Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มาแล้ว! รับตรงคณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง’58 จำนวนคนเปิดอ่าน 7,977 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (807)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

มาแล้ว! รับตรงคณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง’58

 


 

 

                จะบอกว่าช่วงๆ นี้โครงการรับตรงเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ทั้งโครงการใหญ่ๆ ที่มหาลัยเปิดรับเอง เปิดรับเป็นพันๆ คน รับทั้งน้องๆ ที่อยู่เหนือ กลาง อีสาน ใต้ เยอะมากจริงๆ และอีกหนึ่งโครงการรับที่โผล่มาเปิดรับในช่วงนี้ เป็นคิวของ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 ที่จะเปิดรับช่วงหลังปิดปีใหม่จ้า... เปิดรับ ช่วงวันที่ 5 - 30มกราคม 2558 เรามาเช็ครายละเอียดกันเลย...


 

>> คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรืกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์

2.       เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และตั้งใจศึกษารวมทั้งจะประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับระเบียบ หรือคำสั่งของสถาบัน ทั้งที่ใช้บังคับอยู่แล้วและที่จะออกใช้บังคับต่อไป

3.       ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำ หรือมีส่วนร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

4.       มีคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละประเภทโคตา


 

>> คุณสมบัติ/ ประเภทโควตา มี 5ประเภท ดังนี้ 

1.       โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เช่น เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (สอบแข่งขันรอบที่ 1และ/หรือสอบแข่งขัน รอบที่ 2) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) หรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัดหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สจล.ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

2.       โควตานักเรียนเรียนดี

·         กรณีเป็นผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เด็กซิ่ว) ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

·         กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

 

3.    โควตาบุตรบุคลากร ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     4.    โควตานักเรียนพิการ (พิจารณาตามความเหมาะสมในการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ)

     5.    โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม


 

>> สาขาที่เปิดรับสมัคร

** สถานที่เรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพฯ

1.       สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์          60 คน

2.       สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์        80 คน

3.       สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม                80 คน

4.       สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม                 40 คน

5.       สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ             60 คน

6.       สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     60 คน

7.       สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์                   80 คน

8.       สาขาวิชาสถิติประยุกต์                      60 คน

** สถานที่เรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรฯ

1.       สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ              30 คน


 

>> วิธีการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

·        ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

·        สมัครได้ที่ www.science.kmitl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มกราคม 2558 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร

·        พิมพ์ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เพื่อนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

·        ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกประเภทโควตาได้ 1 ประเภท เลือกสาขาวิชาได้ 1 สาขาวิชา และเลือกสถานที่สอบภาษณ์ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาในการสมัครสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 0 2329 8000-8099 ต่อ 6290 และเบอร์ 0 2329 8400-8411 ต่อ 694 งานทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์


 

>> กำหนดการรับสมัคร

>> การตัดสิทธิ์

1.     ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก แต่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานั้นๆให้ถือว่าสละสิทธิ์

2.     ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

3.     ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้ว สถาบันฯ จะส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 25/11/2557 11:48:30 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net