รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

701 เบญจรัตน์ มาแสวง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 131: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
702 เบญจมาศ จันทร์จันทึก อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
703 เบญจมาศ ปุสันเทียะ สตรีชัยภูมิ 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
704 เบญจมาศ ภาเชียงคูณ หนองบัวพิทยาคาร 6 046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
705 เบญจมาศ ราชบัวศรี ชุมแพศึกษา 6 144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
706 เบญจมาศ ฤทธิแผลง สตรีศึกษา 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
707 บงกชกร วิเชียรทอง สุรนารีวิทยา 6 087: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
708 เบญจมาภรณ์ ปิตะสายะ บุญวัฒนา 6 1124: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวฯ
709 นิสาชล เขตประทุม สตรีราชินูทิศ 6 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
710 นิศารัตน์ แก้วสีขาว วาปีปทุม 6 833: คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
711 นิศารัตน์ จูมแพง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 008: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
712 นิศารัตน์ พิมพกัณต์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 428: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
713 นิศารัตน์ โพนตุแสง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 6 255: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
714 นิศารัตน์ สัมโรง ขามแก่นนคร 6 601: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
715 นุจรินทร์ ภักดีกำจร ปากช่อง 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
716 นิษฐ์ธรีย์ วงศ์ประทุม สกลราชวิทยานุกูล 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
717 นิศาชล คำแหงพล ขอนแก่นวิทยายน 6 086: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
718 นิสาชล หยาง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 1121: กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวฯ
719 นิสารัตน์ อุ่นวิเศษ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 855: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
720 นิอรวรรณ สาวิสิทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 409: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
721 นิออน ศรีสุภาพ สตรีศึกษา 6 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
722 นีลนารา สมอดง บ้านไผ่ 6 834: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อัสสัมชัญ
723 บรรพต ปีกสันเทียะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
724 นิศารัตน์ ทวินันท์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
725 นิลุบล พลโสกเชือก เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 437: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ม.แม่ฟ้าหลวง
726 ธีรกานต์ คูตระกูล บุรีรัมย์พิทยาคม 6 624: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
727 นิรมล ทุมากรณ์ ผดุงนารี 6 014: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
728 นิรมล หงษ์ทอง สตรีราชินูทิศ 6 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
729 นิราวรรณ พุดเขียว นครขอนแก่น 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
730 นิรุชา เรืองสวัสดิ์ กัลยาณวัตร 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
731 นิรุต เต้นปักษี นางรอง 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
732 นิศาชล ไวประเสริฐ สตรีชัยภูมิ 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
733 นิลุบล ประภาสอน เมืองพลพิทยาคม 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
734 นิศาชล บุษบงก์ สตรีสิริเกศ 6 019: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
735 นิลุบล ผจงศิลป์ ขอนแก่นวิทยายน 6 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
736 นิโลบล จันดาวาปี ศรีธาตุพิทยาคม 6 729: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
737 นิโลบล ทองทา กัลยาณวัตร 6 1008: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์วิทยุกระจายเสียงฯ ม.กรุงเทพ
738 นิศากร ป้องวิชัย กุมภวาปี 6 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
739 นิศากร ทาโยหา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
740 นุจรี หิ้วพิมาย พิมายวิทยา 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
741 นิลุบล ดีโคตร บ้านแพงพิทยาคม 6 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
742 เนตรนภา ม้วนโคกสูง มารีย์วิทยา 6 087: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
743 นุสรา สุนิมิตพงศ์ ลำปลายมาศ 6 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
744 เนชฤดี ศรีตัดสูง ชานุมานวิทยาคม 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
745 เนตรชนก วงษ์ชารี น้ำพองศึกษา 6 021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
746 เนตรชนก ศรีอุ่น สตรีราชินูทิศ 6 1103: ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวฯ
747 เนตรชนก สังเกตุชน เหมืองแบ่งวิทยาคม 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
748 นุกานต์ วรธิพรหมมา เทศบาลวัดกลาง 6 617: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
749 เนตรนภา น้อยรังสี อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 722: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ม.หอการค้าไทย
750 นุสบา แจ้งสมบูรณ์ หนองกี่พิทยาคม 6 1019: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวฯ ม.กรุงเทพ
751 เนตรนภา รอดผุย คอนสารวิทยาคม 6 716: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
752 เนตรนภา มีชัย ลือคำหาญวารินชำราบ 6 025: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
753 เนตรนรินทร์ ตองติดรัมย์ พุทไธสง 6 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
754 เนตรหทัย สลิดกุล เลยพิทยาคม 6 1011: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
755 เนติกร สุทธิประภา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
756 บงกช สาลี แก่นนครวิทยาลัย 6 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
757 เนตรชนก สุพรรณนุกุล อัสสัมชัญ นครราชสีมา 6 1105: ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวฯ
758 นุชปวีณ์พร บุตรศรี พนาศึกษา 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
759 นุจรี อภัยศิลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 6 008: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
760 นุชจรี ศรีฐานษร มัธยมวานรนิวาส 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
761 นุชจรีย์ ศรีมะเรือง นารีนุกูล 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
762 นุชนาถ โดดชัย เชียงยืนพิทยาคม 6 433: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
763 นุชนาถ แย้มเกิด สนมวิทยาคาร 6 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
764 นุชนาถ วังผา คำสร้อยพิทยาสรรค์ 6 614: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
765 นุสรา มาตรา สารคามพิทยาคม 6 629: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
766 นุชนารถ วรรณทอง เขาวงพิทยาคาร 6 1122: การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวฯ
767 นุสบา พิลาเดช น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
768 นุชรัตน์ อุไรรักษ์ กัลยาณวัตร 6 412: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
769 นุตประวีณ์ วงษ์คำซาว ขอนแก่นวิทยายน 6 046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
770 นุตาภา มัชฌิมะปุระ ขอนแก่นวิทยายน 6 623: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
771 นุพรัตน์ หารประชุม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 705: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
772 นุษบา รัตนศรี เสลภูมิพิทยาคม 6 425: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
773 ปฏิภาณ กันยาสาย นารีนุกูล 6 730: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
774 นุชนารถ นามรัสสี ศรีกระนวนวิทยาคม 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
775 ปรารถนา วดีศิริศักดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 803: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
776 ปรางทิพย์ ศิลาชัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
777 ปราญชลี ดวนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 6 046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
778 ปราญิชา จันปุ่ม ขอนแก่นวิทยายน 6 1120: เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ
779 ปราณปริยา ชาตะวราหะ สกลราชวิทยานุกูล 6 821: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
780 ปราณิสา ปรึ่มพรชัย มารีย์วิทยา 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
781 ปริญญา ดิเรกโภค สตรีชัยภูมิ 6 145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
782 ปรารถนา น้อยบัวทิพย์ สตรีศึกษา 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
783 ปรัชญ์ มณีสังข์ กันทรลักษ์วิทยา 6 047: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
784 ปรารถนา ศรีลาลัย เลิงนกทา 6 ม.เชียงใหม่
785 ปรารถนา สีลา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 1109: การจัดการ ม.หัวเฉียวฯ
786 ปรารถนา อุตพัฒน์ ขอนแก่นวิทยายน 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
787 ปริกตา บุญชู เลยพิทยาคม 6 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
788 ปริชญา ถีติปริวัตร์ เลยพิทยาคม 6 1108: การบัญชี ม.หัวเฉียวฯ
789 ประภากร ลับทิพย์ เมืองพลพิทยาคม 6 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
790 ปราโมทย์ ปัญญาแก้ว บัวใหญ่พิทยาคม 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
791 ประภาสิริ ศิระพรหม อำนาจเจริญ 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
792 ปฏิพัทธ์ ปฤชานนท์ ขุขันธ์ 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
793 ประภาพร ประเสริฐสังข์ หนองแสงวิทยศึกษา 6 711: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
794 ประภาพร พลบำรุง กัลยาณวัตร 6 804: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
795 ประภาพร เริงชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ 6 021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
796 ประภาพร วงค์ตาทำ นาแกสามัคคีวิทยา 6 427: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
797 ประภาภรณ์ ทองบ่อ ทรายมูลวิทยา 6 604: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
798 ปรางทิพย์ นนท์ขุนทด จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
799 ประภาสิริ วาระเพียง เมืองพลพิทยาคม 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
800 ปรัชญาภรณ์ ยุขจร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 043: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 8 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45