Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ประกาศแล้วแอดมิชชัน54 เด็กเก่งเตรียมอุดมฯ จำนวนคนเปิดอ่าน 3,675 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์
สอบได้คะแนนสูงสุด 93.21 ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ด้านคณะยอดฮิต ได้แก่ รัฐศาสตร์ มธ.เด็กแห่สมัครกว่า 3 พันราย
วันนี้ (4 พ.ค.) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยประกาศผลเบื้องต้น นักเรียนคนเก่งทำคะแนนสูงสุด 10 ราย ใน 10 คณะ

โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 123,260 คน โดยสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยดำเนินการคัดเลือกให้ รวมทั้งหมด 94 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 912 คณะ/สาขาวิชา โดยมีรหัสสถาบัน/สาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 3,747 รหัส และมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 78,096 คน

สำหรับนักเรียนผู้ทำคะแนนได้สูงสุด ใน 10 คณะ/สาขาวิชา ที่มีการประกาศผลวันนี้ ได้แก่

นายรัตน์ ปทุมวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 93.21

น.ส.บุลพร แซ่ลิ่ม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 89.53

น.ส.ชนิษฐา ปุณณวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 87.46

นายนพพล สิระนาท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 87.04

น.ส.กานตา ทิพย์ธาร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 86.98

น.ส.ตะวันรัตน์ รุ่งปัญญารัตน์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 84.69

น.ส.ปริณดา วงศ์เบญจรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 84.46

น.ส.เบญญดา ถาวรเศรษฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 83.87

นายปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 83.59

น.ส.ลออรัตน์ จงฐิตินนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 82.21

นอกจากนี้ มีผู้พิการทางสายตา สามารถสอบผ่านการคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 2 คน ได้แก่

น.ส.ณิชกานต์ กวีวรญาณ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

นายดำเกิง มุ่งธัญญา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

สำหรับสาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 3 อันดับแรก ในปีนี้ ได้แก่

1.คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับจำนวน 50 คน มีผู้สมัคร 3,032 คน

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรม, เคมี, เครื่องกล, คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับจำนวน 280 คน มีผู้สมัคร 2,449 คน

3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับจำนวน 450 คน มีผู้สมัคร 1,975 คน

 “กรุงเทพโพลล์” ระบุนักเรียน ม.6.ใน เขตกรุงเทพฯ-ภาคกลางที่กำลังรอผลแอดมิชชัน ปี 2554 เกือบครึ่งหนุนการสอบแอดมิชชัน โดยให้เหตุผลว่า สอบส่วนกลางสามารถเก็บคะแนนได้หลายครั้ง สามารถเลือกคะแนนที่ดีที่สุดได้ สามารถนำคะแนนเก็บในโรงเรียนตอน ม.ปลาย มาคิดเป็นคะแนนสอบได้ ทำให้เกิดความตั้งใจเรียนในโรงเรียนมากขึ้น
       
       ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง  “เด็ก ม.6 คิดอย่างไรกับการสอบแอดมิชชัน ปี 54”ของนักเรียน ม.6. ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคกลาง ที่กำลังรอผลแอดมิชชัน ปี 2554 พบว่า ร้อยละ 50.3 ใช้ทั้งวิธีสอบตรงและสอบตามระบบแอดมิชชั่นส์ ในขณะที่ ร้อยละ 31.0  เลือกวิธีสอบตรงอย่างเดียว มีเพียงร้อยละ 18.7 เท่านั้น ที่เลือกวิธีสอบตามระบบแอดมิชชันอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 40.7 เห็นว่าเกณฑ์การสอบแอดมิชชันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเหมาะสมและสมควรให้มี ต่อไป โดยให้เหตุผลว่า สอบส่วนกลางสามารถเก็บคะแนนได้หลายครั้ง สามารถเลือกคะแนนที่ดีที่สุดได้ สามารถนำคะแนนเก็บในโรงเรียนตอน ม.ปลาย มาคิดเป็นคะแนนสอบได้ ทำให้เกิดความตั้งใจเรียนในโรงเรียนมากขึ้น
       
       ขณะที่ร้อยละ 20.8 เห็นว่าไม่เหมาะสมและควรยกเลิก เพราะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการสอบหลาย ๆ ครั้ง และทำให้เครียด และร้อยละ 38.5 ไม่แน่ใจ ทั้งนี้ นักเรียนร้อยละ 63.4 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นต่อระบบการรวมคะแนนและการประกาศผลสอบแอดมิชชันปี 54 ในขณะที่ร้อยละ 36.6 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น สำหรับหลักเกณฑ์ที่นักเรียนชั้น ม. 6 ในปีนี้ใช้เลือกในการยื่นคะแนนแอดมิชชั่นส์เป็นอันดับแรก ร้อยละ 60.4 เลือกคณะที่ชอบเรียนและตั้งใจจะเรียนโดยไม่สนใจเรื่องสถาบัน รองลงมา ร้อยละ 22.3 เลือกคณะที่มีคะแนนถึงโดยไม่สนว่าจะเป็นคณะใด สถาบันใด และร้อยละ 7.5 เลือกโดยยึดสถาบันเป็นหลักโดยไม่สนใจที่คณะ ส่วนหลักเกณฑ์ในการเลือกสถาบัน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดูที่ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการเรียน ร้อยละ 79.4  รองลงมา ดูที่การเดินทางสะดวกสบาย ร้อยละ 77.5 และดูที่มีคณะ/หลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ร้อยละ 71.9
 

ขอบคณ ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 พฤษภาคม 2554

รายงานโดย สถาบัน The Act.ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 6/5/2554 9:30:27 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net