รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4201 โรจน์ชนะ โหตระไวศยะ เบ็ญจะมะมหาราช 6 814: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
4202 ฤทธิเกียรติ นวลมณี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
4203 รุจิรา เที่ยงปา อนุกูลนารี 6 729: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
4204 วชิราภรณ์ พัชรมงคล สิรินธร 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4205 วชิรญาณ์ เตียงทอง อุดรพิทยานุกูล 6 912: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
4206 วชิรญาล์ อรรถสาร สกลราชวิทยานุกูล 6 842: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
4207 วชิรพงศ์ บุญนาดี แก่นนครวิทยาลัย 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4208 วชิรวรรณ สีหาราช กัลยาณวัตร 6 092: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
4209 วชิรวิทย์ ฝาแก้ว พุทไธสง 6 706: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
4210 วชิรวิทย์ หมื่นเรือคำ ชุมพลโพนพิสัย 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4211 ลลิตา แสงโคตรมา สกลราชวิทยานุกูล 6 618: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4212 วชิรา ศรีพั่ว บึงพะไล 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4213 วงศกร ลิมโพธิ์ทอง ดอนบอสโกวิทยา 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4214 วชิราวุธ แดงน้อย อุดรพัฒนาการ 6 1109: การจัดการ ม.หัวเฉียวฯ
4215 วณิชชา ชูรัตน์ กุดชุมวิทยาคม 6 1032: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
4216 วณิชชา ศรีภูวง สาหร่ายวิทยาคม 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4217 วณิสตา ทองคำ ธาตุนารายณ์วิทยา 6 317: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (ตรัง) ม. สงขลาฯ
4218 วทันยา วงศ์ชัย สกลราชวิทยานุกูล 6 021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
4219 วันปิติ สีหาพงศ์ กันทรลักษ์วิทยา 6 1017: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน ม.กรุงเทพ
4220 วชิระ บุญสาร พังโคนวิทยาคม 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4221 ลัทธวรรณ รวมครบุรี เมืองคง 6 143: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4222 รุ่งทิวา รักษาศรี มัญจาศึกษา 6 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4223 ละเอียด ประจญ นวมินทราชูทิศ อีสาน 6 258: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
4224 ลักขณา คำลอยฟ้า สตรีชัยภูมิ 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4225 ลักขณา ผ่านไธสง เมืองพลพิทยาคม 6 1110: การตลาด ม.หัวเฉียวฯ
4226 ลักขณา เหง้าโอสา บ้านม่วงพิทยาคม 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4227 ลักษมี แก้ววงค์ใหญ่ สุรนารีวิทยา 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
4228 วงศธร อุ่นสา สกลราชวิทยานุกูล 6 813: AU-Dominican University Program (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4229 ลัดดาวรรณ อุ่นคำ เบ็ญจะมะมหาราช 6 734: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการละคร ม.หอการค้าไทย
4230 วงศธร กองมา ยโสธรพิทยาคม 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4231 ลัลล์ลิตา อรรคศรีวร บุญวัฒนา 6 1129: ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวฯ
4232 ลายสือ บุตรดีวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4233 ลิลตา ทับทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
4234 ลีลาพิจ ยงหนู สุรวิทยาคาร 6 433: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
4235 ลีลาวดี สุขจินดาเสถียร เบ็ญจะมะมหาราช 6 714: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.หอการค้าไทย
4236 เลอลักษม์ รัตนพล แก่นนครวิทยาลัย 6 037: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4237 ล้อมดาว เอมโอฐ เดชอุดม 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
4238 ลัดดา กาฬจันทร์ อำนาจเจริญ 6 305: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมยางพารา ม. สงขลาฯ
4239 รัชนีพร วิชาเงิน น้ำพองศึกษา 6 631: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4240 รัชนีกร ไกรพล ภูผาม่าน 6 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4241 รัชนีกร ขอนศักดิ์ กัลยาณวัตร 6 049: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4242 รัชนีกร พิมพรภิรมย์ อุดรพัฒนาการ 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4243 รัชนีกร ลุนหล้า มุกดาหาร 6 1106: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวฯ
4244 รัชนีกร เวียงวิเศษ นครขอนแก่น 6 626: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4245 รัชนีกร ศรีประสาร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 1018: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
4246 รัญชิตา อัครพงศ์วิกร มารีย์วิทยา 6 077: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
4247 รัชนีพร นุรสินธุ์ สตรีศึกษา 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4248 รัชนกพร จำปาแก้ว ร่มธรรมานุสรณ์ 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4249 รัชนีภรณ์ พลเสน สตรีศึกษา 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
4250 รัชนีภรณ์ อำนาจ หนองบัวพิทยาคาร 6 439: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
4251 รัชพงศ์ อัครหิรัญสกุล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4252 รัชพร พุทธาสมศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4253 รัชพล คุณพระ นครขอนแก่น 6 1001: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
4254 รุ้งนลิน บัณฑุพาณิชย์ อำนาจเจริญ 6 614: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4255 รัชนีกรณ์ ทองขาว ขอนแก่นพัฒนศึกษา 6 139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4256 รัชฎาพร พัชรเนตร สกลราชวิทยานุกูล 6 1015: คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
4257 รักษ์สุดา สาระชัย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
4258 รังสิมา ศรีหาคำ แก่นนครวิทยาลัย 6 604: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4259 รัชกร กางชาติ มารีย์วิทยา 6 619: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4260 รัชชานนท์ ก้องจิราภาส ขอนแก่นวิทยายน 6 1104: การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
4261 รัชชานนท์ บุญดอนนอก มารีย์วิทยา 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
4262 รัชชานนท์ เรืองเดชาวิวัฒน์ ขอนแก่นวิทยายน 6 844: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินพาณิชย์ตรี ม.อัสสัมชัญ
4263 รัชนี มีศรี อมตวิทยา 6 918: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
4264 รัชฎาพร ชัยโทนุย บ้านไผ่ 6 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4265 รัชนิดา เหมพลชม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 1128: ภาษาจีน ม.หัวเฉียวฯ
4266 รัชฎาภรณ์ โพนทัน นารีนุกูล 6 226: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
4267 รัชดากร การฟุ้ง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 1006: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
4268 รัชดาภรณ์ สารธิมา อำนาจเจริญ 6 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4269 รัชนก แก้วพวง สตรีสิริเกศ 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
4270 รัชนก พรไตร มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 704: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
4271 รัชนก ระดาบุตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 6 740: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4272 รัฐศักย์ จินาพร อำนาจเจริญ 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
4273 รัชชานารีย์ เขียนวงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4274 ราชศักดิ์ ประชายกา วาปีปทุม 6 426: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ม.แม่ฟ้าหลวง
4275 รัตนาพร พันธุ์สุ อนุกูลนารี 6 026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4276 รัตนาพร เยาวพันธุ์ สตรีชัยภูมิ 6 230: คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
4277 รัตนาภรณ์ บุญตา น้ำพองศึกษา 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
4278 รัตนาภรณ์ โลบุญ โนนสูงพิทยาคาร 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
4279 รัตนาวดี มิ่งแก้ว แก่นนครวิทยาลัย 6 106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
4280 รัตมา อ้อทอง ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 1123: อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวฯ
4281 รัชยาภรณ์ ตาฟู เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 6 625: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4282 รัศมิมัต ทองมีค่า แก่นนครวิทยาลัย 6 026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4283 รัตนา สุทำมา โกสุมวิทยาสรรค์ 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
4284 ราชิษ ปิ่นณรงค์ อัสสัมชัญ นครราชสีมา 6 919: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
4285 รำไพพรรณ สุริยฉาย เขื่องในพิทยาคาร 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4286 ริรินทร์ ตระกูลร่มโพธิเงิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 029: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
4287 รุ่งทรัพย์ กองแก้ว กันทรลักษ์วิทยา 6 048: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4288 รุ่งทิวา ยี่จอหอ เมืองพลพิทยาคม 6 605: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4289 วนัส ภูยาธร น้ำพองศึกษา 6 714: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.หอการค้าไทย
4290 รัติกาล เมืองชมภู กัลยาณวัตร 6 277: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (วศ.บ.) (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
4291 รัตน์ชนก ไพราม บัวใหญ่ 6 152: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4292 รัฐศาสตร์ จันทร์ศรี ประโคนชัยพิทยาคม 6 070: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4293 รัฐศาสตร์ พลยงค์ สารคามพิทยาคม 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4294 รัฐสรรค์ จันทรพิมพ์ หนองคายวิทยาคาร 6 247: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
4295 รัตติกาล คาดสนิท นาหนองทุ่มวิทยา 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4296 รัตติยา นาคนาคา อุดรพิทยานุกูล 6 403: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 7 ม.แม่ฟ้าหลวง
4297 รัตติยา เพ็ชร์มาลี มัธยมวาริชภูมิ 6 728: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
4298 รัตนากรณ์ รัตนสุต เลยพิทยาคม 6 104: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
4299 รัตติยาพร สุดชา สารคามพิทยาคม 6 625: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4300 รัตนา แสงโคตร บ้านแฮดศึกษา 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 43 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45