Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เล็งรับ "น.ศ.ครู" ไม่เกิน 2 หมื่นปี′57 ลุ้น "อ๋อย" เดินหน้าผลิต "ครูมืออาชีพ" จำนวนคนเปิดอ่าน 3,094 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2557 นี้ คณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยรัฐ จะปรับลดจำนวนนักศึกษาลงอย่างแน่นอน

 

เล็งรับ "น.ศ.ครู" ไม่เกิน 2หมื่นปี′57ลุ้น "อ๋อย" เดินหน้าผลิต "ครูมืออาชีพ" 

        นายมนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2557 นี้ คณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยรัฐ จะปรับลดจำนวนนักศึกษาลงอย่างแน่นอน ทั้งจากกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบร่างประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ... ที่มีสาระสำคัญกำหนดให้คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา ต้องดำเนินการเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองปริญญารูปแบบใหม่ คือนิสิต นักศึกษาที่จบปริญญาตรีสาขาดังกล่าว จะยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูโดยอัตโนมัติเหมือนที่ผ่านมา แต่จะต้องผ่านการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยจะใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2557 และกรณีนโยบายของนายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ต้องการให้ลดการรับนักศึกษาสายดังกล่าวลง โดยในวันที่ 28 มกราคมนี้ จะประชุมหารือร่วมกับผู้แทนแต่ละมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดการรับนักศึกษาสายครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ให้ชัดเจน


        นายมนตรีกล่าวต่อว่า "ที่ผ่านมาเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐที่เปิดสอนสายครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าเรียนปีละประมาณ 2-3 หมื่นคน ถือว่ามากเกินความจำเป็น ฉะนั้นคิดว่าในปี 2557 อาจจะต้องลดการรับให้เหลือ 1 หมื่นกว่าคน หรือไม่เกิน 2 หมื่นคน และต้องเน้นในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ภาษา วิทยาศาสตร์ สายช่าง เป็นต้น ส่วนสาขาวิชาที่ล้นอย่างพลศึกษา และปฐมวัย ต้องลดจำนวนรับลง เนื่องจาก 2 สาขาวิชานี้ผลิตจำนวนมาก ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ที่รับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์กันมากนั้น ถือเป็นเรื่องซับซ้อน หากจะให้จำกัด หรือลดจำนวนรับลง ซึ่งจริงๆ แล้วการรับนักศึกษาอยู่ที่นโยบายของอธิการบดีด้วย ส่วนคณบดีอาจไม่มีอำนาจ และขณะนี้แต่ละมหาวิทยาลัยต้องพึ่งพาตนเอง เพราะรัฐตัดลดงบประมาณในส่วนของอุดมศึกษา ทำให้ภาระการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีตกไปอยู่ที่ผู้เรียนมากขึ้น ในขณะที่มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ยิ่งต้องเอาตัวรอดด้วยการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐต้องมาดูต้นเหตุปัญหา "นักศึกษาที่เรียนในสาขาที่ขาดแคลนอย่างภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ เมื่อจบแล้วส่วนหนึ่งจะไม่เป็นครู แต่จะทำงานในบริษัทเอกชนที่มีรายได้ หรือค่าตอบแทนที่มากกว่า ฉะนั้น อยากให้รัฐมีมาตรการจูงใจให้คนเก่งมาเรียนสายครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์กันมากๆ และนโยบายที่ทำจะต้องต่อเนื่อง" นายมนตรีกล่าว
นายพินิต รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการผลิตครูและพัฒนาครู กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำข้อเสนอที่ได้จากการหารือร่วมกับคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ที่เสนอให้ ศธ.เร่งเดินหน้าโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2556 ต่อ โดยคัดเลือกนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ที่เรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มาสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เพื่อประกันการมีงานทำ เสนอต่อนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ กกอ.เพื่อเสนอให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ให้ความเห็นชอบ เชื่อว่าหากคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ ที่มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน มีมติให้เดินหน้าโครงการ ก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะเป็นโครงการต่อเนื่อง และไม่ต้องใช้งบประมาณ เพราะไม่ได้ให้ทุนการศึกษา แต่ประกันการมีงานทำ ส่วนการให้ทุนนักเรียนชั้น ม.6มาเรียนในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์นั้น คาดว่าจะดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2557

 

        นายทศพรกล่าวว่า เสนอเรื่องให้นายจาตุรนต์แล้ว อยู่ระหว่างดูข้อกฎหมายว่าอนุมัติได้แค่ไหน เพราะอาจมีผลผูกพันกับงบระยะยาวนอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ กกอ.เมื่อเร็วๆ นี้ มีมติเห็นชอบร่างประกาศ ศธ.เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ... กำหนดให้การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า "มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์" ขั้นตอนจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะนำร่างประกาศดังกล่าวเสนอนายจาตุรนต์พิจารณาลงนามก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนี้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2

 

ขอบคุณข้อมูล : นสพ.มติชนศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 7/1/2557 11:39:50 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net