รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2556

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

801 ประวีณรัช ดนตรี เดชอุดม 6 1018: คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
802 ประวีณา ศุภพินิจ นารีนุกูล 6 1108: การบัญชี ม.หัวเฉียวฯ
803 ประเสริฐ คุณารักษ์ อำนาจเจริญ 6 023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
804 ประเสริฐ เสนาวงศ์ อุดรพัฒนาการ 6 233: คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
805 ประอรรัตน์ คำสวัสดิ์ สตรีราชินูทิศ 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
806 ปริญญา นิลศิริ เมืองพลพิทยาคม 6 1104: การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
807 ประภาวิณี ศรีพิไล โนนคร้อวิทยา 6 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ม.ขอนแก่น
808 ปวิชญา เขมะสัจจกุล สตรีราชินูทิศ 6 401: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
809 ปรียาวัลย์ ตัถยาธิคม มารีย์วิทยา 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
810 ปลายฟ้า ภูบ้านหม้อ โนนสูงพิทยาคาร 6 853: คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อัสสัมชัญ
811 ปลิตตา กิมสันติสุข น้ำพองศึกษา 6 708: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ม.หอการค้าไทย
812 ปวริศ จันโทภาส กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 715: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
813 ปวริศา งามเสน่ห์ แก่นนครวิทยาลัย 6 040: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ม.ขอนแก่น
814 ปริชญา สารการ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
815 ปวันรัตน์ ไวว่อง หนองกี่พิทยาคม 6 609: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
816 ปรียาภรณ์ อันทะรักษ์ ผดุงนารี 6 833: คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
817 ปวีณ์นุช ทองไพร เบ็ญจะมะมหาราช 6 1001: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
818 ปวีณา ใจหมั่น กัลยาณวัตร 6 296: คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต) ม. สงขลาฯ
819 ปวีณา นามมูลน้อย ภูเวียงวิทยาคม 6 238: คณะศึกษาศาสตร์ (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) วิชาเอกการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
820 ปวีณา เผ่าพงษ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 913: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
821 ปองวิทย์ เหรียญทอง ขอนแก่นวิทยายน 6 430: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ม.แม่ฟ้าหลวง
822 ปัญจพร ลากูล ภูเวียงวิทยาคม 6 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
823 ปวริศา พลวงศ์สกุล สกลราชวิทยานุกูล 6 615: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
824 ปรียนันท์ ทัศพรทรงสิริ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 707: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
825 ปริญญา บัวบาน มารีย์วิทยา 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
826 ปริณธร นาคดี เบ็ญจะมะมหาราช 6 011: สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
827 ปรินดา ปัตตานี วาปีปทุม 6 1127: นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
828 ปริยาภัทร บัวแก้ว สารคามพิทยาคม 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
829 ปริวรรต อิ่มสอาด อนุกูลนารี 6 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
830 ปรีชญา ตันติศิรินทร์ นารีนุกูล 6 144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
831 ปรียาวรรณ สิทธิกุล สตรีสิริเกศ 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
832 ปรีชญา ศรีโสพันธ์ นารีนุกูล 6 918: คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
833 ปรียารัตน์ คำมะ ปิยะมหาราชาลัย 6 730: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
834 ปรียานุช ส่งกลิ่นจันทร์ สุรวิทยาคาร 6 029: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
835 ปรียาพร บุญชู พนมไพรวิทยาคาร 6 917: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
836 ปรียาภรณ์ ดาวรุ่งโรจน์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
837 ปรียาภรณ์ เพ็งธรรม เบ็ญจะมะมหาราช 6 005: พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
838 ปรียาภรณ์ ศรีชัย กัลยาณวัตร 6 409: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
839 ประภากร เพ็งทอง อุดรพิทยานุกูล 6 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
840 ปรีชญา พิมพ์พงษ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 1126: นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
841 ปนิธาน มาดี สตึก 6 139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
842 ปนัดดา เที่ยงอารมณ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 1121: กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวฯ
843 ปนัดดา บุญตา ขุขันธ์ 6 1101: พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ
844 ปนัดดา ประเสริฐศรี สตรีราชินูทิศ 6 421: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
845 ปนัดดา พิมพิลา เมืองพลพิทยาคม 6 701: คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
846 ปนัดดา วัดจันทร์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
847 ปภัสสร ตันติวงษ์ มารีย์วิทยา 6 008: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
848 ปนิดา กิชัยรัมย์ ห้วยราชพิทยาคม 6 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
849 ปนัดดา ไตรนิรันดร มัญจาศึกษา 6 625: คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
850 ปพิชญา กองนอก สตรีชัยภูมิ 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
851 ปพิชญา ปานาราช อุดรพิทยานุกูล 6 719: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
852 ปพิชญา ลีฬหารัตน์ มารีย์วิทยา 6 1032: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
853 ปพิชญา แสนสุข กันทรารมณ์ 6 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
854 ปภัทร์พิมพ์ ฉัตรทนานนท์ ดอนบอสโกวิทยา 6 006: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
855 ประภาพร จันทะนิล ขอนแก่นวิทยายน 6 1015: คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
856 ปนัดดา เสนารัตน์ สตรีศึกษา 6 274: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
857 ปณิทรรศน์ สุดสวาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 6 844: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินพาณิชย์ตรี ม.อัสสัมชัญ
858 ปฏิภาณ์วีร์ อุตรนคร กัลยาณวัตร 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
859 ปฏิยุทธ์ อุปพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 1123: อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวฯ
860 ปฐมพงศ์ ก่อบุญ อุดรพิทยานุกูล 6 010: เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
861 ปฐมยศ พงษ์ศิริ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 616: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
862 ปฐมาวดี บุญตระการ ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 434: หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง
863 ปฐมาวดี โยธิน บุรีรัมย์พิทยาคม 6 855: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
864 ปนัดดา ทาร่อน ขามแก่นนคร 6 610: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
865 ปณิตา อยู่พิทักษ์สกุล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 606: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
866 ปนัดดา ทองสลับ นารีนุกูล 6 620: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนฯราชมงคล-จันทบุรี
867 ปณิธาน คำวะเนตร ดอนบอสโกวิทยา 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
868 ปณิวัฒน์ ตันสกุล เบ็ญจะมะมหาราช 6 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
869 ปติญญา มาขุมเหล็ก สตรีศึกษา 6 733: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษและการแปล ม.หอการค้าไทย
870 ปทิตตา โลหณุต มารีย์วิทยา 6 412: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
871 ปนัดดา ไชยฮะนิจ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
872 ปรมา ประภาสโนบล ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
873 ปณิตา กันอริ ภัทรบพิตร 6 906: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.พายัพ
874 ประภัสราภรณ์ ศิริยานนท์ กัลยาณวัตร 6 219: คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หาดใหญ่) ม. สงขลาฯ
875 ประกายรัตน์ ระบือพิณ พิมายวิทยา 6 1121: กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวฯ
876 ประกาศิต อิ่มนาง มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 1012: คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ
877 ประดับเกียรติ พันโนเรช อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 1102: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ
878 ประพัฒน์พงษ์ สุขสบาย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 433: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
879 ประพิศรา ศักดาศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 115: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ ม.ขอนแก่น
880 ปภัสรา คนหาญ หนองสูงสามัคคีวิทยา 6 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
881 ประภัสรา ภารสงัด กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 845: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน ม.อัสสัมชัญ
882 ประกายดาว พันธ์คำ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
883 ประภัสสร กรมไธสงค์ กุงเจริญพิทยาคม 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
884 ประภัสสร บริวัฒน์หิรัญ มหิศราธิบดี 6 1002: คณะบริหารธุรกิจ (ยังไม่เลือกสาขาวิชา) ม.กรุงเทพ
885 ประภัสสร พันธ์คูณ มุกดาหาร 6 912: คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
886 ประภัสสร สารเพ็ชร กระสังพิทยาคม 6 307: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี) ม. สงขลาฯ
887 ประภัสสร สุวรรณสิงห์ ศรีสงครามวิทยา 6 1128: ภาษาจีน ม.หัวเฉียวฯ
888 ประภัสสรา จำเริญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 6 275: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปัตตานี) ม. สงขลาฯ
889 ประภัสรา ธานี ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
890 ปรวีร์ มาประจวบ นางรอง 6 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
891 ปรมาพร สนทองหลาง อัสสัมชัญ นครราชสีมา 6 1107: อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวฯ
892 ปรมาภรณ์ มโนธรรม สตรีชัยภูมิ 6 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ขอนแก่น
893 ปรมินทร์ ศรีประทาย มารีย์วิทยา 6 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
894 ปรมินทร์ อัตตะเนย์ วาปีปทุม 6 050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
895 ปรเมศร์ มรกตเขียว เขื่องในพิทยาคาร 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
896 ปรเมศวร์ สุนทรประดิษฐ์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 1031: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.กรุงเทพ
897 ประกายทิพย์ ไผ่เฟื้อย อุดรธานีพิทยาคม 6 053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
898 ปรวีร์ เกษมทรัพย์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
899 ประกายดาว ศาลางาม จอมพระประชาสรรค์ 6 735: คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
900 ปรเวศน์ ศรีชัยโย หนองบัวพิทยาคาร 6 145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 4447 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 9 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45