รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4401 วนิดา จึงรุ่งชัยวัฒนา สุรนารีวิทยา 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
4402 วรพล อึ่งชื่น กนกศิลป์พิทยาคม 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4403 วนิดา พันพิบูลย์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 853: คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อัสสัมชัญ
4404 วรพรรณ ไสวงาม บ้านไผ่ 6 1109: การจัดการ ม.หัวเฉียวฯ
4405 วนิดา สุ่มมาตย์ สตรีศึกษา 6 735: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
4406 วนิดา อัครโชติสกุล มุกดาหาร 6 902: คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ
4407 วรนุช เบาสูงเนิน บัวขาว 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
4408 วรนุช ศรีหาญ กุฉินารายณ์ 6 236: คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) วิชาเอกศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
4409 วรปรัชญ์ นามไธสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 612: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4410 วรปรัชญ์ อภิอารยาวงศ์ มุกดาหาร 6 1029: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม * ม.กรุงเทพ
4411 วรรณิภา หมอนฟังเทียม สตรีชัยภูมิ 6 218: คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
4412 วนิดา ชำนาญ ขุขันธ์ 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
4413 วรัมพร เสงี่ยม อุดรพิทยานุกูล 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4414 วรัชยา พิมพา สิรินธร 6 008: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
4415 วรัญญา แก้วรากยาง ประโคนชัยพิทยาคม 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
4416 วรัญญา ไชยนุ สกลราชวิทยานุกูล 6 060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4417 วรัญญา เนตรวงค์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
4418 วรัญญา มาตพันนา โนนสุวรรณพิทยาคม 6 1118: วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวฯ
4419 วรัญญา โสภัณฑ์ สารคามพิทยาคม 6 426: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ม.แม่ฟ้าหลวง
4420 วรรณิพร ศรีรุ่งเรือง มัญจาศึกษา 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4421 วรัมพร ศิลปะ สุรนารีวิทยา 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
4422 วรวุฒิ ยอดด่านกลาง โนนสูงศรีธานี 6 905: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
4423 วรากร ชัยนิตย์ สำโรงทาบวิทยาคม 6 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
4424 วรากร ไทยลำภู ดอนบอสโกวิทยา 6 406: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ม.แม่ฟ้าหลวง
4425 วรางค์ ต่วนสูงเนิน หนองแสงวิทยศึกษา 6 1104: การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
4426 วรางคณา ทะสังขาร์ กัลยาณวัตร 6 299: คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจจีน (ภูเก็ต) ม. สงขลาฯ
4427 วรางคณา ศรีเชียงสา บัวใหญ่พิทยาคม 6 1016: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
4428 วันทาทิพย์ ตะธุง สตรีศึกษา 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4429 วรัท พุทธธนานันต์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
4430 วรฤทัย อรุณไพร นางรอง 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4431 วรรณิภา ภาณุรัตน์ อนุกูลนารี 6 905: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
4432 วรรณิศา ภูมิพลับ เสลภูมิพิทยาคม 6 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
4433 วรรณิษา ผลานิสงค์ สันติวิทยาสรรพ์ 6 732: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
4434 วรรธก อภัยพงษ์ บุญวัฒนา 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4435 วรรธนันท์ สิงสุธรรม ขามแก่นนคร 6 907: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ
4436 วรรธนันทน์ เทียมดวงแข อุดรพิทยานุกูล 6 412: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4437 วรัชญา นนทะสี สารคามพิทยาคม 6 406: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ม.แม่ฟ้าหลวง
4438 วรรษา กุลตังวัฒนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 1008: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์วิทยุกระจายเสียงฯ ม.กรุงเทพ
4439 วรวุธ การุณ สตรีสิริเกศ 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4440 วรวรรณ ศรีประเสริฐ ขอนแก่นวิทยายน 6 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
4441 วรวรรณ สมบัตินันท์ อุดรพิทยานุกูล 6 409: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
4442 วรวัฒน์ โยธานัก สกลราชวิทยานุกูล 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
4443 วรวิทย์ พินิจกลาง ขอนแก่นวิทยายน 6 740: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4444 วรวุฒิ คิมประโคน ประโคนชัยพิทยาคม 6 605: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
4445 วรวุฒิ มุงธิสาร โพนงามศึกษา 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4446 วรานนท์ โกศล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 1033: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
4447 วรรษชล สุขชาตะ สุรนารีวิทยา 6 116: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 45 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ  
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45