Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรงทั่วประเทศ ม.มหิดล 58 จำนวนคนเปิดอ่าน 13,789 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (515)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ม.มหิดล 58 ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ม.มหิดล 58 ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ม.มหิดล 58 ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ม.มหิดล 58

 

 

 

 

 

ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ม.มหิดล 58 


 

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

มหิดล 1

มหิดล 2


 

 

ประเภทการรับของ ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)

            เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ

            1. โครงการวิทยาเขต (ให้สิทธิ์กับนักเรียนที่ศึกษาในชั้น ม.4-6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล)

            2. โครงการพื้นที่ (ให้สิทธิ์กับนักเรียนที่ศึกษาในชั้น ม.4-6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บางคณะกำหนดไว้เป็นพิเศษ)

            3. โครงการพิเศษ (รับนักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ทั่วประเทศ)

            4. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (รับนักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ทั่วประเทศ) 

            5. โครงการรับนักศึกษาพิการ (รับนักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ทั่วประเทศ)


 

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ (จำนวนรับรวม 2,135 คน)

            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

             - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 5 คน

             - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จำนวนรับ 33 คน

            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 170 คน

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย จำนวนรับ 12 คน

            คณะเภสัชศาสตร์

             - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 100 คน

            คณะวิทยาศาสตร์

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 330 คน

            คณะเทคนิคการแพทย์  

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 55 คน

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 34 คน

            คณะสาธารณสุขศาสตร์

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวนรับ 66 คน

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จำนวนรับ 21 คน

            คณะกายภาพบำบัด

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวนรับ 55 คน

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด จำนวนรับ 22 คน

            คณะพยาบาลศาสตร์

             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 300 คน

            คณะสัตวแพทยศาสตร์

             - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 35 คน

            คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 50 คน

            วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวนรับ 10 คน

             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา จำนวนรับ 10 คน

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 100 คน

             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 60 คน

             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 49 คน

             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวนรับ 64 คน

             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 30 คน

             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 61 คน

             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวนรับ 38 คน

            คณะศิลปศาสตร์

             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวนรับ 17 คน

             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 17 คน

            วิทยาลัยศาสนศึกษา

             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา จำนวนรับ 10 คน

            คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน จำนวนรับ 36 คน

            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 40 คน

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จำนวนรับ 25 คน

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร จำนวนรับ 35 คน

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ จำนวนรับ 25 คน

             - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ จำนวนรับ 50 คน

             - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จำนวนรับ 45 คน

             - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 60 คน

            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

             - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวนรับ 5 คน

            มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

             - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวนรับ 50 คนคุณสมบัติผู้สมัคร

             - รับสมัครเฉพาะ ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนภายในประเทศ 

เกณฑ์การคัดเลือก

             - องค์ประกอบคะแนนการคัดเลือก : คะแนน 7 วิชาสามัญ ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

             - เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบ PAT3 ,เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ) ต้องสอบ PAT 2  เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่นำมาใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนการคัดเลือก


การสมัคร

             - รับสมัครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ https://www.mahidol.ac.th/directadmission     

             - ค่าสมัคร 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ)

             - ผุ้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ระบบเท่านั้น หากสมัครใน ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท) แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครใน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)

             - การสมัครใน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ  1 คณะ 1 หลักสูตร เท่านั้น


 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - ดาวน์โหลด ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) คลิกที่นี่ 

           - ดาวน์โหลด ตารางสรุปเงื่อนไขการรับนักศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) คลิกที่นี่  

           - ดาวน์โหลด สรุปขั้นตอนการสมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) คลิกที่นี่ 

           - Website : รับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่ 

 

 


 

 

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา : ENN

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 1/11/2557 9:50:26 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net