Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง ม.เชียงใหม่ ปี 58 (อีก 3 โครงการ) จำนวนคนเปิดอ่าน 3,260 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (808)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มาแล้วจ้า ข่าวดีรับตรงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับน้องๆ คนไหนที่อารมณ์ประมาณว่าเกรด 3.00 up ต้องติดตามเลยจริงๆ

 

 

รับตรง ม.เชียงใหม่ ปี 58 (อีก 3 โครงการ)

 


 

         มาแล้วจ้า ข่าวดีรับตรงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับน้องๆ คนไหนที่อารมณ์ประมาณว่าเกรด 3.00 upต้องติดตามเลยจริงๆ กับโครงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ. ในการคัดเลือก โครงการที่เปิดรับสมัครได้แก่

- โครงการที่ 1 โครงการับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- โครงการที่ 11 โครงการสนับสนุน การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)

- โครงการที่ 12 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

เป็นช่วงที่ 3 ที่เปิดรับ รับสมัครวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2558


 

โครงการที่ 1 โครงการับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนรับ – คุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา

>> คณะเทคนิคการแพทย์

1. สาขาวิชากิจกรรมบำบัด จำนวนรับ 10 คน

1.       เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50

2.       มีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ

ชีววิทยา

 

2. สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 3 คน

1.       เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50

2.       มีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

 

>> คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

1. สาขาวิชาการเมืองและการปกครองจำนวนรับ 12 คน

1.       เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

2.       มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

3.       มีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

4.       เสนอแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาการด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง (Portfolio) (ส่งพร้อมใบสมัคร)

 

2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จำนวนรับ 10 คน

1.       เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

2.       มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

3.       มีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

4.       เสนอแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชา (Portfolio) (ส่งพร้อมใบสมัคร)


3. สาขาวิชาการระหว่างประเทศจำนวนรับ 16 คน

1.       เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

2.       มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

3.       มีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

4.       เสนอแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาการ (Portfolio)เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระหว่างประเทศเท่านั้น (ส่งพร้อมใบสมัคร)


 

โครงการที่ 11 โครงการสนับสนุน การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

1.       1.1มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.       ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จนส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3.       เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น

4.       เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังต่อนี้

·         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

·         โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จ. สงขลา

·         โรงเรียนดรุณสิกขาลัยจ. กรุงเทพมหานคร

·         โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจ. นครราชสีมา

·         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ. ปัตตานี

·         โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนจ.นครปฐม

·         โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น

5.       เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้องๆที่สนใจสามารถเช็คคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา และจำนวนรับ คลิกที่นี่


 

 

โครงการที่ 12 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

1.       เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด

2.       เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

3.       ต้องมีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

4.       ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ทาง website https://www.reg.cmu.ac.th

5.       ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น (หากส่งเกิน 1 คน จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด)

6.       ต้องส่งหนังสือรับรองว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมีชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง

7.       เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ รวมถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ

น้องๆที่สนใจสามารถเช็คคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา และจำนวนรับ คลิกที่นี่

 

 

>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

>>เข้าสู่เว็บไซต์การสมัคร คลิกที่นี่


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 6/2/2558 11:34:33 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net