รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

601 ณัฐพล ประสมสุข เดชอุดม 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
602 ณัฐรดา วงศ์บา อำนาจเจริญ 6 048: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์) ม.ขอนแก่น
603 ณัฐพล สิทธิอมรพร ราชสีมาวิทยาลัย 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
604 ณัฐพล สินใหม่ ลำปลายมาศ 6 724: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
605 ณัฐพล สุริยะไกร ขอนแก่นวิทยายน 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
606 ณัฐพัชร์ พิเชษฐพันธ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
607 ณัฐพิชา แสงพัน ศรีบัวบานวิทยาคม 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
608 ณัฐวุฒิ แวงวรรณ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
609 ณัฐพล นามปาน ขอนแก่นวิทยายน 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
610 ทวีทรัพย์ ประธรรมเต น้ำโสมพิทยาคม 6 703: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
611 ทรัพย์ทวี ชัยแก้ว สุรนารีวิทยา 6 820: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
612 ทรัพย์สถิตย์ ทองดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
613 ทรัพย์อนันต์ มะธิมะเนาร์ มัธยมยางสีสุราช 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
614 ทวัช ถนอมทูล ชุมแพศึกษา 6 842: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
615 ทวิภัทร ตริสกุล ขอนแก่นวิทยายน 6 504: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา ม.เชียงใหม่
616 ณัฐวุฒิ มันทะรา จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 6 128: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
617 ทวีโชค พรมขันตี มัธยมด่านขุนทด 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
618 ณิชกานต์ ชินคำ กัลยาณวัตร 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
619 ทวีพร พันธุ์ภิญญา สตรีชัยภูมิ 6 1108: การบัญชี ม.หัวเฉียวฯ
620 ทวีพร สหุนาลุ ประโคนชัยพิทยาคม 6 1109: การจัดการ ม.หัวเฉียวฯ
621 ทวีรัฐ กรีทวี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
622 ทวีศักดิ์ สีนวน ชุมแพศึกษา 6 605: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
623 ทศพร มูลเพีย ขามแก่นนคร 6 618: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
624 ทศพร เวียงวิเศษ ขอนแก่นวิทยายน 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
625 ทวีชัย ศิริพวงสะกะ อัสสัมชัญ นครราชสีมา 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
626 ณัตติยา น้อยพาลี นางรอง 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
627 ณัฐศุภางค์ ลีละวิทย์ เลยอนุกูลวิทยา 6 1126: นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
628 ณัฐสิทธิ์ รักษ์คิด อำนาจเจริญ 6 057: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน ม.ขอนแก่น
629 ณัฐสิมา พร้อมรุ่งเรือง ขอนแก่นวิทยายน 6 060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
630 ณัฐสุดา แก้ววิเศษ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
631 ณัฐสุดา เฟื่องชูนุต อุดรพิทยานุกูล 6 1125: การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวฯ
632 ณัฐสุดา สุภีคำ สตรีศึกษา 6 056: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
633 ทรัพย์กมล สุนทรสวัสดิ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 435: หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.แม่ฟ้าหลวง
634 ณัฐิวุฒิ เหมะธุลิน สกลราชวิทยานุกูล 6 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
635 ณิชกานต์ สงวนรัตน์ โพนทองพัฒนาวิทยา 6 414: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
636 ณัษฐาภรณ์ วรรณไสย สตรีราชินูทิศ 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
637 ณิกร เหล่าบัวดี อมตวิทยา 6 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
638 ณิชกมล แสงจะบก สุรธรรมพิทักษ์ 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
639 ณิชกานต์ คุ้มแก้ว แก่นนครวิทยาลัย 6 1009: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ
640 ณิชกานต์ ชัยสิทธิ์ อุดรพิทยานุกูล 6 915: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
641 ณัฐพงษ์ ปานนาค สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 009: ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
642 ณัฐิดา แก้วเพชร มารีย์วิทยา 6 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
643 บุษมาศ ศิริธรรม ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
644 บุษกร ดวงเงิน สตรีชัยภูมิ 6 033: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
645 บุษกร พุทธาศรี ชุมแพศึกษา 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
646 บุษกร ศรีโคตร สตรีศึกษา 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
647 บุษกร ธนาไสย์ สตรีศึกษา 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
648 บุษบา กงภูเวศน์ สตรีศึกษา 6 1113: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หัวเฉียวฯ
649 บุษราคำ ตรีเพ็ชร อัสสัมชัญ นครราชสีมา 6 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
650 บุษบา ป้องทัพทัย วาปีปทุม 6 145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
651 บุณยาพร ชินทนา บุรีรัมย์พิทยาคม 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
652 บุษยมาศ งามทวี กระสังพิทยาคม 6 224: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
653 บุษยมาส ดาวเรือง ส้มป่อยพิทยาคม 6 1015: คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
654 บุษยมาส สาพิมาย สุรนารีวิทยา 6 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
655 บุษยา เภาทรา แก้งคร้อวิทยา 6 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
656 บุษยา ศรีวรรณ เบ็ญจะมะมหาราช 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
657 บงกชมาศ หวังกล่อมกลาง สตรีศึกษา 6 910: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ม.พายัพ
658 บุษบา ท้วมจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
659 บุญญดา สมบัติหลาย ขอนแก่นวิทยายน 6 136: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
660 ปฏิภาณ กวดวงศ์ษา นาหว้าพิทยาคม 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
661 บริพัตร จุกจันทร์ นารีนุกูล 6 008: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
662 บวรเกศ สัตยะยุกต์ อุดรพิทยานุกูล 6 416: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
663 บวรทัช สิงห์เดช ขอนแก่นวิทยายน 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
664 บวรทัต สุทธิโยธา ประสาทวิทยาคาร 6 1034: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต ม.กรุงเทพ
665 บัญฑิตา จันทรเสนา สตรีราชินูทิศ 6 401: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
666 บุศรินทร์ เอมโอช บรบือวิทยาคาร 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
667 บัณฑิตา สิทธิพรมมา สิรินธร 6 132: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
668 บุตรตรี แย้มกระโทก นางรอง 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
669 บุญบูชา หัดกล้า นางรอง 6 085: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
670 บุญยานุช กุลแก้ว ยูงทองพิทยาคม 6 614: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
671 บุญสิตา ทิงาเครือ อุดรพิทยานุกูล 6 429: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.แม่ฟ้าหลวง
672 บุณฑิราพร เจิมขุนทด ขามทะเลสอวิทยา 6 1104: การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
673 บุณพิทักษ์ โสดาศรี แก่นนครวิทยาลัย 6 209: คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
674 บุษราพร บุรีชัย ชุมแพศึกษา 6 1023: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสเทศ ม.กรุงเทพ
675 บัณฑิต โพธิสม อุดรพัฒนาการ 6 914: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
676 ใบบุญ จันทร์ศิลา แก่นนครวิทยาลัย 6 1011: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
677 เบญจวรรณ โคตรชัย ขอนแก่นวิทยายน 6 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
678 เบญจวรรณ เนียมหมวด เรณูนครวิทยานุกูล 6 704: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
679 เบ็ญญาทิพ สีทาวัน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 1018: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
680 เบญญาพร โททองดี สตรีราชินูทิศ 6 091: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
681 เบญญาภา ด้วงนิล สุรธรรมพิทักษ์ 6 706: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
682 บุษรา ผดุงกิจ สตรีศึกษา 6 1123: อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวฯ
683 แบงก์ มงคลขจิต ดอนบอสโกวิทยา 6 437: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ม.แม่ฟ้าหลวง
684 เบญจรัตน์ เจริญรัมย์ เมืองพลพิทยาคม 6 139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
685 ปกาสิต กฤตเวทิน พุทไธสง 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
686 ปฏิญญา นากลาง เซนต์เมรี่ 6 817: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
687 ปฏิญญา แสนปาง มัธยมวานรนิวาส 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
688 ปฏิพล ลาภปรารถนา ดอนบอสโกวิทยา 6 1125: การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวฯ
689 ปฏิพัทธ์ น้อมสูงเนิน นารีนุกูล 6 618: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
690 นิรชา คำยา บุญวัฒนา 6 723: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ม.หอการค้าไทย
691 เบญญาภา ลีวิวัฒน์วงศ์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 029: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
692 เบญจมาศ คำมา เลยพิทยาคม 6 1113: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หัวเฉียวฯ
693 บุษราภรณ์ ศรีประเสริฐ ห้วยทับทันวิทยาคม 6 919: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
694 บุสญากร เพียสา สกลราชวิทยานุกูล 6 104: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
695 บูชิต เจตนา ราชสีมาวิทยาลัย 6 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
696 เบญจพร พลบัติ มารีย์วิทยา 6 819: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
697 เบ็ญจพร ศรีพรทา อุดรพัฒนาการ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
698 เบญจมาพร ผู้ทอง ขัติยะวงษา 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
699 เบญจวรรณ คำหอม บ้านไผ่ 6 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
700 เบญจมาศ กันหา สตรีชัยภูมิ 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45