รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4001 วิภาดา สุธรรม สกลราชวิทยานุกูล 6 053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4002 วิภาพร แก่นนาคำ ทุ่งฝนวิทยาคาร 6 015: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4003 วิชญาพร พิศณุ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 502: คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ม.เชียงใหม่
4004 วิภาภรณ์ รัตนวงค์ คำชะอีวิทยาคาร 6 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
4005 วิภา โพธิ์อุดม โนนกอกวิทยา 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4006 วิภาลักษณ์ ฐิติสมบูรณ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4007 วิภาลักษณ์ สุวรรณไตร บ้านม่วงพิทยาคม 6 904: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
4008 วิภาวดี ดวงดารา โนนกอกวิทยา 6 247: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
4009 วิภาวรรณ แรงกล้า บัวเชดวิทยา 6 1106: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวฯ
4010 วิภาวรรณ สุขใจ เบ็ญจะมะมหาราช 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4011 วิภาวี คุรุธัช สุรนารีวิทยา 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
4012 วิภาพร เทวา สตรีสิริเกศ 6 429: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.แม่ฟ้าหลวง
4013 วิทยา จินาเกตุ บัวขาว 6 842: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
4014 ศรัณยาน์ เรืองขจร สตรีชัยภูมิ 6 1126: นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
4015 วิชยุตม์ คำพรมมาภิรักษ์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4016 วิชิดา จันทลีลา หนองพอกวิทยา 6 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4017 วิชุดา นามพุทธา หนองกุงศรีวิทยาคาร 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
4018 วิชุดา ศรีวิลาศ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 718: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
4019 วิชุตา สายแก้ว เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4020 วิภาดา จันทะบุรม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
4021 วิดาวัลย์ เชิดพานิช สตรีศึกษา 6 413: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4022 วิภาดา จงสุมามาลย์ แก่นนครวิทยาลัย 6 1122: การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวฯ
4023 วิทยา ช่างสลัก มัญจาศึกษา 6 710: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
4024 วิทยา บูระภี เมืองสรวงวิทยา 6 054: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
4025 วิทยา ปัตตะเน แก่นนครวิทยาลัย 6 905: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
4026 วิทวัส พูลศรี ประจักษ์ศิลปาคาร 6 630: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4027 วิทูล อินทร์เพ็ง รัตนบุรี 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
4028 วิปัทมา บุญมา ประสาทวิทยาคาร 6 1104: การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
4029 วิชญาพร แสงอรุณ นางรอง 6 288: คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
4030 วิชุพร เมฆวัน สตรีชัยภูมิ 6 002: แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4031 ศิริยา จันทะสอน อุดรพิทยานุกูล 6 204: คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
4032 ศรัณยา ทัดสวน สตรีสิริเกศ 6 091: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4033 ศิริพร คำแก้ว มุกดาหาร 6 039: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4034 ศิริพร จันทรา บ้านไทยวิทยาคม 6 728: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
4035 ศิริพร ดอนนาค กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 904: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
4036 ศิริพร บุตรศรี ภูเวียงวิทยาคม 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4037 ศิริพร ศรีโคตร น้ำพองศึกษา 6 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
4038 ศิริประภา คำภู สกลราชวิทยานุกูล 6 057: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ม.ขอนแก่น
4039 ศิริพรรณ ศิลารักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
4040 ศิริประภา ธีรพรชัยสิทธิ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 912: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
4041 ศิริรัญญา คุณวุฒิ มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม 6 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4042 ศิริรัตน์ กองจันทร์ สตรีชัยภูมิ 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
4043 ศิริรัตน์ จันทลุน น้ำพองศึกษา 6 819: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
4044 ศิริรัตน์ ชุมพล ประจักษ์ศิลปาคาร 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4045 ศิริรัตน์ มะนาวงษ์ สตรีชัยภูมิ 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4046 ศิริรัตน์ หมื่นศรี นางิ้ววิทยาสรรค์ 6 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4047 ศิริพร สิงห์คำป้อง เชียงยืนพิทยาคม 6 903: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
4048 ศิรินันท์ ธรรมจิตร์ บ้านไผ่ 6 297: คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบริการ หลักสูตรนานาชาติ (ภูเก็ต) ม. สงขลาฯ
4049 ศิริกาญจน์ คำชนะ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
4050 ศิริกุล มาละหาน สตรีชัยภูมิ 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4051 ศิริฉาย ไตรกิ่ง มารีย์วิทยา 6 854: คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.อัสสัมชัญ
4052 ศิริณา ภูพินาค กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 254: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
4053 ศิรินภา จันทิชัย ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4054 ศิรินภา นัยเนตร ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 730: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
4055 ศิริพงษ์ รัตทิพย์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4056 ศิรินภา สิงห์คำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 6 1116: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวฯ
4057 ศิริลักษณ์ แก้วดวงตา นครขอนแก่น 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
4058 ศิรินันท์ ภูตะเวช อำนาจเจริญ 6 1002: คณะบริหารธุรกิจ (ยังไม่เลือกสาขาวิชา) ม.กรุงเทพ
4059 ศิรินันท์ หนูเพชร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 833: คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
4060 ศิรินาถ ไวแสน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 6 702: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4061 ศิรินุช ตาคม มัญจาศึกษา 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
4062 ศิริประภา ดลตรี แก่นนครวิทยาลัย 6 436: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4063 ศิริประภา ธัญญารักษ์ กัลยาณวัตร 6 630: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4064 ศิรินภา ปัตตายะสัง ชุมแพศึกษา 6 853: คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อัสสัมชัญ
4065 ศิวกร พรมเรียน เลยพิทยาคม 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
4066 ศิริวรรณ บัลลังภ์ กัลยาณวัตร 6 904: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
4067 ศิริวัฒน์ พานแก้ว อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 856: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ม.อัสสัมชัญ
4068 ศิริวิมล คำโมง หนองบัวพิทยาคาร 6 091: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4069 ศิริวิไล ชาญนอก เมืองคง 6 728: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
4070 ศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์ดำรง โนนสูงศรีธานี 6 915: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
4071 ศิโรรัตน์ ถาวร ธาตุพนม 6 1119: จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวฯ
4072 ศิริรัตน์ หลงชิน นารีนุกูล 6 260: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
4073 ศิวกร คุณวงศ์ นางรอง 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
4074 ศิริวรรณ สารพัฒน์ สตรีราชินูทิศ 6 1109: การจัดการ ม.หัวเฉียวฯ
4075 ศิวนันท์ บุญศรี ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 6 1128: ภาษาจีน ม.หัวเฉียวฯ
4076 ศิวพร จันทสิทธิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 011: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4077 ศิวพร ฤทธิ์จรูญ โนนคร้อวิทยา 6 619: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4078 ศิวพร เอกา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4079 ศิวาดล ศรีทอง วาปีปทุม 6 425: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4080 ปัญจพัต ประทุมกูล ชุมแพศึกษา 6 1017: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน ม.กรุงเทพ
4081 ศิโรรัตน์ พิมพ์ปัจฉิม อุดรพิทยานุกูล 6 043: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
4082 ศิริลักษณ์ สำราญวงษ์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 417: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ม.แม่ฟ้าหลวง
4083 ศิรารัตน์ เจริญรัตน์ อำนาจเจริญ 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
4084 ศิริลักษณ์ แง่พรม อุดรพิทยานุกูล 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4085 ศิริลักษณ์ ถากถาง แก้งคร้อวิทยา 6 145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4086 ศิริลักษณ์ บุญมาก เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4087 ศิริลักษณ์ พันภูมิ สตรีศึกษา 6 625: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4088 ศิริลักษณ์ โพธิ์นาฝาย สตรีชัยภูมิ 6 631: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4089 ศิริวรรณ หะยาจันทา ขอนแก่นวิทยายน 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
4090 ศิริลักษณ์ ศรีบุรินทร์ เลยพิทยาคม 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
4091 ศิริวรรณ สีทา บุณฑริกวิทยาคาร 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
4092 ศิริลักษณ์ หาญชนะ รัตนบุรี 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
4093 ศิริวดี ศรีกงพาน อุดรพิทยานุกูล 6 011: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4094 ศิริวรรณ แก้วอนันต์ ขามแก่นนคร 6 1016: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
4095 ศิริวรรณ ชุ่มหมื่นไวย์ สตรีชัยภูมิ 6 317: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (ตรัง) ม. สงขลาฯ
4096 ศิริวรรณ นามแดง นารีนุกูล 6 921: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.พายัพ
4097 ศิริวรรณ ศรีดี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 6 806: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4098 ศิริลักษ์ ปัดสำราญ ศรีวิไลวิทยา 6 046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
4099 ศิริลักษณ์ ศรีทองสุข บัวใหญ่ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4100 ศศิธร ภูเงินงอก ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 6 712: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ม.หอการค้าไทย

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 41 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45