Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ทุนช้างเผือก สร้างปัญญาให้เด็กไทย จำนวนคนเปิดอ่าน 1,974 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ชนชาติใดมีโอกาสหรือได้รับโอกาสที่ดีทางการศึกษาแล้ว ย่อมหวังได้เลยว่าชนชาตินั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปได้ก้าวไกล 

 

"ทุนช้างเผือก" สร้างปัญญาให้เด็กไทย

 

        การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ชนชาติใดมีโอกาสหรือได้รับโอกาสที่ดีทางการศึกษาแล้ว ย่อมหวังได้เลยว่าชนชาตินั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปได้ก้าวไกล แต่ถ้าชนชาติใดขาดโอกาสทางการศึกษาหรือไม่มีความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาแล้ว ก็หวังได้เลยว่าความล้าหลังและด้อยการพัฒนาย่อมติดตามมาอย่างแน่นอน การศึกษาจึงเป็นดัชนีบ่งชี้ว่าผู้คนเหล่านั้นพัฒนาหรือด้อยการพัฒนา

 

 

การที่จะพัฒนาผู้คนในสังคมให้เป็นในทิศทางใดจึงควรเริ่มที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นหน่ออ่อนของสังคมที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นพลังอันสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า การให้การศึกษาที่ดี การช่วยกันปลูกฝังสิ่งที่ดี การถูกโน้มน้าวไปในทางที่ดี การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี การสร้างสังคมแห่งความสุขให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนจึงเป็นหัวใจอันสำคัญอย่างยิ่ง เด็กย่อมเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเป็นอันดับแรก นับแต่พ่อ แม่ ญาติพี่น้องในครอบครัวและในชุมชน แล้วเริ่มขยายไปในสถานศึกษาจนไปถึงสังคมที่พวกเขามีชีวิตอยู่ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่ทุกคนต้องหยิบยื่นให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้สังคมและชาติบ้านเมืองได้รับการพัฒนาในวันข้างหน้า

 

 

มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเล็ก ๆ มีความตั้งใจให้ชีวิตและอนาคตที่ดีแก่เด็กด้อยโอกาสในสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อเด็ก ๆ เหล่านี้มาตั้งแต่ปี 2527จนถึงปัจจุบันมีโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้คนในสังคมอยู่ 16โครงการ มีการจัดกิจกรรมเลี้ยงดู ให้การศึกษา ฝึกอบรมบ่มนิสัยพัฒนาจิตใจตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนหนุ่มคนสาวเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่เด็ก ๆ โดยความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน มีหัวใจสำคัญคือการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้เติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติเป็นที่สุด

 

เด็กเล็กก่อนวัยเรียนซึ่งเป็นลูกหลานคนยากจนในชุมชนแออัด เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย มีรายได้ไม่มั่นคงหาเช้ากินค่ำ พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดทั้งเป็นชุมชนถาวรและชุมชนไล่รื้อ เด็ก ๆ เหล่านี้จึงไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือตามโรงเรียนอนุบาลหรือสถานเลี้ยงเด็ก เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา จึงหวังพึ่งวัดและองค์กรการกุศล ซึ่งแต่ละวันทางมูลนิธิได้เลี้ยงเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวันละ 100คน ทั้งชายและหญิง และมีการสอนหนังสือในเบื้องต้น สอนธรรมะ ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ท่องจำธรรมะ เลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารเสริม อาหารว่างให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตให้แก่เด็กแต่ละคนแต่ละครอบครัว เลี้ยงฟรี สอนฟรี อบรมฟรีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเปิดสอนธรรมะให้แก่เด็กและเยาวชนที่พักอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนแออัดที่มีอายุระหว่าง10-18 ปี จำนวน100 คนเช่นเดียวกัน

 

“การเรียนธรรมะ ได้ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา แผ่เมตตา สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็ก ทำให้เด็กได้รู้จักการนำเอาธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการศึกษาเล่าเรียน ในการดำเนินชีวิตที่อยู่ในแหล่งชุมชนแออัด จะได้เติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติ”

     

       นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังห่วงใยเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กขาดโอกาสทางสังคม จึงจัดให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาในโครงการ “ทุนการศึกษาช้างเผือก” โดยจะเข้าไปให้การช่วยเหลือตั้งแต่มอบทุนการศึกษาให้ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่องตามระบบการศึกษาของรัฐ ไม่ว่าระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ช่วยให้เด็กมีค่าเทอม มีค่าหนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน มีค่าอาหารกลางวัน มีค่าพาหนะในการเดินทางไปเรียน ช่วยเหลือทุกเทอมทุกปีจนกว่าเด็กจะจบปริญญาตรีหรือชั้นสูงสุดที่เด็กสามารถเรียนได้ ดังนั้นมูลนิธิจึงต้องใช้เวลาอุปการะเด็กแต่ละคนประมาณ  10-15 ปี เป็นงบประมาณคนละ 2-4 แสนบาท เมื่อเด็กจบการศึกษาก็ไม่ต้องคืนเงิน ถือว่าให้แล้วให้เลย โดยทางมูลนิธิคิดเพียงหวังเห็นความสุขและความเจริญก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นกับ “เด็กด้อยโอกาส” เหล่านั้น ช้างเผือกจึงเกิดขึ้นในสังคมจากที่เริ่มการให้การแบ่งปันด้วยความห่วงใย สุดท้ายสิ่งที่ดีและสดใสจึงตกถึงลูกหลานในแผ่นดินไทยเรา ทั้งนี้ปัจจุบันกำลังอุปการะทุนการศึกษาช้างเผือกเด็กในชุมชนเมืองจำนวน 180 คน และในชนบทอีก 1,220 คน

 

 

การดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถส่งเสียอุปการะให้เด็กเรียนจบปริญญาตรีไปแล้ว 832 คน และจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปเรื่อย ๆ นี่เป็นเพียงความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจในระยะยาว เวลาผ่านมาแล้ว 29 ปี แต่การดำเนินงานทุกโครงการล้วนอาศัยแรงน้ำใจและศรัทธาจากผู้คนในสังคมได้แบ่งปันมาเพื่อให้เป็นข้าวปลาอาหารเลี้ยงเด็ก ๆ ให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก ๆ ให้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาแก่เด็ก ๆ ถึงแม้ว่าจะดำเนินกิจกรรมมาเนิ่นนานแล้วแต่ก็ยังมีความจำเป็นและรับภาระอันหนักในค่าใช้จ่ายเพราะบางครั้งก็มีผู้ใจบุญแบ่งให้ บางครั้งก็ไม่มี จึงหาความแน่นอนไม่ได้สำหรับรายได้ที่จะนำมาช่วยเหลือเด็ก แต่รายจ่ายยังรออยู่

 

เปิดเทอมใหม่แต่ละปีนั้นผู้ปกครองคงต้องมีความทุกข์พอสมควร สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของลูก ๆ มีลูกหนึ่งคนก็ทุกข์หนึ่งระดับ มีลูกหลายคนก็ทุกข์อีกหลายระดับ แต่สำหรับมูลนิธิมีเด็กที่อยู่ในความอุปการะหลายร้อยนับพันชีวิตจะมีทุกข์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็คงสุดแต่จะคาดเดากันไปเพราะค่าอาหารและค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเด็กยังรอกันอยู่ ซึ่งผู้มีจิตเมตตาสามารถร่วมบริจาคเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด นม ขนม เครื่องเขียน เครื่องกีฬา ของเด็กเล่น เสื้อผ้า ของใช้เด็กหรือปัจจัยสำหรับเป็นค่าอาหารและทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส ได้ที่ มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600โทรศัพท์  0-2465-6165, 0-2466-8354, 0-2465-8532โทรสาร 0-2472-4212 หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี  “มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน” ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 หรือนำมาบริจาคเป็นเงินสดหรือสิ่งของด้วยตนเองได้ทุกวันไม่มีวันหยุด

 

      “ทุนการศึกษาช้างเผือก” จึงเป็นความหวังของเด็กด้อยโอกาสที่จะชุบชีวิตและให้อนาคตแก่พวกเขาได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีเหมือนกับเด็กทั่ว ๆ ไป แสงเทียนจะได้ส่องสว่างทางปัญญา หากไม่มีผู้แบ่งปัน อนาคตเด็กก็ต้องดับวูบลงกลางคัน แต่ถ้าผู้ใจบุญแบ่งปันเพื่อเด็ก พวกเขาก็คงจะต้องมีความหวังและมีความสดใสในชีวิตขึ้นมาอย่างแน่นอน

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

พระมหาสมัย จินตโฆสโกศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 20/6/2556 16:54:06 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net