Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 แพทย์มหิดล เปิดรับ ODOD CPIRD 58 (4 จังหวัดอีสาน) จำนวนคนเปิดอ่าน 6,764 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (808)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPRID) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) โดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

แพทย์มหิดล เปิดรับ ODOD CPIRD 58 (4 จังหวัดอีสาน)

 


 

                สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPRID) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ของศูนย์แพทย์ฯ 4แห่ง ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

3. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


 

                    แค่ข่าวนี้สำหรับน้องๆ อีสานใต้จ้า... กลุ่ม นครชัยบุรินทร์ หรือ นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ ดูข่าวนี้เลยจ้า เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น้องๆ ที่ฝันอยากจะเรียนแพทย์รอคอย เพราะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แบ่งพื้นที่การรับกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้นก็คือ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPRID) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)โดย ศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มาดูรายละเอียดกันเลย...


 

>> คุณสมบัติผู้สมัคร/ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPRID)

                - มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

                - ต้องเป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา

                - ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด ที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ

***กรณี บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีคำสั่งโยกย้ายจากต้นสังกัด เป็นหลักฐาน

             

 

  

2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

                - มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

                - ต้องเป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง สีดา บัวลาย บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง คง บัวใหญ่ ประทาย เมืองยาง ชุมพวง ลำทะเมนชัย พิมาย และโนนแดง เท่านั้น!!

                - ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต อำเภอเมือง ของจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง สีดา บัวลาย บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง คง บัวใหญ่ ประทาย เมืองยาง ชุมพวง ลำทะเมนชัย พิมาย และโนนแดง เท่านั้น

***กรณี บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีคำสั่งโยกย้ายจากต้นสังกัด เป็นหลักฐาน

                - จะต้องสมัครและเข้าค่ายเตรียมความพร้อมที่จัดโดยศูนย์แพทย์ฯ โดยได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ รองจากผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ


ข้อสังเกต!! 

1. โครงการ CPIRD จะรับน้อง 4 จังหวัดอีสาน คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ

 

2. โครงการ ODOD จะรับน้องในจังหวัดนครราชสีมา ตามอำเภอที่กำหนดเท่านั้น เพราะเป็นอำเภอที่แบ่งพื้นที่การรับกับแพทย์ ODOD ม.เทคโนโลยีสุรนารี


 

>> จำนวนการรับทั้ง 2 โครงการ(รวม 40 คน) ดังนี้


>> การสมัครสอบ

          - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. ทางเว็บไซต์ https://www.mahidol.ac.th/directadmission

          - คณะและหลักสูตรที่ต้องการสมัคร เลือกสมัครได้ 1 คณะ 1 หลักสูตรเท่านั้น

          - ค่าสมัคร และค่าสอบข้อเขียน 700 บาท


 

>> กำหนดการรับ


 

 

>> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

49 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044) 295-615 โทรสาร (044) 295-614 , 295-615


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 25/8/2557 17:58:17 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net