Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 สุรวาท เผย "จะเริ่มจำกัดการรับ นศ.ครู" จำนวนคนเปิดอ่าน 3,145 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ประธานอนุกรรมการวางแผนและประสานการผลิตครู คุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและประสานการผลิตครู มีมติสำคัญเรื่อง การผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนายจาตุรนต์ ฉายแสงสุรวาท เผย "จะเริ่มจำกัดการรับนักศึกษาครู"
        ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ประธานอนุกรรมการวางแผนและประสานการผลิตครู คุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและประสานการผลิตครู มีมติสำคัญเรื่อง การผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เรื่องการปฏิรูประบบการผลิตครูและพัฒนาครู ซึ่งได้มีการสรุปวิธีการรวบรวมข้อมูลการผลิตและความต้องการใช้ครูจากหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยขอให้จัดทำข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกตามปีเกิด สาขาวิชา วุฒิการศึกษาที่นำมาขอรับ สถาบันที่สำเร็จ พร้อมทั้งจำแนกตามการขอรับใบอนุญาตโดยการรับรองหลักสูตร 4 ปี 5 ปี ป.บัณฑิต เทียบโอน ทดสอบหรืออบรม และสถาบันฝ่ายผลิต โดยในส่วนของสถาบันฝ่ายผลิต ให้รายงานจำนวนผู้เรียนครู 5 ปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 5 และแผนการรับเข้าเรียน ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2557 - 2561)พร้อมกันนี้จะต้องประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอให้จัดทำข้อมูลผู้เรียนตามหลักสูตรครู 5 ปี จากทุกสถาบันฝ่ายผลิตจากข้อมูลขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี และขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดทำข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำแนกตามระดับชั้นตั้งแต่ อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. และข้อมูลเด็กต่างด้าวที่เข้าเรียนในโรงเรียนของไทย ตลอดจนให้ สกศ.ประสานขอข้อมูลอัตราการเกิดของเด็กไทย จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 – 2556“นอกจากนี้ที่ประชุมได้สรุปให้มีการประสาน ขอข้อมูลความต้องการใช้ครู ในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนครูที่จะเกษียณอายุราชการจำแนกตามสาขาวิชา ปีงบประมาณ และสังกัดจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และข้อมูลจำนวนความต้องการใช้ครูจำแนกตามสาขาวิชาและปีงบประมาณจากทุกหน่วย งาน โดยเมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะจัดทำกรอบความต้องการใช้ครู เสนอให้คุรุสภายกเลิกการรับรองจำนวนการผลิตที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรที่ คุรุสภารับรองไว้ และให้สถาบันฝ่ายผลิตเสนอแผนการรับผู้เรียนมาให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการ ใช้ครูที่กำหนดขึ้น เพื่อให้คุรุสภารับรองอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปส่วนปีการศึกษา 2557 ขอให้สถาบันฝ่ายผลิตพิจารณาลดจำนวนการรับในสาขาวิชาที่คาดว่าจะเกินความต้อง การลง โดยที่ประชุมจะสรุปผลการประชุมดังกล่าวเสนอคุรุสภาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบต่อไป” ผศ.ดร.สุรวาท กล่าว

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 21/8/2556 13:07:54 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net