยานุกูล 6 1128: ภาษาจีน ม.หัวเฉียวฯ
318 มณฑิรา พรมดี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 123: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
319 มณฑิรา อุ่นใจ เบ็ญจะมะมหาราช 6 915: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
320 มนทกานติ จันทร์ฉาย ขอนแก่นวิทยายน 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
321 วีรวัฒน์ นาคประเวศ นครขอนแก่น 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
322 ภูมิพิชญ์ เอี๊ยบทวี สกลราชวิทยานุกูล 6 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
323 มณีรัตน์ คูนาวงค์ กุมภวาปี 6 116: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
324 มณีรัตน์ ตันเทอดทิตย์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
325 มณีรัตน์ ทองสิงห์ สตรีสิริเกศ 6 705: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
326 มณีรัตน์ สมุทรโคตา เลยพิทยาคม 6 916: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
327 มณีรัตนา ธรรมธุระ ห้วยแถลงพิทยาคม 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
328 มลฤดี เครือชัยสุ ศรีสองรักษ์วิทยา 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
329 มณินทร กีรติวัฒน์ มารีย์วิทยา 6 087: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
330 ภิรมณ์ เข็มทอง อมตวิทยา 6 719: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
331 วิลาสินี รู้ปัญญา มัญจาศึกษา 6 1004: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ม.กรุงเทพ
332 ภาสุรัตน์ เจียมสายใจ มารีย์วิทยา 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
333 ภิญชุดา สิทธิพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
334 ภิญญดา พรมกลาง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
335 ภิญญาณี ตั้งสมบัติสันติ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 703: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
336 ภิญญาพัชญ์ จำปาหอม นารายณ์คำผงวิทยา 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
337 ภูวนาท กะเสาทอง สนมวิทยาคาร 6 425: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
338 ภิรญา ดีสันเทียะ เมืองคง 6 1106: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวฯ
339 ภูริสา เชิกรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
340 ภีมรภัทร์ เปจิตตัง ขามป้อมพิทยาคม 6 712: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ม.หอการค้าไทย
341 ภุมรัตน์ ฐานะ โซ่พิสัยพิทยาคม 6 616: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
342 ภูดินันท์ จันเต็ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 1012: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ
343 ภูมิ ชัยวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
344 ภูมิ นิธิอภิญญาสกุล ราชสีมาวิทยาลัย 6 001: แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
345 มนทิพปภา ถวิลการ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
346 ภิตินันท์ ปิยพัศพงศ์ ขามแก่นนคร 6 727: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
347 วิสุชาดา เฒ่าบุตรศรี กัลยาณวัตร 6 1112: ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวฯ
348 วีรภัทร กริ่งสันเทียะ ขอนแก่นวิทยายน 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
349 วีรภัทร กริ่งสันเทียะ ขอนแก่นวิทยายน 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
350 วีรภัทร์ ไชยสมพงศ์พันธุ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
351 วีรพงศ์ ดาเชิงเขา ศรีรัตนวิทยา 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
352 ธนพร พรสง่ากุล บุรีรัมย์พิทยาคม 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
353 มติชน แช่มชูกลิ่น ปากช่อง 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
354 ทักษพร สุขคณา อัสสัมชัญ นครราชสีมา 6 129: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
355 วีรภา ช่วยเพชร สารคามพิทยาคม 6 069: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
356 วิสาร ศศิวิบูลย์วงศ์ แก้งคร้อวิทยา 6 502: คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ม.เชียงใหม่
357 วิสา เรืองจันที ขอนแก่นวิทยายน 6 852: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
358 วิสสุตา ชุมอินทอง กันทรลักษ์วิทยา 6 1002: คณะบริหารธุรกิจ (ยังไม่เลือกสาขาวิชา) ม.กรุงเทพ
359 วิศัลยา วันดี เบ็ญจะมะมหาราช 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
360 วิศรุส ประทุมเมศ นาเชือกพิทยาสรรค์ 6 1121: กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวฯ
361 วิศรุต เพียรสดับ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
362 วิสุทธิดา เสวตวงษ์ สตรีชัยภูมิ 6 054: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
363 มนัสพร พลแพงขวา สตรีราชินูทิศ 6 702: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
364 มนธิดา วงอาษา สตรีศึกษา 6 626: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
365 มนสิชา กาญจนะ แก่นนครวิทยาลัย 6 029: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
366 มนสิชา อริยชาติ สตรีราชินูทิศ 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
367 มนัญชยา คำควร ปทุมเทพวิทยาคาร 6 438: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.แม่ฟ้าหลวง
368 มนัญชัย พลอาษา เดชอุดม 6 424: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
369 มนัส อินทร์กุล สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
370 วีรภัทร เคนบุบผา เบ็ญจะมะมหาราช 6 226: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
371 มนัสนันท์ วิทยารุ่งเรืองศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
372 วีรภัทร ศิลาสุวรรณ เลยพิทยาคม 6 604: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
373 มยุรี ชินโด เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 135: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
374 มริสสา เมธีมรรค ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 1103: ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวฯ
375 มลธิดา ธิศาเวช อำนาจเจริญ 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
376 วีรวรรณ ลำดับศรี ปากช่อง 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
377 วีรวรรณ พิมพ์หาญ อำนาจเจริญ 6 616: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
378 ภาสิณี สังฆมะณี บุรีรัมย์พิทยาคม 6 423: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
379 มนัสชนก อุทัยกัน กัลยาณวัตร 6 234: คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการศึกษา ม. สงขลาฯ
380 ณัฐฐาพร จอมหงษ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 437: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ม.แม่ฟ้าหลวง
381 ทัศน์พล ถิ่นระหา ชานุมานวิทยาคม 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
382 ณัฐชา โภคา สุรนารีวิทยา 6 432: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
383 ณัฐชา อิ่มในเมือง ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 919: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
384 ณัฐชา นะคะจัด มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
385 ณัฐญา ทองนพคุณ แก่นนครวิทยาลัย 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
386 ณัฐชยา สิงจานุสงค์ สกลราชวิทยานุกูล 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
387 ณัฐฐา นพเก้า อากาศอำนวยศึกษา 6 135: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
388 ณัฐชยา กลวัชร เลยพิทยาคม 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
389 ณัฐฐาพร เนียมสำโรง ปักธงชัยประชานิรมิต 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
390 ณัฐฐาพร บาอุ้ย แก่นนครวิทยาลัย 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
391 ณัฐฐินันท์ อุทธชาติ สตรีศึกษา 6 1012: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ
392 ณัฐฐิภา ลาสงยาง ศรีวิไลวิทยา 6 1018: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
393 ณัฐณัช ศรีอรนันต์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 086: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
394 ณัฐณิชา จังอินทร์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 845: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน ม.อัสสัมชัญ
395 ณัฐญาภรณ์ เสือชุมแสง นางรอง 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
396 ณัฐกิตต์ ช้างทอง บุญวัฒนา 6 1113: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หัวเฉียวฯ
397 ณัฐกัญญา มหิษานนท์ สารคามพิทยาคม 6 611: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
398 ณัฐกันย์ จรัลรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 615: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
399 ณัฐกาญจน์ เนียมจักโถน แก่นนครวิทยาลัย 6 071: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
400 ณัฐกาญจน์ พันธุ์เฉย นารีนุกูล 6 618: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45