รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4301 รัตนธร ชูนอง เลยพิทยาคม 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4302 รัตน์มณี หีบแก้ว โกสุมวิทยาสรรค์ 6 1108: การบัญชี ม.หัวเฉียวฯ
4303 รัตนมน ป้องที จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 735: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
4304 รัตนวลี ญานะพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 269: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) ม. สงขลาฯ
4305 รัตนา ชุ่มเสนา พุทไธสง 6 134: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4306 รัตนา วรดี สกลราชวิทยานุกูล 6 728: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
4307 รุ่งนภา วรรณวิจิต เมืองพลพิทยาคม 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
4308 รัตติยา มณีใสย พระครูพิทยาคม 6 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4309 วริศรา บัวแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช 6 406: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ม.แม่ฟ้าหลวง
4310 วธัญญู บัวแก้ว กุฉินารายณ์ 6 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
4311 วรินยุพา ขำคม น้ำพองศึกษา 6 1116: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวฯ
4312 วริยา สุวรรณโคตร เขาวงพิทยาคาร 6 735: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
4313 วริศ จันทวะฤทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
4314 วริศ จันทะสิงห์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
4315 วริศ สนธิกรณ์ มุกดาหาร 6 404: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) แบบที่ 9 ม.แม่ฟ้าหลวง
4316 วรินทร์พร สิริกุลบุญรัตน์ สตรีราชินูทิศ 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4317 วริศรา โตศิริ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 001: แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4318 วรินทร์ ปรีวาสน์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 294: คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภูเก็ต) ม. สงขลาฯ
4319 วริศรา ปราบจะบก สุรนารีวิทยา 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4320 วริศรา โพธิ์ชัยสาร เมืองพลพิทยาคม 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
4321 วริศรา วงศ์พุฒ สตรีราชินูทิศ 6 439: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
4322 วริศรา วัชรพาณิชย์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4323 วริศรา สกุลอำนวยชัย มารีย์วิทยา 6 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
4324 วริศรา สุขเกษม หนองบัวพิทยาคาร 6 1029: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม * ม.กรุงเทพ
4325 วริศรา ดียิ่ง บุแกรงวิทยาคม 6 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4326 วราภรณ์ พันธ์ศิริ สตรีสิริเกศ 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4327 วราพร ดวงเนาผิว ห้วยจริงวิทยา 6 1128: ภาษาจีน ม.หัวเฉียวฯ
4328 วราพร โพธิ์หล้า เชียงยืนพิทยาคม 6 614: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4329 วราพร พรหมจอม บ้านแพงพิทยาคม 6 716: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
4330 วราพิชญ์ แนบเนียด นครพนมวิทยาคม 6 813: AU-Dominican University Program (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4331 วราภรณ์ กุกุดเรือ เสลภูมิพิทยาคม 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
4332 วราภรณ์ พิมโต ปทุมเทพวิทยาคาร 6 212: คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
4333 วรินภรณ์ หวังดี เดชอุดม 6 144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4334 วราภรณ์ แสนพิมพ์ กัลยาณวัตร 6 1001: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
4335 วริสรา จารีต เมืองพลพิทยาคม 6 049: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4336 วรารัตน์ ตีกา กัลยาณวัตร 6 1021: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ
4337 วราลักษณ์ รักสงฆ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 201: คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี ) (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
4338 วราลักษณ์ แสงยศ กุมภวาปี 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4339 วราวัลย์ ออมสิน ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
4340 วริทธิ์ เหมือนทองจีน ขอนแก่นวิทยายน 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4341 วริทธิ์ธร หล่อสุวรรณศิริ อุดรพิทยานุกูล 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4342 วราภรณ์ สุขไสวเนาว์ เขื่องในพิทยาคาร 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4343 วัฒนพงษ์ วงศ์ศรีวัฒนกุล สกลราชวิทยานุกูล 6 733: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษและการแปล ม.หอการค้าไทย
4344 วัชราภรณ์ นีลพันธนันท์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 1125: การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวฯ
4345 วัชราภรณ์ พ่วงกลาง มารีย์วิทยา 6 131: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4346 วัชราภรณ์ แม้นศิริ สตรีศึกษา 6 804: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4347 วัชราภรณ์ แสงทิตย์ บัวใหญ่ 6 708: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ม.หอการค้าไทย
4348 วัชราภรณ์ อ่อนเฉวียง อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4349 วัชรินทร์ จิรผาติชัย อุดรธานีพิทยาคม 6 842: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
4350 วริษฐา สุภามา เลยพิทยาคม 6 817: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
4351 วัชรี ขันธะหัตถ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 142: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4352 วัชรา อาจโนนเปลือย สตรีชัยภูมิ 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4353 วัฒนา เฉลิม พนมดงรักวิทยา 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4354 วันเฉลิม รัตพร มัญจาศึกษา 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
4355 วันชนะ ธรรมเจริญ บ้านม่วงพิทยาคม 6 406: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ม.แม่ฟ้าหลวง
4356 วันชัย สุขโนนทอง ฝางวิทยายน 6 852: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
4357 วันทกานต์ ใจงาม บุแกรงวิทยาคม 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4358 ศุจินทรา จิตสุข สุรนารีวิทยา 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
4359 วัชรินทร์ บรรเรืองทอง อุดรพิทยานุกูล 6 106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
4360 วัชรเกียรติ ฉายถวิล สารคามพิทยาคม 6 1033: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
4361 วรางคณา อัญชันภาติ ขอนแก่นวิทยายน 6 803: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4362 วลัยพร กระมลคร น้ำโสมพิทยาคม 6 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
4363 วศวัตติ์ พัฒนะชัยรุจน์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 001: แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4364 วศิน คณะรัฐ มารีย์วิทยา 6 061: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
4365 วศิน สามหมอ มัญจาศึกษา 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4366 วสวัตติ์ รัตนาเอนกชัย ขอนแก่นวิทยายน 6 845: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน ม.อัสสัมชัญ
4367 วัชราภรณ์ นวลชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4368 วสุรัตน์ ผูกพันธ์ สตรีราชินูทิศ 6 1113: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หัวเฉียวฯ
4369 วัชรากร รุ่งเรืองวรวัฒน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 110: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ขอนแก่น
4370 วัชรพงษ์ คงคาชนะ สุรวิทยาคาร 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4371 วัชรพงษ์ พัฒนโพธิ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 703: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
4372 วัชรวุธ สว่างสุรีย์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
4373 วัชระ บุญเจริญ สตึก 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4374 วัชระ ศรีอุดม เทศบาล 3 บ้านเหล่า 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
4375 วัชระ อุบลเผื่อน นางรอง 6 152: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4376 วริษา ปรีชารักษ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
4377 วสันต์ สีลา โกสุมวิทยาสรรค์ 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4378 วรรณพร ศรีธุลี สกลราชวิทยานุกูล 6 702: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4379 วรเมธ ไทยเมืองทอง แก่นนครวิทยาลัย 6 729: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
4380 วรรณกร สาดสูงเนิน โชคชัยสามัคคี 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4381 วรรณณา โพธิสาร ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 6 619: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4382 วรรณนิภา ไร่ไสว สมเด็จพิทยาคม 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4383 วรรณนิศา ดอนทองหา หนองบัวพิทยาคาร 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
4384 วรรณนิษา ดวงสาม ประสาทวิทยาคาร 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
4385 วรรณิภา สุขพิพัฒปานนท์ ขอนแก่นวิทยายน 6 216: คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
4386 วรรณพร บัวบาน อุดรพิทยานุกูล 6 085: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
4387 วรพนิต บุญเอก สุรนารีวิทยา 6 099: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
4388 วรรณภา ชาญนรา กุมภวาปี 6 122: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
4389 วรรณภา มงคลเพ็ญ เซนต์เมรี่ 6 828: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
4390 วรรณวิษา สงกา กุมภวาปี 6 729: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
4391 วรรณวิสา ติคำลำ รุ่งอรุณวิทยา 6 719: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
4392 วรรณา พลแก้ว ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4393 วราพงษ์ หงษ์ใหญ่ อุดรพัฒนาการ 6 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4394 วรรณพร ณ หนองคาย ปทุมเทพวิทยาคาร 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4395 วนิดา พาลีบัตร กัลยาณวัตร 6 1018: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
4396 วนิชญา จันทรพิบูลย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
4397 วนิชญา ราชประโคน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4398 วนิชยา จันทร์หนองคู ชุมแพศึกษา 6 052: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
4399 วนิดา การัมย์ กระสังพิทยาคม 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4400 วนิดา ค้าสุกร พิมายวิทยา 6 703: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 44 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45