รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

501 ณัชพล บุญวราภรณ์ มารีย์วิทยา 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
502 ณัชชา บุญญฤทธิ์ สุรนารีวิทยา 6 061: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
503 ณัชพงศ์ สานุสัตย์ ขามแก่นนคร 6 439: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
504 ณัชชา ปัสสาสัย ปทุมเทพวิทยาคาร 6 918: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
505 ณัชชา ปุยพลทัน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
506 ณัชชา รัตนเมธาโกศล มารีย์วิทยา 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
507 ณัชชา วรจินดา เลยพิทยาคม 6 912: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
508 ณัชนา รักซ้อน สตรีราชินูทิศ 6 039: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
509 ณัฐกมล สุนทรพิทักษ์ เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
510 ณัชชา นาทองคำ โพนทองพัฒนาวิทยา 6 740: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
511 ทินภัทร สำราญทรัพย์สิน นางรอง 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
512 ทัศวรรณ ประภาศร สตรีศึกษา 6 046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
513 ทานตะวัน แก้วกัลยา คำแสนวิทยาสรรค์ 6 920: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
514 ทิชา สิทธิเชียงพิณ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 087: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
515 ทิชากร โพธิ์นรินทร์ ชุมแพศึกษา 6 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
516 ทิชานันท์ ช่วยกระโทก โชคชัยสามัคคี 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
517 ทิพย์สุดา ป้องสีดา คำสร้อยพิทยาสรรค์ 6 023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
518 ทินภัทร จันทศร ขอนแก่นวิทยายน 6 001: แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
519 ทัศนีย์ เสือทอง ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
520 ทินวัฒน์ รัตนขจรจิตต์ กัลยาณวัตร 6 241: คณะศึกษาศาสตร์ ((เน้นด้านศิลปศาสตร์) วิชาเอกศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
521 ทิพย์ชัญญา วงษ์เกษมศิริ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 407: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
522 ทิพย์ธิดา คำพีพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 817: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
523 ทิพย์นภา วันจงคำ กุมภวาปี 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
524 ทิพยรัตน์ นระแสน กัลยาณวัตร 6 626: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
525 ทศพล เข็มเพ็ชร์ ขามแก่นนคร 6 1015: คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
526 ทิตยาภรณ์ สุขโข พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
527 ทัตพงศ์ นนยะโส สารคามพิทยาคม 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
528 ณัฐพงษ์ น้อยโคตร วาปีปทุม 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
529 ทศพล จันทนามสี โกสุมวิทยาสรรค์ 6 050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
530 ทศพล มีพร กระสังพิทยาคม 6 051: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ม.ขอนแก่น
531 ทศพล วะรงค์ กันทรลักษ์วิทยา 6 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
532 ทศวรรษ ผจญจิตร พุทไธสง 6 619: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
533 ทักษพร รักพร้า บุรีรัมย์พิทยาคม 6 023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
534 ทัศนียา สุขธนะ แก่นนครวิทยาลัย 6 1031: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.กรุงเทพ
535 ธีรเจต บุญเฉลียว สตรีสิริเกศ 6 233: คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
536 ทัศนีย์วรรณ จันทร์พุก เมืองพลพิทยาคม 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
537 วีระชัย เยี่ยมจบก อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 131: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
538 ทัศน์พล ภัทรพิศาล เบ็ญจะมะมหาราช 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
539 ทัศนาพร นวลโสภา แก้งคร้อวิทยา 6 145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
540 ทัศนีย์ คำโม้ กุดขอนแก่นวิทยาคม 6 921: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.พายัพ
541 ทัศนีย์ นโนนลาน ภูเวียงวิทยาคม 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
542 ทิพรัตน์ ยานุวงศ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
543 ทักษพร รามทัศน์ แก่นนครวิทยาลัย 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
544 ธนกิจ รัตนสินทวีสุข อนุกูลนารี 6 133: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
545 ธญวรรณ ชินวรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 1001: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
546 ธฎากรณ์ เดชผล นารีนุกูล 6 1001: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
547 ธนกร ผิวผ่อง อุดรพิทยานุกูล 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
548 ธนกฤต เงินอินต๊ะ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 801: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
549 ธนกฤต สีหา ขามแก่นนคร 6 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
550 ทิพย์สุดา กุลวิริยะวงศ์ สตรีราชินูทิศ 6 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
551 ธนกานต์ จรูญ มารีย์วิทยา 6 1119: จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวฯ
552 เทวฤทธิ์ พรหมแสง ขามแก่นนคร 6 621: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
553 ธนโชติ กมลรัตนา อุดรพิทยานุกูล 6 622: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
554 ธนโชติ จรัญวัน เมืองพลพิทยาคม 6 033: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
555 ธนเทพ แปลงไธสง พุทไธสง 6 618: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
556 ธนธรณ์ จิระจิตต์มีชัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
557 ธนปราชญ์ นิรัยรัมย์ นางรอง 6 021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
558 ธนพร ทองล้น ชุมแพศึกษา 6 324: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ตรัง) ม. สงขลาฯ
559 ธนกฤต สุคนธเมธีรัตน์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 001: แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
560 เทพวิทิต บุญเจริญ มุกดาหาร 6 715: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
561 ทิพาวดี โทแหล่ง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
562 ทิมาภรณ์ ภูศรีโสม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 1123: อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวฯ
563 ทิมาภรณ์ สมมี ชุมพลโพนพิสัย 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
564 ทิวากร ชัยพิมพ์ พุทไธสง 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
565 ทิวาพร ชัยราช หนองบัวพิทยาคาร 6 725: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย
566 เทพทวี นามกลาง โนนสูงศรีธานี 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
567 ธชญาน์ณิศ สมทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 143: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
568 เทพฤทธิ์ โพธิ์ศรี บ้านไผ่ 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
569 เทอดพงษ์ ขอนาคกลาง โนนสูงศรีธานี 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
570 เทพสถิตย์ ลาปราบ มัญจาศึกษา 6 152: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
571 เทพสิริ ทองแสง เบ็ญจะมะมหาราช 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
572 เทพาฤทธิ์ พาสีราช ประจักษ์ศิลปาคาร 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
573 เทวราช นามนุษย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 602: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
574 เทวริท ตาลเสี้ยน บ้านลานวิทยาคม 6 1105: ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวฯ
575 ทศพล ขันทอง สตรีสิริเกศ 6 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
576 เทพพิทักษ์ รักษาบุญ นาจานศึกษา 6 314: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม. สงขลาฯ
577 ณัฐวิภา เอี๊ยวชัยพร ขอนแก่นวิทยายน 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
578 ณัฐวดี โคตรพรม มุกดาหาร 6 289: คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
579 ณัฐวดี พรทิพย์รัตนา ขอนแก่นวิทยายน 6 715: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
580 ณัฐวดี เย็นสถิตย์ ชุมแพศึกษา 6 1116: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวฯ
581 ณัฐวดี อำมาตทัศน์ อุดรพัฒนาการ 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
582 ณัฐวรรณ ทีรวม ทุ่งศรีอุดม 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
583 ณัฐวุฒิ วรรณภา นาเชือกพิทยาสรรค์ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
584 ณัฐวิภา กำหนดศรี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 013: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
585 ณัฐภัทร ธวัชชัย ราชสีมาวิทยาลัย 6 009: ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
586 ณัฐวุฒิ กานิล ธาตุพนม 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
587 ณัฐวุฒิ จิตติธรรม ขอนแก่นวิทยายน 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
588 ณัฐวุฒิ จิตราพิเนตร วาปีปทุม 6 707: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
589 ณัฐวุฒิ เด่นไชยรัตน์ สกลราชวิทยานุกูล 6 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
590 ณัฐวุฒิ ธนาวุฒิกุล อุดรพิทยานุกูล 6 1015: คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
591 ทศพล คำภูมี กัลยาณวัตร 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
592 ณัฐวิทย์ อูปแก้ว สารคามพิทยาคม 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
593 ณัฐพล สารกุล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 1032: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
594 ธนพร โนวยุทธ เลยพิทยาคม 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
595 ณัฐพร ขุมคำ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
596 ณัฐพร ทองผา มุกดาหาร 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
597 ณัฐพล เจริญอารยะสกุล มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 051: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ม.ขอนแก่น
598 ณัฐพล ถนอมทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
599 ณัฐพล ทองโรจน์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
600 ณัฐริกา กัณฑิศักดิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45