Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 สธ. ยันผลิตพยาบาลเพิ่ม 27,960 คน แต่ยังขาดอีก 46,513 คน หวั่นสมองไหลหลังเข้า AEC จำนวนคนเปิดอ่าน 2,584 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ขณะนี้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ทำให้มีความต้องการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น

 

สธ. ยันผลิตพยาบาลเพิ่ม 27,960 คน แต่ยังขาดอีก 46,513 คน

หวั่นสมองไหลหลังเข้า AEC

 
        นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสัมมนาวิชาการพยาบาลวิชาชีพระดับบริหารและปฏิบัติการ จากภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศจำนวน 1,600 คน เรื่องการบริหารการพยาบาลในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และมอบโล่รางวัลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลเป็นเลิศ จัดโดยสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล และชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย


     
        นายแพทย์ประดิษฐกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ให้มีศักยภาพสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยแบ่งการบริหารจัดการเครือข่ายบริการในส่วนภูมิภาคออกเป็น 12 เขตสุขภาพ เขตละ 5-7 จังหวัด ประชากรประมาณ 3-5 ล้านคน กำหนดเป้าหมายพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็น 10 สาขา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงในมาตรฐานเดียวกัน เป้าหมายหลักคือ ให้คนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนเฉลี่ยให้ได้ 80 ปีใน 2566 ตามนโยบายรัฐบาล บุคลากรหลักที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จคือวิชาชีพ พยาบาล ซึ่งเป็นกำลังคนส่วนใหญ่ในระบบบริการสุขภาพ ทำหน้าที่ดูแลทั้งคนไม่ป่วยและดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงด้วยความเสียสละ

 

 


     

นาย แพทย์ประดิษฐกล่าวต่อว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(เออีซี) ในปี 2558 มีการขยายหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนไทย และการขยายบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการค้าบริการในฐานะศูนย์ กลางการบริการการแพทย์ (Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชีย ทำให้มีความต้องการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับพยาบาลเป็น 1 ใน 7 แรงงานฝีมือที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน อาจจะเกิดปัญหาการไหลออกของพยาบาลไทย ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีพยาบาลวิชาชีพ 64,655 คน ในขณะความต้องการอยู่ที่ 111,168 คน ยังขาดอีก 46,513 คน ซึ่งต้องมีการเตรียมการรับมือกับปัญหาดังกล่าว

 


นายแพทย์ประดิษฐกล่าวต่ออีกว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานบนฐานความรู้ มีแผนผลิตและจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับสถานบริการทุกระดับ โดยเมื่อ 14  พฤษภาคม 2556 คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลปีการศึกษา 2557-2560 มีเป้าหมายผลิตพยาบาล 27,960 คน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลและให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน รวมทั้งมีนโยบายปรับปรุงค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อลดปัญหาการไหลออกจากระบบ  เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพ  ลดการทำงานซ้ำซ้อน เป็นต้น

 


 

     
        นอกจากนี้ ได้ขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มเติมระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 ตามเหตุผลความจำเป็นและมีการกระจายตัวที่เหมาะสม มีการปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อบรรจุพยาบาลและสหวิชาชีพอื่นๆ ที่ค้างบรรจุตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา  ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับการจัดสรร 7,547 อัตราตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ส่วนในปีงบประมาณ 2557 - 2558 คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้กระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อมูลภาระงานของตำแหน่งและ สถานบริการในสังกัด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการเพิ่มใหม่ รวมทั้งปฏิรูประบบการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจะเร่งให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

 ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวรัฐบาลไทย

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 29/8/2556 16:08:58 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net