Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 วิศวะ ลาดกระบัง เปิดรับโครงการช้างเผือก’58 จำนวนคนเปิดอ่าน 11,997 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (1298)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (1220)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (2421)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (895)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (1032)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ปีการศึกษา 2558

 

 

วิศวกรรมศาสตร์ (ลาดกระบัง) เปิดรับโครงการช้างเผือก’58

 


           มาแล้วจ้า.... อีกหนึ่งโครงการรับตรง ต้องบอกว่าช่วงหลายๆมหาวิทยาลัยต่างๆก็ทยอยเปิดรับตรงกันสุดพลัง ณ Moment นี้ น้องๆ คนไหนที่อยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ต้องติดตามข่าวนี้เลยจริงๆ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 มาเช็คคุณสมบัติกันดีกว่า...


 

>>> คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับ

1. คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)

- โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป

- สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

- การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการ   พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ในสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้        

·       นักเรียน 100 คน  ขึ้นไป   มีสิทธิ์เสนอชื่อได้   3 คน  คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-3

·       นักเรียน 200 คน  ขึ้นไป   มีสิทธิ์เสนอชื่อได้   6 คน  คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-6

·       นักเรียน 300 คน  ขึ้นไป   มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 10 คน  คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-10    


 

 

2. คุณสมบัติของนักเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)

- จะต้องเรียนในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และ

-  จะต้องเรียนในโรงเรียนนั้นตลอดทุกภาคเรียนในชั้น ม.4, ม.5 และ

-  จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4, ม.5 เป็นอันดับต้นของกลุ่มนักเรียน สายวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน (ข้อ 1) และ

- จะต้องได้ คะแนนเฉลี่ยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์ และ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.5 ในชั้น ม.4, ม.5

- จะต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 เท่านั้น

- จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร


 

 

 

>>> สาขาวิชาและจำนวนรับนักศึกษาที่เปิดรับในปีการศึกษา 2558

วิชาที่จะดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 1.  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม                           จำนวนรับ        40      คน

 2.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                     จำนวนรับ        15      คน

 3.  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม                           จำนวนรับ        3       คน

 4.  สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม                                     จำนวนรับ        5       คน

 5.  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์                       จำนวนรับ        5       คน

 6.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                        จำนวนรับ        10      คน

 7.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                 จำนวนรับ        10      คน

 8.  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร                                    จำนวนรับ        2       คน

 9.  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                                      จำนวนรับ        10      คน

 10.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                            จำนวนรับ        15      คน

 11.  สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร                                   จำนวนรับ        5       คน

 12.  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า                        จำนวนรับ        10      คน

 13.  สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง                          จำนวนรับ        5       คน

 

วิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุบ

14.  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                       จำนวนรับ        20      คน

 15.  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ                             จำนวนรับ        10      คน

 16.  สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ                                จำนวนรับ        2       คน

 17.  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                         จำนวนรับ        10      คน

 18.  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์                          จำนวนรับ        5       คน

 19.  สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม                  จำนวนรับ        5       คน>>> ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์   ส่วนสนับสนุนวิชาการ (ทะเบียน)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง               

โทรศัพท์   02-329-8309,02-329-8310 หรือ  02-329-8000 ต่อ 3848, 3484, 3485, 3445     


 

 

>>> กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร                                                         ภายในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์           วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

สอบสัมภาษณ์                                                 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                             วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557

 

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์                                        วันอังคารที่ 23 ถึง วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

 

 

โครงการรับนักศึกษา (ช้างเผือก) น้องๆสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและรายละเอียดต่างๆได้ที่นี้
 บันทึกรายละเอียดถึงผู้อำนวยการโรงเรียน คลิกดาวน์โหลด
 รายละเอียดโครงการรับนักศึกษาช้างเผือก คลิกดาวน์โหลด

 

 ใบรับสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกดาวน์โหลด


ขอบคุณข้อมูลจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง           

    

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/9/2557 10:30:42 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net