ตำแหน่งที่สมัคร : เจ้าหน้าที่การตลาด และฝ่ายขาย                 วันที่พร้อมเริ่มงาน :        เพศ : ชาย  ผู้หญิง
1.ชื่อ - สกุล (ไทย) :        ชื่อ - สกุล (English) :
   เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :
2.ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ :    หมู่ที่ :    ซอย :    ถนน :    ตำบล/แขวง :
   อำเภอ/เขต :    จังหวัด :    รหัสไปรษณีย์ :
   โทรศัพท์บ้าน :    โทรศัพท์มือถือ :    อีเมล :
3.วัน/เดือน/ปีเกิด :    อายุ : ปี    น้ำหนัก : กก.    ส่วนสูง : ซม.
   เชื้อชาติ :    สัญชาติ :    ศาสนา :
4.สถานภาพการสมรส :   โสด  สมรส  หย่าร้าง  หม้าย
   ชื่อคู่สมรส :    นามสกุล(เดิม) :    จำนวนบุตร : คน
5.ประวัติการศึกษา
   ระดับการศึกษาสูงสุด :  ปริญญาโท  ปริญญาตรี  ปวส./ปวท./อนุปริญญา  ม.ปลาย/ปวช.
   ชื่อสถานศึกษา :    เกรดเฉลี่ย :    สาขาวิชา :    ปีที่สำเร็จ :
6.ความสามารถพิเศษ
   6.1 พิมพ์ดีดภาษาไทย : คำ/นาที   พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ : คำ/นาที
   6.2 คอมพิวเตอร์ Word : ดีมาก  ดี  พอใช้         Exel : ดีมาก  ดี  พอใช้         Photoshop : ดีมาก  ดี  พอใช้
   6.3 ขับรถ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ : มี  ไม่มี         ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ : มี  ไม่มี 
7.ประสบการณ์การทำงาน (เรียงจากปัจจุบันถึงอดีต)
   7.1 ที่ทำงานปัจจุบัน :    ตำแหน่ง :
        ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
        ระยะเวลาตั้งแต่ :  ถึง :     เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ : บาท
        รายได้อื่นๆ จากบริษัท นอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐาน : บาท    รวมรายได้สุทธิต่อเดือน : บาท
        สาเหตุที่ลาออก :
   7.2 ที่ทำงานอดีต :    ตำแหน่ง :
        ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
        ระยะเวลาตั้งแต่ :  ถึง :     สาเหตุที่ลาออก :
   7.3 ที่ทำงานอดีต :    ตำแหน่ง :
        ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
        ระยะเวลาตั้งแต่ :  ถึง :     สาเหตุที่ลาออก :
8.แนบ Resume :
** ก่อนคลิกปุ่ม สมัครงาน โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน
** อย่าลืม แนบไฟล์ Resume ในข้อ 8 เพื่อประกอบการพิจารณา