Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ให้นักเรียน ม.6 ไปเรียนต่อปริญญาตรีฟรี จำนวนคนเปิดอ่าน 1,583 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

กระทรวงศึกษาธิการจะสอบคัดเลือกนักเรียนไทย เพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2014-2015

 

รัฐบาลสิงคโปร์ ให้นักเรียน ม.6 ไปเรียนต่อปริญญาตรีฟรี


 

        กระทรวงศึกษาธิการจะสอบคัดเลือกนักเรียนไทย เพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2014-2015  ดังนี้

 

ลักษณะทุน

        ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore : NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University : NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University : SMU)


ทั้งนี้นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาลสิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ


ทุนที่จะได้รับ

1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สหรัฐ)

2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทย

2.  เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.0ขึ้นไป

3.  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่าและกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่เกินชั้นปีที่ 1 (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)

4.  ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์

5.  ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง

6.  ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2557)

7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่นๆ (ตัวจริง 1ชุด และสำเนา 3ชุด) ได้แก่

        7.1ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย

        7.2ใบแสดงผลการเรียน ซึ่งออกโดยสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

        7.3เรียงความภาษาอังกฤษ 1เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500คำ

        7.4ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

        7.5สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา


การสมัคร

        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตนเอง (ผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 28-29พฤศจิกายน 2556จะต้องส่งทาง EMS เท่านั้น)


 1. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร

     - ดาวน์โหลดใบสมัครจากประกาศแนบท้าย

    - สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ

    - สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ถ.ศรีอยุธยา กทม.

    - สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

    - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)


  2. สถานที่ส่งใบสมัคร


     -สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. หมายเหตุ : กรุณาวงเล็บมุมซอง “ทุนสิงคโปร์”

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อขียน วันที่  9 ธันวาคม 2556 ทางเว็บไซด์  www.bic.moe.go.th


การสอบข้อเขียน


         ผู้สมัครต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษและความรู้ความสามารถทางวิชาการ (SAT) ในวันที่  21 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย


การประกาศผล


       ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 40 ลำดับคนแรก จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครในนามนักเรียนไทย เพื่อเข้าสอบคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาของสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนมีนาคม 2557โดยจะต้องเข้าสอบวิชาที่ตามคณะที่เลือก/ประสงค์เข้าศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ) รวมทั้งสอบสัมภาษณ์ โดยรัฐบาลสิงคโปร์


การสละสิทธิ


          การสอบคัดเลือกผู้สมัครถือเป็นที่สุด กรณีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์และไม่สามารถเข้ารับการสอบตามวัน-เวลาที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่มีการเสนอชื่อผู้แทนสำรอง


ติดต่อสอบถาม


          ผู้ที่ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2628-5646 ต่อ111 ภายในเวลาราชการ

 

ขอขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 22/11/2556 14:26:10 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net