Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เปิด!! 10 สาขาใหม่ ที่เป็นความต้องการของอาเซียน จำนวนคนเปิดอ่าน 1,983 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

 มหาวิทยาลัยต่างๆ มีคณะและสาขาใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนของเรามีความรู้ความสามารถพอที่จะเข้าไปแข่งขันกับชาติอื่นในตลาดแรงงานที่เปิดกว้างขึ้น

 

 

 เปิดแล้ว!! 10 สาขาใหม่ ที่เป็นความต้องการของอาเซียน

 

 

 

          ประตูสู่ประชาคมอาเซียนก็ใกล้เข้ามาทุกที ทำให้การเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับมือของประชาชนในแต่ละประเทศมีความเข้มข้นขึ้นมาก ทั้งในเรื่องของความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษา และด้านการศึกษาของคนในชาติทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีคณะและสาขาใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนของเรามีความรู้ความสามารถพอที่จะเข้าไปแข่งขันกับชาติอื่นในตลาดแรงงานที่เปิดกว้างขึ้น ซึ่งน้องๆ ก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเช่นกัน หากใครที่อยู่ในช่วงตัดสินใจในเรื่องเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ลองมาดูสาขาที่เปิดใหม่ดู ว่าแต่ละสาขาเรียนอะไร ที่ไหนเปิดสอนกันบ้าง

          1. วิศวกรรมการแพทย์ เป็นสาขาที่นำเอาศาสตร์ด้านคณิต วิศวกรรม และการแพทย์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างหรือพัฒนา Software อุปกรณ์ หรือเครื่องเมือทางการแพทย์โดยเฉพาะ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนั้นมี มหาวิทยาลัยมหิดล (แห่งแรกของประเทศไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          2. ทัศนมาตรศาสตร์ เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการตรวจ และการทดสอบระบบการมองชัดของสายตา ทดสอบระบบการเคลื่อนไหวของดวงตา ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเรื่องสายตาเพื่อส่งต่อให้แพทย์รักษา และแก้ไขความผิดปกตินั้นต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศที่เปิดสอนนั้นมีเพียง 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          3. วิศวกรรมการเงิน เป็นสาขาที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มาปรับประยุกต์ ใช้ร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าสอบขอใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจการเงินได้อีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศที่เปิดสอนนั้นมีเพียง 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (แห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาในด้านนี้) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

          4. มีเดียทางการพทย์ เป็นสาขาที่เน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานในการออกแบบ และผลิตสื่อทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย การนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ และเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนมีแห่งเดียวในประเทศ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

          5. นิเทศ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยในประเทศได้มีการเปิดการเรียนการสอนใรศาสตร์แขนงนี้โดยแบ่งออกเป็น 4สาขาวิชาดังนี้

          - นิเทศศาสตร์เกษตร  เป็นสาขาที่เน้นในการนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ๆ ในวงการการเกษตรไปเผยแพร่ในให้เกษตรกร และชุมชนได้รับทราบอย่างชัดเจน และแม่นยำ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          - สื่อสารการกีฬา เป็นศาสตร์เกี่ยวข้องกับสายการกีฬา เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการนำเสนอข่าวในด้านกีฬาออกมาได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนศาสตร์นี้คือ มหาวิทยาลัยรังสิต

          - วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ เป็นการศึกษาหลักการ และภารกิจของงานสื่อสารมวลชน เพื่อเพิ่มทักษะในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน และการนำเสนอข่าว ในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          - การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม เป็นหลักสูตรที่พัฒนาแนวคิดด้านการสื่อสารการตลาด และแบรนด์ในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          6. การศึกษาตลอดชีวิต เป็นสาขาวิชาที่เป็นศิลปะในการสอนโดยอาศัยแนวคิดที่ว่า ‘คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดโอกาสทางการศึกษา’คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดโอกาสทางการศึกษา’ เน้นให้นักศึกษานำความรู้ และทักษะทางการศึกษามาประยุกต์ใช้กับตัวเอง และที่สำคัญคือเข้าใจหลักการสอนคนทุกเพศ ทุกวัย สามารถจัดการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลนั้นๆได้อย่างดี มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร

           7. สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ เป็นสาขาที่เกิดขึ้นใหม่จากการรวมเอาศาสตร์หลายๆ อย่างในด้านสังคมศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกันแบ่งออกเป็น 2 สาขาดังนี้

          - สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เป็นการพัฒนากระบวนวิชาปรัญชาเศรษฐศาสตร์ และการเมือง ให้มีความครอบคลุม และพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้นำที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยรังสิต

          - สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีการผสมผสานระหว่าง สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์แนวประยุกต์อื่นๆ เข้าด้วยกัน โดยนำเอาความรู้ต่างๆมาเชื่อมโยง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำมาใช้ได้จริง มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          8. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และความรู้ เป็นศาสตร์ที่เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในเรื่องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เน้นให้นักศึกษารู้และเข้าใจกรรมวิธีในการสร้าง สกัด และจัดการความรู้จากข้อมูลจำนวนมาก  โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนก็มี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

           9. อาเซียนศึกษา และภาษาอาเซียน สาขาวิชานี้จะเน้นสอนให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องภาษาของประเทศในอาเซ็ยน อีกทั้งยังศึกษาในด้านวัฒนธรรม ประเพณี สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ของประเทศในอาเซียน โดยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนดังนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          10. การจัดการภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 สาขาได้ดังนี้

           - สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม เป็นสาขาที่ต้องการผลิตบัณฑิตในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้กลับไปรับใช้บ้านเกิด เป็นการศึกษาภูมิวัฒนธรรมบนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดสอนโดย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           - วิชาการจัดการภูมิสังคม เน้นการเรียนการสอนในกระบวนวิชาทั่วไปที่สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณค่าของวิถีพอเพียง เรียนลึกในเรื่องวิถีชีวิต ธรรมชาติ กสิกรรม ธรรมชาติ อาหารและการเกษตร เปิดสอนโดย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Teen MThai
ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 5/9/2557 14:04:44 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net