รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4101 ศศิธร แก่นคำ เดชอุดม 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4102 ศศิธร ข้อยุ่น มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 1020: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ม.กรุงเทพ
4103 ศศิธร จันทร์งาม เมืองคง 6 1119: จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวฯ
4104 ศศิธร ชารินทร์ ภูเวียงวิทยาคม 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4105 ศศิธร แซ่จิว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4106 ศศิธร ถาบุตร กัลยาณวัตร 6 807: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4107 ศศิประภา แก้วศรีพจน์ สตรีชัยภูมิ 6 1006: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
4108 ศศิธร นพกาล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 809: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4109 ศศิ สุพรรณรัง ปากช่อง 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4110 ศศิธร รัศมีรัตน์ มารีย์วิทยา 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4111 ศศิธร สิทธิศรี สิรินธร 6 721: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
4112 ศศิธร สุดสนท์ สตรีราชินูทิศ 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4113 ศศิธร แสงสว่าง สกลราชวิทยานุกูล 6 062: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ม.ขอนแก่น
4114 ศศิธร แห้วเนตร กุมภวาปี 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4115 ศิริกัญญา ศรีชมภู ท่าบ่อ 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4116 ศศิธร ทัศคร ผดุงนารี 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
4117 ศริญญา แจ่มนิลพิพัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 853: คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อัสสัมชัญ
4118 วันทนา พิกุลศรี มุกดาหาร 6 705: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
4119 ศรัณยู บุญไทย หนองบัวระเหววิทยาคาร 6 1022: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
4120 ศรัณวราห์ เกตุพิบูลย์ เมืองพลพิทยาคม 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4121 ศรันธ์ สิมลา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4122 ศรายุทธ หอมระหัด ภูเขียว 6 152: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4123 ศราวุฒิ ช่วยเงิน หนองเรือวิทยา 6 211: คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
4124 ศศิธร กองคำ น้ำพองศึกษา 6 912: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
4125 ศราวุธ นนทะศิลา เมืองแกพิทยาคม 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4126 ศศิกานต์ พิมพิลา เสลภูมิพิทยาคม 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4127 ศรินญา นาหนองตูม ขอนแก่นวิทยายน 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4128 ศรินยา ชาวดร น้ำซึมพิทยาคม 6 704: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
4129 ศริยา ทองนุ้ย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 043: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
4130 ศรีประกาย ศรีภูโรจน์ ผดุงนารี 6 1016: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
4131 ศรีพงศ์ อริยะเดช บุญวัฒนา 6 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4132 ศวิตา ศรีสวัสดิ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
4133 ศศิประภา เดชสิมมา ชุมแพศึกษา 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
4134 ศราวุฒิ ดำละกอ บุญวัฒนา 6 855: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
4135 ศิรประภา ประทุมดี สารคามพิทยาคม 6 1031: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.กรุงเทพ
4136 ศาสตร์ศิลป์ ภักดีเมฆ ราชสีมาวิทยาลัย 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
4137 ศาสตรา มูลสาร ดอนตาลวิทยา 6 110: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ขอนแก่น
4138 ศิจาริณี วรวงษ์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4139 ศินิทรา อัตโน ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 803: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4140 ศิประภา บรรเทาทุกข์ สตรีราชินูทิศ 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
4141 ศิรดา กลับรอด สตรีชัยภูมิ 6 414: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4142 ศศิธร พิเศษฤทธิ์ สตรีชัยภูมิ 6 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
4143 ศิรดา สุกายะ มารีย์วิทยา 6 416: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
4144 ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ศรี แก่นนครวิทยาลัย 6 439: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
4145 ศิรประภา มาพะเนา สุรนารีวิทยา 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4146 ศิรประภา รักษาพวก สตรีชัยภูมิ 6 054: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
4147 ศิรประภา รักเอี่ยมสะอาด เบ็ญจะมะมหาราช 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4148 ศิรประภา ฮาดสม สตรีราชินูทิศ 6 705: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
4149 ศิรษา ทินราช ขามแก่นนคร 6 1107: อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
4150 ศรัณยา ศิริมาก ประโคนชัยพิทยาคม 6 246: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
4151 ศิรดา ภัทราธรรมรักษ์ สุรนารีวิทยา 6 705: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
4152 ศศิวิมล โนนหนองคู วาปีปทุม 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4153 ศศิประภา ทิพยจันทร์ เสลภูมิพิทยาคม 6 432: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
4154 ศศิปรีชยา กนกนิธิวงศ์ อุบลรัตน์พิทยาคม 6 1018: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
4155 ศศิภิญญา เจริญรัฐมงคล เซนต์เมรี่ 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4156 ศศิมาภรณ์ สราญบุรุษ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4157 ศศิยาภรณ์ ยองใย ประสาทวิทยาคาร 6 1103: ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวฯ
4158 ศศิวดี โสดากุล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 718: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
4159 ศานติบูรณ์ ศรีวรบุญ กันทรลักษ์วิทยา 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4160 ศศิวิภา สุริยะปัญญา สตรีชัยภูมิ 6 912: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
4161 ศันสนีย์ เวียนวัฒนา สกลราชวิทยานุกูล 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
4162 ศสิภรณ์ แก้วโกริยะ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 039: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4163 ศักดนัย ใจคำ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4164 ศักดิ์ชัย โคตรอาษา นายมวิทยาคาร 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4165 ศักดิ์สิทธิ์ นีระไทย ปรางค์กู่ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4166 ศักดิ์สิทธิ์ นีระไทย ปรางค์กู่ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4167 ศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์ดีทวีทรัพย์ ขอนแก่นวิทยายน 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4168 ศิริกัญญา ตระกูลอภิรักษ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 057: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ม.ขอนแก่น
4169 ศศิวรรณ คำผง ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
4170 ลลิตา พลโยธา หนองบัวพิทยาคาร 6 631: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4171 วนรัตน์ จันทร์เพชร เบ็ญจะมะมหาราช 6 061: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
4172 ฤทัยชนก โนใหม่ สุรนารีวิทยา 6 009: ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4173 ฤทัยรัตน์ ระลาคี เขาวงพิทยาคาร 6 042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
4174 ฤทัยรัตน์ ราชแวง ชุมแพศึกษา 6 1010: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ ม.กรุงเทพ
4175 ลดาวัลย์ นวนปักษี ประโคนชัยพิทยาคม 6 1103: ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวฯ
4176 ลลิดา กรึ่มกลางดอน มัธยมด่านขุนทด 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4177 ฤทธิชัย บุญมาก อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
4178 ลลิตา ป้องขวัญ ปลาปากวิทยา 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
4179 ฤทธิเกียรติ ยอดมานะ แก่นนครวิทยาลัย 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4180 ลลิตา พันธุ์แสง ขอนแก่นวิทยายน 6 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
4181 ลลิตา พิชญ์ชยะนนท์ อุดรพิทยานุกูล 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4182 ลลิตา วาดสูงเนิน ภูเขียว 6 013: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
4183 ลลิตา วิชากุล สตรีราชินูทิศ 6 219: คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
4184 ลลิตา ศรีบุญเรือง อุดรพิทยานุกูล 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4185 ลลิตา สำรอง แก่นนครวิทยาลัย 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
4186 ลลิดาวรรณ แสงโคตร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4187 รุจิรา ฝ่ายบุญ ธาตุนารายณ์วิทยา 6 033: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
4188 รุ่งรัตน์ สุริยินทร์ สตรีราชินูทิศ 6 517: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) ศิลป์ ม.เชียงใหม่
4189 รุ่งอรุณ แสนสีคำม้วน นครขอนแก่น 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4190 รุจิกร เงินสะอาด เบ็ญจะมะมหาราช 6 1033: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
4191 รุจิพร อินทรสร เสิงสาง 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4192 รุจิรดา สินนา เชียงยืนพิทยาคม 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4193 รุจิรา ดาทอง พิมายวิทยา 6 725: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย
4194 ฤทธิเดช นิยมนา ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4195 รุจิรา บุพศิริ สกลราชวิทยานุกูล 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4196 ละอองดาว พงษ์มา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 085: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
4197 รุจิราพร โยธี ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4198 รุจิเรข ไมยวงศ์ บ้านแพงพิทยาคม 6 916: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
4199 เรวุฒิ พันธุวงศ์ อุบลรัตน์พิทยาคม 6 051: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ม.ขอนแก่น
4200 เรืองศักดิ์ สิงห์โตทอง ศีขรภูมิพิสัย 6 857: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน ม.อัสสัมชัญ

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 42 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45